Z NAMI POZNACIE
CIEKAWSZĄ STRONĘ MIASTA
UKRYTĄ POMIĘDZY MUZEAMI
I ZABYTKAMI KRAKOWA!

konkurs PLUS RATIO QUAM VIS

KONKURS NAUKOWO-KULTUROWY „PLUS  RATIO  QUAM  VIS”

REGULAMIN edycji 2018/2019

  SŁUŻĄC OJCZYŹNIE -  pracą, myślą, talentem

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY oraz Akademia Żakowska w Krakowie  mają zaszczyt zaprosić uczniów z Państwa Placówek do udziału   w konkursie naukowo-kulturowym „PLUS  RATIO  QUAM  VIS” (Więcej znaczy rozum niż siła), który jest skierowany do młodzieży w wieku 12-16 lat (VI-VIII klasa szkoły podstawowej oraz III klasa gimnazjum) i odnosi się do popularyzacji dóbr kultury materialnej i niematerialnej związanej z Uniwersytetem Jagiellońskim obejmując m.in. zabytkową zabudowę Dzielnicy Uniwersyteckiej w Krakowie, miejsca związane ze środowiskiem naukowo-artystycznym Krakowa oraz dorobek uczonych i twórców kultury.

Konkurs skierowany jest do uczniów, którzy są zainteresowani rozszerzaniem swojej wiedzy i zdobywania doświadczenia w przygotowaniu prezentacji własnych  osiągnięć.

W projekcie mogą uczestniczyć całe klasy lub ich reprezentacje liczące 8-10 osób lub reprezentacje szkół  liczace 15-20 osób.

W roku szkolnym 2018/2019  tematem wiodącym konkursu będzie hasło: SŁUŻĄC OJCZYŹNIE - pracą, myślą, talentem.

  W ramach  konkursu odbędą się zajęcia przygotowawcze:

  1. wycieczka po Dzielnicy Uniwersyteckiej i innych miejscach związanych ze środowiskiem naukowo-artystycznym Krakowa, podczas której zastosowane będą metody aktywizujące i twórcze rozwiązywanie problemów.
  2. warsztaty muzealne w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Maius.

Obie formy odbywać się będą w ciągu jednego dnia, a bezpośrednio po ich zakończeniu wszyscy uczestnicy będą pisać test sprawdzający, który umożliwi przejście do etapu finałowego.

Następnie grupy przystępujące do konkursu będą miały do wykonania zadanie związane z prezentacją zdobytej wiedzy dla pozostałych uczniów w klasie lub szkole. Przesłanie relacji z tej części projektu będzie warunkiem zakwalifikowania uczestników, którzy osiągną najwyższe wyniki w teście sprawdzającym do udziału w etapie finałowym – obejmującym: poznanie II części ekspozycji muzealnej oraz zasobów Biblioteki i Archiwum PAU/PAN.

Przed przystąpieniem do testu końcowego, mającego poziom i charakter finału olimpiady interdyscyplinarnej zakwalifikowani uczniowie powinni się zapoznać się z podaną literaturą (we własnym zakresie)

WAŻNE DATY:

Do 8 lutego 2019r.  

przysłanie zgłoszenia na adres: akademiazakowska.edu@gmail.com  oraz  collegiummaius.edukacja@uj.edu.pl

ETAP I - od 2 stycznia 2019 r. do 15 marca 2019 r. - Udział każdej zgłoszonej klasy lub grupy w dwóch  formach zajęć przygotowawczych i teście sprawdzającym, które odbywać się będą jednego dnia w godzinach 9.00-13.30 (9.00-10.00 – warsztaty w Muzeum UJ1, 10.15-12.30 – zajęcia w trakcie spaceru edukacyjnego po Dzielnicy Uniwersyteckiej i Starym Mieście2, 12.45-13.30 – test sprawdzający dla wszystkich uczestników z każdej zgłoszonej grupy

ETAP II - od 28 stycznia do 30 marca 2019 r. - Przygotowanie przez uczestników konkursu prezentacji zdobytej wiedzy dla innych uczniów w klasie lub szkole. 

Do dnia 8 kwietnia 2019 r. Przesłanie lub dostarczenie  organizatorom płyty CD z relacją z prezentacji

Na płytce powinny się znajdować:

  1. krótki opis sposobu przekazania wiedzy (1 str. A4) i zaangażowania uczestników konkursu
  2. dokumentacja fotograficzną przeprowadzonej prezentacji (max.6 zdjęć)
  3. treść samej prezentacji -  np. skan gazetki, scenariusz spotkania lub audycji, prezentacja multimedialna

ETAP III -  24 kwietnia do 8 maja 2019 r.  Udział w teście finałowym  osób z najwyższymi wynikami w danej grupie (klasie, reprezentacji klasy lub szkoły) oraz osób, które zmieszczą się w puli punktów ustalonej przez organizatorów, pod warunkiem przesłania relacji z prezentacji wykonanej przez klasę lub reprezentację. Finaliści powinni zapoznać się z podana literaturą3.

