Z NAMI POZNACIE
CIEKAWSZĄ STRONĘ MIASTA
UKRYTĄ POMIĘDZY MUZEAMI
I ZABYTKAMI KRAKOWA!

konkurs PLUS RATIO QUAM VIS

Regulamin edycji II w roku szkolnym  2019/2020:

WARUNKI OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki i zasady prowadzenia projektu i konkursu pod nazwą PLUS RATIO QUAM VIS Wielcy uczeni (zwanego dalej Konkursem).

2. Konkurs jest ogłaszany i przeprowadzany przez: Akademia Żakowska w Krakowie, Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY, zwane dalej „Organizatorami” we współpracy z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius.

ZASIĘG TERYTORIALNY I CZAS TRWANIA KONKURSU

4.  Konkurs ma zasięg regionalny/wojewódzki i trwa od października 2019 r. do czerwca 2020 r.

UCZESTNICY KONKURSU

5.  Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 12-15 lat (VI-VIII klasy szkoły podstawowej).   

6.  Konkurs przewidziany jest dla zespołów klasowych lub reprezentujących klasy lub szkoły.

7.  Zespoły uczestników zgłaszane są przez opiekuna poprzez przesłanie formularza zgłoszenia (zał. 1).

ZAŁOŻENIA KONKURSU

8. Konkurs odnosi się do popularyzacji dóbr kultury materialnej i niematerialnej obejmując np. zabytkową zabudowę Dzielnicy Uniwersyteckiej w Krakowie, miejsca związane ze środowiskiem naukowo-artystycznym Krakowa oraz dorobek uczonych i twórców kultury związanych z UJ. Nauczycielom-opiekunom zgłoszonych zespołów organizatorzy zapewnią udział w bezpłatnej konferencji metodycznej, materiały i konsultacje.

9.  Cele – Projekt powinien umożliwić jego uczestnikom:

 1. poznanie zasobów dziedzictwa intelektualnego i kulturowego Krakowa
 2. uczenie się w każdym miejscu i czasie – także poza szkołą np. podczas wycieczki czy warsztatów muzealnych
 3. pogłębienie świadomości własnego procesu uczenia się
 4. nabycie umiejętności wykorzystania różnych źródeł informacji (podana literatura, otrzymane materiały, zdobyte wiadomości w trakcie warsztatów i wycieczki)
 5. planowanie i organizowanie pracy indywidualnej i grupowej
 6. nawiązywanie współpracy i efektywnego współdziałania, skuteczne porozumiewanie się w grupie, 
 7. branie odpowiedzialności za realizację zadań
 8. zaprezentowanie swoich odkryć i osiągnięć
 9. dokonywanie oceny swojej pracy i wiedzy.

10.  W ramach projektu odbędą się zajęcia przygotowawcze umożliwiające realizację celów podanych w pkt a), b) i c): wycieczka po Dzielnicy Uniwersyteckiej i innych miejscach związanych ze środowiskiem naukowo-artystycznym Krakowa oraz warsztaty muzealne. W trakcie wycieczki wykorzystane będą doświadczenia poszukujące i twórcze rozwiązywanie problemów, a podczas zajęć muzealnych – obserwacje i prelekcje. Zajęcia oparte będą o zróżnicowane modele pracy: samodzielną, w małych grupach (4-5 osób) oraz całego zespołu. Obie formy odbywać się będą w ciągu jednego dnia, a po ich zakończeniu uczestnicy będą pisać test eliminacyjny, który umożliwi przejście do etapu finałowego.

W trakcie realizacji zadania związanego z prezentacją zdobytej wiedzy dla pozostałych uczniów  w klasie lub szkole obejmującego cele f), g), h) – wykorzystane będą wizualizacje postaw i pojęć, opracowanie syntez i plansz. Przesłanie relacji z tej części projektu będzie warunkiem zakwalifikowania uczestników, którzy osiągną najwyższe wyniki  w teście eliminacyjnym do udziału w etapie finałowym – obejmującym: poznanie II części ekspozycji muzealnej, zapoznanie się z podaną literaturą (we własnym zakresie) oraz przystąpienie do testu końcowego, mającego poziom i charakter finału olimpiady interdyscyplinarnej /cele: d),e) i)/.

