Z NAMI POZNACIE
CIEKAWSZĄ STRONĘ MIASTA
UKRYTĄ POMIĘDZY MUZEAMI
I ZABYTKAMI KRAKOWA!

KUPIECKI KRAKÓW kl. IV-VI SP

Protokół JURY konkursu

KUPIECKI KRAKÓW 2016/2017

1.       W dniu 18 maja  2017 Jury w składzie:

  • Aleksandra Rzońca – prezes Stowarzyszenia SZERSZE HORYZONTY, historyczka sztuki, pedagog, bibliotekarz, animatorka kultury
  • Dorota Podlewska – Zastępca Kierownika Oddziału Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie
  • Urszula Malczyk – Członek Stowarzyszenia SZERSZE HORYZONTY, archeolog, animatorka kultury, koordynatorka  projektu „KUPIECKI KRAKÓW”
  • Edyta Przybyła – Członek Stowarzyszenia SZERSZE HORYZONTY, pedagog, plastyczka, animatorka kultury

po przeglądzie 25 prac nadesłanych na konkurs ustaliło, że wymogi regulaminowe (praca zespołowa, uwzględnienie wiadomości zdobytych na zajęciach przygotowawczych, oryginalność, pomysłowość, staranność,  poziom samodzielności wykonania oraz walory estetyczno-plastyczne) spełniło 23  prace. Po obradach Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

I MIEJSCE

dla zespołu z kl.VI c  w składzie: Bartosz Dąbek, Piotr Korczyński, Piotr Galica, Tadeusz Kargol, Antek Kwaśniewski, pod opieką p.  Roberta Kaczmarczyka – Szkoła Podstawowa nr 97 w Krakowie (za komiks 'Kupcy u bram miasta')

II MIEJSCE

dla zespołu z kl. VI a w składzie: Aleksandra Wołek, Weronika Wiatrak, Maksymilian Pawlina, Barbara Ortyńska, pod opieką p.  Ewy Wróbel – Szkoła Podstawowa w Libertowie (za komiks 'Nie ma czasu')

III MIEJSCE

dla zespołu pierwszego z kl. V a w składzie: Milena Dranka, Tymon Polesek, Natan Rentel, Maciej Dolny, Michał Dziurbas, pod opieką p. Joanny Łach i Dominiki Jasiak  – Szkoła Podstawowa nr 62 w Krakowie  

WYRÓŻNIENIA:

dla zespołu z kl. VI b w składzie: Zuzanna Karwat, Justyna Szczygieł, Aleksandra Wilk, Julia Drab, Aleksandra Szafrańska, pod opieką p. Marii Kieruzal – Szkoła Podstawowa nr 1 w  Proszowicach (za komiks 'Wartości Krakowa')

dla zespołu z kl. V w składzie: Natalia Zdziarska, Weronika Sadowska, Marysia Modzelewska, Hanna Romanek, Antonina Stacharska, pod opieką p. Pauliny Bugajskiej - Bialik  – Szkoła Podstawowa nr 65 w Krakowie 

dla zespołu z kl. IV b w składzie: Zuzia Trząska, Konstancja Sobaniak, Małgorzata Bigaj, pod opieką p. Beaty Jaśko – Szkoła Podstawowa nr 93 w Krakowie (za komiks 'Kupiecki Kraków')

dla zespołu z kl. VI b w składzie: Zosia Trząska, Dominika Bajołek, Maja Wójtowicz, Wiktoria Postawa, Karolina Bienia , pod opieką p. Marii Nędzka – Szkoła Podstawowa nr 93 w Krakowie (za komiks 'Kupiecki Kraków')

dla zespołu z kl. V a w składzie: Amelia Lis, Lidia Wrońska, Igor Porzycki, pod opieką p. Ewy Żuławskiej – Szkoła Podstawowa nr 151 w Krakowie (za komiks 'Dawno temu w Krakowie')

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE:

dla zespołu drugiego z kl. V a w składzie: Z. Tobor, B. Paszko, J Stawarz, B Paliński, D Michalak, pod opieką p. Joanny Łach i Dominiki Jasiak  – Szkoła Podstawowa nr 62 w Krakowie  (za komiks ???)