Przed przystąpieniem do testu finałowego zakwalifikowane osoby zaproszone będą na bezpłatne zajęcia warsztatowe umożliwiające poznanie II części ekspozycji muzealnej w Collegium Maius UJ oraz zasobów Biblioteki i Archiwum PAU/PAN

ok. 3 czerwca 2019 r. odbędzie się w  Librarii Collegium Maius uroczystość wręczenia nagród i dyplomów


 Koszt 6 zł/ucznia - warsztaty w Muzeum UJ

2  Koszt 14 zł/ucznia - zajęcia w trakcie spaceru edukacyjnego  po Dzielnicy Uniwersyteckiej i Starym Mieście

3  Wykaz literatury1.  Materiały przygotowane przez organizatorów, 2.Jostein Gaarder „Świat Zofii” (wyd. 1995) – rozdziały: Cylinder, Arystoteles, Dwa kręgi kulturowe, Średniowiecze, Renesans, Kartezjusz, Oświecenie, Kant, 3.Jan Tomkowski „Dzieje myśli” (wyd. 1997, wznowione jako „Historia myśli” wyd. 2002) – pojęcia związane z poruszanymi podczas zajęć przygotowawczych zagadnieniami, 4. Stanisław Waltoś „Na tropach doktora Fausta i inne szkice” (wyd. 2004) rozdział: Kronika trzech dni; .5.Krzysztof Stopka „Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego” (wyd. 2000) rozdział: Od założenia do schyłku XVIII w.

W sprawach organizacyjnych informacji udzielają:

p. Wioletta Kolbusz-Lasa z Działu Oświatowego Muzeum UJ Collegium Maius, tel. 12 663 13 08; 539 639 596; e-mail: collegiummaius.edukacja@uj.edu.pl

lub p. Aleksandra Rzońca z Akademii Żakowskiejtel. 515 076126,

e-mail: akademiazakowska.edu@gmail.com,

FORMULARZ  ZGŁOSZENIA ZESPOŁU

Edycja 2018/2019

  SŁUŻĄC OJCZYŹNIE -  pracą, myślą, talentem

UWAGA!  W projekcie mogą uczestniczyć całe klasy lub ich reprezentacje liczące 8-10 osób,

dopuszczalny jest też udział reprezentacji szkoły (do  20 osób).

Dane szkoły

Nazwa i adres  szkoły

 

Tel. szkoły

 

Faks szkoły

 

E-mail szkoły

 

Nauczyciel - opiekun zgłaszanej klasy, reprezentacji klasy lub reprezentacji szkoły* 

Imię i nazwisko

 

Tel. kontaktowy

 

E-mail

 

Zgłaszam udział*:

 

 

Liczba uczestników

 

całej klasy

….……………. /proszę podać/

 

reprezentacji klasy

………………..  /proszę podać/

 

reprezentacji szkoły

….……………. /proszę podać/

            *prosimy zaznaczyć wybraną opcję

w projekcie i  konkursie naukowo-kulturowym  „PLUS  RATIO  QUAM  VIS” 2017  oraz deklaruję gotowość przygotowania przez zgłoszony zespół prezentacji wiedzy zdobytej w trakcie projektu, która zostanie przedstawiona innym uczniom szkoły/klasy oraz udostępniona organizatorom zgodnie                      z wymogami regulaminu.

 

Data:……………………………………..                                          …………………………………………………………

                                                                                                                       Podpis osoby zgłaszającej

WAŻNE!  Wypełnione zgłoszenia należy nadsyłać do 8 lutego 2019 roku, mailem na adres: akademiazakowska.edu@gmail.com   lub faksem 12/430 64 51

 

PYTANIA DO ORGANIZATORÓW:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UWAGA!

Opiekun każdego zespołu MUSI złożyć organizatorom w dniu zajęć przygotowawczych i testu eliminacyjnego komplet oświadczeń od wszystkich uczestników wraz z wydrukowaną listą uczniów biorących udział w projekcie (wzory w załączeniu)


OŚWIADCZENIE        

Wyrażam zgodę na udział córki/syna/podopiecznego

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w projekcie naukowo-kulturowym „PLUS  RATIO  QUAM  VIS”(Więcej znaczy rozum niż siła)

w edycji 2018/2019 r. „SŁUŻĄC OJCZYŹNIE -  pracą, myślą, talentem”

na zasadach określonych w Regulaminie tego projektu oraz na umieszczenie informacji dotyczących uczestników projektu w bazie danych organizatora i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla celów niezbędnych do realizacji czynności związanych z projektem i wykorzystaniem dostarczonych odpowiedzi, prac i relacji,  w tym publikowania i udostępniania nadesłanych prac na  wszystkich polach eksploatacji. 

Data ……………………………………………….                                            ……………………………………………Podpis rodzica lub opiekuna prawnego


Lista uczestników projektu i konkursu „PLUS RATIO QUAM VIS”  2018/2019

Szkoła…………………………….…………………………………………………………….

Klasa / reprezentacja klasy/ reprezentacja szkoły (prosimy zaznaczyć odpowiednią opcję)

Lp.

Nazwisko

imię

klasa/wiek

Uwagi organizatorów

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.