11.  Efekty: Organizatorzy zakładają, że mocną stroną tego projektu będzie rozbudzenie fascynacji nauką, sztuką   i kulturą, a zwłaszcza kognitywistyką,  dzięki zastosowaniu aktywnych form i metod przekazywania wiedzy, które pozwolą na odpowiednie zmotywowanie i zaangażowanie wszystkich uczestników projektu, którzy ponadto powinni:

 1. nabyć umiejętność świadomego wyboru informacji,
 2. poszerzyć zasób wiedzy,
 3. zdobyć umiejętność swobodnego posługiwania się poznanymi pojęciami, informacjami i sposobami ich wykorzystania.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

12.  Zgłoszenia

 1. W projekcie mogą uczestniczyć całe klasy lub ich reprezentacje liczące 10 osób, dopuszczalny jest też udział  20-osobowych reprezentacji szkoły.
 2. Warunkiem zakwalifikowania jest przysłanie do 15 grudnia  2019 r. zgłoszenia wraz z deklaracją prezentacji zdobytej wiedzy dla pozostałych uczniów (w klasie lub szkole). Formularze zgłoszenia należy nadsyłać na adres: akademiazakowska.edu@akademiazakowska.pl  

13.  Etap I (na poziomie eliminacji szkolnych)Zajęcia przygotowawcze i test eliminacyjny

 1. Udział każdej zgłoszonej klasy lub grupy w dwóch  formach zajęć przygotowawczych i teście eliminacyjnym, które odbywać się będą jednego dnia w godzinach 9.00-13.30 (9.00-10.00 – warsztaty w Muzeum UJ[1], 10.15-12.30 – zajęcia terenowe w trakcie wycieczki po Dzielnicy Uniwersyteckiej i Starym Mieście[2], 12.45-13.30 – test eliminacyjny dla wszystkich uczestników z każdej zgłoszonej grupy). Terminy zajęć dostępne będą  w okresie od listopada 2019 r. do 16 marca 2020 r.

14.  Etap II (na poziomie eliminacji rejonowych): Przegląd prezentacji przygotowanych przez uczestników 

 1. Przygotowanie przez uczestników konkursu prezentacji wiedzy zdobytej w I etapie dla  innych uczniów  w klasie lub szkole. Proponowane formy prezentacji: pokaz  multimedialny lub sesja posterowa/plakatowa/  oraz umieszczenie informacji na stronie szkoły lub  w  gazetce szkolnej. Uwaga! Do przygotowania prezentacji wykorzystane mogą też być informacje zaczerpnięte z dołączonego wykazu literatury.
 2. Przesłanie lub dostarczenie  organizatorom od 15 do 24 kwietnia 2020 r.  płyty CD z relacją z przeprowadzonej prezentacji[3]. Na kopercie należy umieścić nazwę konkursu: „PLUS RATIO QUAM VIS – 2019/2020”.

15.  Etap III (na poziomie eliminacji wojewódzkich): Test mający charakter finału olimpiady interdyscyplinarnej

 1. Udział w teście finałowym  osób z najwyższymi wynikami w danej grupie (klasie, reprezentacji klasy lub szkoły) oraz osób, które zmieszczą się w puli punktów ustalonej przez organizatorów, pod warunkiem przesłania relacji  z prezentacji wykonanej przez klasę lub reprezentację. Test  odbędzie się w maju 2020 r.[4]
 1. przed przystąpieniem do testu finałowego zakwalifikowane osoby zaproszone będą na bezpłatne zajęcia warsztatowe umożliwiające poznanie II części ekspozycji muzealnej w Collegium Maius UJ[5]
 2. finaliści powinni we własnym zakresie zapoznać się z podaną literaturą.

16.  Wykaz literatury do poznania przez uczestników projektu

 • Materiały przygotowane przez organizatorów
 • Jostein Gaarder „Świat Zofii” (wyd. 1995) – rozdziały: Cylinder, Arystoteles, Dwa kręgi kulturowe, Średniowiecze, Renesans, Kartezjusz, Oświecenie, Kant
 • Jan Tomkowski „Dzieje myśli” (wyd. 1997, wznowione jako „Historia myśli” wyd. 2002) – pojęcia związane  z zagadnieniami  poruszanymi podczas zajęć przygotowawczych
 • Stanisław Waltoś „Na tropach doktora Fausta i inne szkice” (wyd. 2004) rozdział: Kronika trzech dni
 • Krzysztof Stopka „Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego (wyd. 2000) rozdział: Od założenia do schyłku XVIII w.

17.  Gala

Konkurs zakończy uroczystość wręczenia nagród i dyplomów w Auli Collegium Maius UJ na początku czerwca 2020 r.[6]

DANE OSOBOWE

18.  Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych, w tym podane w Formularzu Zgłoszeniowym, będą przetwarzane przez Organizatorów Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu i przygotowania dyplomów oraz nagród dla laureatów.

19. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i przyjętych w tym zakresie polityk dotyczących ochrony danych osobowych.

20. Organizatorzy dbają o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez osoby wskazane w ust. 1. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

21. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest z ramienia Organizatorów: Akademia Żakowska, dział KAMPU Spółdzielni Socjalnej w Krakowie z siedzibą przy ul. Topolowej 6/I, 31-512 Kraków. 

22. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: rzonca.krzysztof@gmail.com.

23. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach:

a) udziału w konkursie i wyłonienia laureatów – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

b) kontaktu z opiekunem zespołu klasowego/zespołu szkolnego w celach konkursowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

c) publikacji informacji o laureatach konkursu na stronach www Organizatorów oraz ich serwisach społecznościowych - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

d) rozliczenia przyznanych nagród – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

f) archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

24. Administrator w związku z organizacją konkursu „Plus ratio quam vis” udostępnia dane osobowe uczestników Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Udostępnienie danych następuje na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Brak wyrażenia takiej zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński w ramach konkursu.

25.  Dane osobowe Uczestników i ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez nich udzielonej zgody, nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia Konkursu. 

26.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. W przypadku cofnięcia zgody uczestnik nie będzie mógł wziąć w Konkursie.

27. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Organizatorów z następujących praw:

a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),

b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

c) prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO),

d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO. 

28. Organizatorzy informują również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

29. Organizatorzy informują, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać wycofane po uprzednim kontakcie z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: rzona.krzysztof@gmail.com lub przesyłając żądanie na adres jego siedziby.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

30. Niniejszy Regulamin obowiązuje w roku szkolnym 2019/2020.

31. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatorów oraz na ich stronach www.

32. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany Regulaminu lub terminów trwania Konkursu w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.

33. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.

5. W sprawach organizacyjnych informacji udzielają p. Aleksandra Rzońca z Akademii Żakowskiej - tel. 515 076 126, e-mail: a.m.rzonca@gmail.com  oraz p. Wioletta Kolbusz-Lasa

 

 

 

 Załączniki:

FORMULARZ  ZGŁOSZENIA ZESPOŁU

Edycja 2019/2020

Wielcy uczeni

UWAGA!  W projekcie mogą uczestniczyć całe klasy lub ich reprezentacje liczące 8-10 osób,

dopuszczalny jest też udział reprezentacji szkoły (do  20 osób).

 

Dane szkoły

Nazwa i adres  szkoły

 

Tel. szkoły

 

Faks szkoły

 

E-mail szkoły

 

 

Nauczyciel - opiekun zgłaszanej klasy, reprezentacji klasy lub reprezentacji szkoły* 

Imię i nazwisko

 

Tel. kontaktowy

 

E-mail

 

 

          Zgłaszam udział*:

 

 

Liczba uczestników

 

całej klasy

….……………. /proszę podać/

 

reprezentacji klasy

………………..  /proszę podać/

 

reprezentacji szkoły

….……………. /proszę podać/

            *prosimy zaznaczyć wybraną opcję

w projekcie i  konkursie naukowo-kulturowym  „PLUS  RATIO  QUAM  VIS” 2019-2020  oraz deklaruję gotowość przygotowania przez zgłoszony zespół prezentacji wiedzy zdobytej w trakcie projektu, która zostanie przedstawiona innym uczniom szkoły/klasy oraz udostępniona organizatorom zgodnie                      z wymogami regulaminu.

 

Data:……………………………………..                                          …………………………………………………………

                                                                                                                       Podpis osoby zgłaszającej

 

 

 

WAŻNE!  Wypełnione zgłoszenia należy nadsyłać do 15 grudnia 2019 roku, mailem na adres: akademiazakowska.edu@akademiazakowska.pl lub faksem 12/430 64 51

 

PYTANIA DO ORGANIZATORÓW:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

UWAGA!

Opiekun każdego zespołu MUSI złożyć organizatorom w dniu zajęć przygotowawczych i testu eliminacyjnego komplet oświadczeń od wszystkich uczestników wraz z wydrukowaną listą uczniów biorących udział w projekcie (wzory w załączeniu)

 

 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA

w związku z udziałem w konkursie

Jako rodzic/opiekun prawny ………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka) ucznia/uczennicy klasy ………………………..  Szkoły …………………………………………………………………………………….…

wyrażam zgodę na wzięcie przez moje dziecko/podopiecznego udziału w Konkursie………………………………………………….