dla zespołu z kl. V a w składzie: Matylda Tobiasz, Alicja Lyons, Agnieszka Gackowskay, pod opieką p. Ewy Żuławskiej – Szkoła Podstawowa nr 151 w Krakowie (za komiks 'Co robią królowie')

dla zespołu z kl. V a w składzie: Anna Kopta, Karolina Kurnik, Magdalena Obrębska, Nathaly Pomichalek, Aleksandra Wasilewska, pod opieką p.  Ewy Wróbel – Szkoła Podstawowa w Libertowie (za komiks 'Kupiecki Kraków')

2.  Jury przyjęło, że:

  • Ustalenia komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom.
  • Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości w dniu 19 maja 2017 r. poprzez umieszczenie na stronie www.akademiazakowska.pl.
  • Uroczysta gala rozdania nagród odbędzie się 25 maja 2017 r. o godz. 11.00 - 12.00

4.       Na tym Jury zakończyło swoje obrady.

Kraków, 18 maja 2017 r.


KUPIECKI  KRAKÓW 2016

REGULAMIN  UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EDUKACYJNYM  I KONKURSIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Współorganizatorami projektu są: Akademia Żakowska działająca w ramach Spółdzielni Socjalnej KAMPU oraz Muzeum Narodowe w Krakowie, Oddział im. E. Hutten-Czapskiego Oddział.

2. Projekt prowadzony będzie w terminie 1 października 2016 r. – 25 maja 2017 r.

3. Głównym założeniem projektu jest ukazanie wielowiekowego rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców Krakowa i Małopolski w kontekście kupiecko-rzemieślniczego charakteru miasta położonego na przecięciu się szlaków handlowych, a zwłaszcza Europejskiego Szlaku Kupieckiego –Via Regia.

4. Projekt zakłada realizację następujących celów:

a) kreowanie i promocja aktywnych działań wiążących edukację dla przedsiębiorczości z badaniem lokalnej historii i jej wykorzystanie poprzez animację społeczno-kulturalną oraz wzmacnianie wizerunków miejsc szczególnie ważnych – m.in. Muzeum Hutten-Czapskiego

b) rozwój kompetencji społecznych i przedsiębiorczych wśród młodzieży szkolnej

c) promowanie postaw przedsiębiorczych.

5. Projekt obejmuje następujące działania :

a) od 1 paźdzernika do 30 grudnia 2016 r. - prowadzona będzie rekrutacja zespołów.

b) listopad 2016 r. oraz marzec 2017 r. - udział zgłoszonych zespołów w wycieczce edukacyjnej  po Krakowie pt. „NA SKRZYŻOWANIU SZLAKÓW HANDLOWYCH”.

c) grudzień 2016 r. oraz styczeń-luty 2017 r. - udział zgłoszonych zespołów w warsztatach muzealnych na ekspozycji numizmatycznej w Muzeum E. Hutten-Czapskiego Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, połączonych z edukacyjnymi zajęciami warsztatowymi dotyczącymi podstaw przedsiębiorczości

d) 1 - 30 kwietnia 2017 r. przygotowanie prac konkursowych - komiksów w różnych technikach plastycznych, które powinny uwzględniać historię i zabytki związane z krakowskim kupiectwem lub ze szlakami kupieckimi przebiegającymi przez Kraków, a także zdobyte wiadomości i ciekawostki

e) 25 maja 2017 r. - uroczysta gala rozdania nagród i podsumowanie projektu

II. UCZESTNICY PROJEKTU

6. Projekt adresowany jest do uczniów małopolskich szkół podstawowych (klasy IV-VI) oraz ich opiekunów /nauczycieli/.

7. Z każdej placówki szkolnej mogą zostać zgłoszone 3 zespoly (kl.IV,V,VI) klasowe lub 1 zespol szkolny – uczniowie z różnych klas) w składzie max. 25 uczniów.