 

 1. Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie warunki udziału w Konkursie.

 

 1. Działając w imieniu i na rzecz mojego dziecka/podopiecznego wyrażam zgodę na udzielenie Organizatorom licencji na korzystanie z Pracy konkursowej do przeprowadzenia analiz, zestawień i badań.

 

 1. Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, przez Organizatorów Konkursu, w celu jego rozpowszechniania poprzez opublikowanie na stronach www oraz portalach społecznościowych Organizatorów, w przypadku gdy jako Uczestnik Konkursu zostanie jego laureatem.

 

 1. Wyrażona zgoda dotyczy wizerunku utrwalonego w formie fotografii i obejmuje również jej obróbkę i powielanie. Jednocześnie zrzekam się wszelkich korzyści majątkowych wynikających z publikacji wizerunku.

 

 1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego i podanie w nim danych Uczestnika i przedstawiciela ustawowego stanowi wyraźne działanie potwierdzające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych ze zgłoszeniem Uczestnika do Konkursu, przeprowadzeniem Konkursu, ogłoszeniem jego wyników oraz eksploatacją lub publikacją pracy konkursowej, w tym promocją w mediach. Zgoda może być cofnięta zgodnie z pkt. 27 c) oraz 29 Regulaminu* Regulaminu w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.

 

 1. Wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych …….………………………………………..………….. (imię i nazwisko dziecka)
  w postaci imienia i nazwiska przez Administratora – Akademię Żakowską, Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w celu wsparcia organizacji konkursu: „Plus ratio quam vis”, w tym organizacji gali wręczenia nagród, warsztatów i wystaw.

 

 

………………………………                                                                 ..................................................................

    Miejscowość i data                                                                                           PODPIS (czytelny) :

 

 

*WYCIĄG Z REGULAMINU dotyczący RODO na następnej stronie oświadczenia

 

 

VI.  DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych, w tym podane w Formularzu Zgłoszeniowym, będą przetwarzane przez Organizatorów Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu i przygotowania dyplomów oraz nagród dla laureatów.
 2. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i przyjętych  w tym zakresie polityk dotyczących ochrony danych osobowych.
 3. Organizatorzy dbają o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez osoby wskazane w ust. 1. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych.

VII.  KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest z ramienia Organizatorów: Akademia Żakowska, dział KAMPU Spółdzielni Socjalnej w Krakowie z siedzibą przy ul. Topolowej 6/I, 31-512 Kraków. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: rzonca.krzysztof@gmail.com.
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 1. udziału w konkursie i wyłonienia laureatów – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 2. kontaktu z opiekunem zespołu klasowego/zespołu szkolnego w celach konkursowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 
 3. publikacji informacji o laureatach konkursu na stronach www Organizatorów oraz ich serwisach społecznościowych - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 
 4. rozliczenia przyznanych nagród – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 6. archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Administrator w związku z organizacją konkursu „wyGRAmy Kraków” udostępnia dane osobowe uczestników Muzeum Narodowemu w Krakowie. Udostępnienie danych następuje na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Brak wyrażenia takiej zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Narodowe w Krakowie w ramach konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników i ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez nich udzielonej zgody, nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia Konkursu. 
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. W przypadku cofnięcia zgody uczestnik nie będzie mógł wziąć w Konkursie.
 4. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Organizatorów z następujących praw:
 1. prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),
 2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 3. prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO),
 4. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych   z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO. 
 1. Organizatorzy informują również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Organizatorzy informują, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać wycofane po uprzednim kontakcie z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: rzonca.krzysztof@gmail.com lub przesyłając żądanie na adres jego siedziby.

 

 

 

 

 

 

Lista uczestników projektu i konkursu „PLUS RATIO QUAM VIS”  2019/2020

 

Szkoła…………………………….…………………………………………………………….

Klasa / reprezentacja klasy/ reprezentacja szkoły (prosimy zaznaczyć odpowiednią opcję)

 

Lp.

Nazwisko

imię

klasa/wiek

Uwagi organizatorów

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Koszt 6 zł/ucznia

[2] Koszt 15 zł/ucznia

[3] Adres nadsyłania relacji: Dział Oświatowy Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15, 31-010 Kraków

[4] Informacja o miejscu i terminie testu finałowego przesłana zostanie do opiekunów zakwalifikowanych finalistów

[5] Informacja o terminie zajęć muzealnych przesłana zostanie do opiekunów zakwalifikowanych finalistów

[6] Informacja o dokładnym terminie gali przesłana zostanie do opiekunów laureatów

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.