8. W ramach rekrutacji przewidziano zakwalifikowanie 20 zespołów.

III. ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE

10. Przesłanie przez opiekuna wypełnionego kwestionariusza zgłoszenia zespołu do udziału w projekcie (zał nr 1) w terminie do 30 grudnia 2016r. pod adres elektroniczny: kampu.spoldzielnia@gmail.com, poprzez formularz na stronie akademiazakowska.pl  lub faxem na numer 12 430 64 51.

11. Warunkiem udziału w projekcie jest uczestnictwo w wycieczce i warsztatach oraz dostarczenie przez każdy zespół uczestniczący w projekcie 3 -5 prac konkursowych, czyli komiksów

WYCIECZKA I WARSZTATY

13. Wycieczki będą organizowane w terminie: październik - listopad 2016 r. oraz marzec 2017 r.  i przewidują ok. 3-godzinne terenowe zajęcia edukacyjne w Krakowie pt. „Na skrzyżowaniu szlaków handlowych”. Koszt: 12zł/ucznia

14. Warsztaty realizowane będą w grudniu 2016 r. oraz styczniu i lutym 2017 r. Składać się będą      z dwóch części: ok. godzinne warsztaty muzealne na ekspozycji numizmatycznej w Muzeum E. Hutten-Czapskiego Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie (umożliwiające zapoznanie się z eksponatami oraz utrwalenie i rozszerzenie wiedzy z zakresu matematyki i historii), a następnie ok. godzinne edukacyjne zajęcia warsztatowe dotyczące podstaw przedsiębiorczości z wykorzystaniem gier edukacyjnych. Koszt: 12 zł/ucznia (w tym bilet do muzeum)

15. Każdy uczestnik wycieczki powinien być wyposażony w odpowiednie do warunków atmosferycznych ubranie i obuwie.

KONKURS NA PRZYGOTOWANIE KOMIKSU

16. Każdy zespół klasowy lub szkolny (liczący 16-25 osób) zakwalifikowany do udziału  w projekcie powinien przesłać 3 - 5 prac konkursowych (jedną pracę przygotowuje grupa składająca się z 4 - 5 uczniów).

17. Przygotowane komiksy, wykonane w różnych technikach plastycznych – rysunek, malarstwo, grafika (ale nie komputerowa), powinny uwzględniać historię i zabytki związane z krakowskim kupiectwem lub ze szlakami kupieckimi przebiegającymi przez Kraków, a także zdobyte wiadomości i ciekawostki.

18. Do każdej pracy powinien być załączony krótki opis lub komentarz od autorów.

19. Prace konkursowe MUSZĄ być zaopatrzone w informacje: imię, nazwisko i wiek autorów oraz dane opiekuna (imię, nazwisko, adres e-mail lub telefon), zamieszczoną na odwrocie pracy lub  w dołączonej kopercie.

20. Prace przyjmowane będą do 5 maja 2017 r. w siedzibie Akademii Żakowskiej  w Krakowie przy ul. Topolowej 6/I.

IV. UWAGI KOŃCOWE

21. Organizatorzy zapewniają atrakcyjne i nowatorskie formy poznawania podstaw przedsiębiorczości, materiały poglądowe i informacyjne, ciekawe zadania, upominki dla uczestników i opiekunów oraz nagrody i dyplomy dla najlepszych zespołów.

22. W celu wyłonienia najlepszych i najbardziej zaangażowanych zespołów ocenie podlegać będą prace konkursowe dostarczone w terminie, spełniające opisane  w regulaminie kryteria.

23. Prace konkursowe będą oceniane przez jury w składzie określonym przez organizatorów. DECYZJA JURY JEST OSTATECZNA.

24. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego wernisażu wystawy pokonkursowej 25 maja 2017 r. Dokładna godzina oraz miejsce gali zostanie podane  w późniejszym terminie.

 

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA

do konkursu ……………………………………………….… rok szkolny …………………..

Wypełniony kwestionariusz należy przesłać na adres: kampu.spoldzielnia@gmail.com  lub na adres AKADEMIA ZAKOWSKA, 30-363 Kraków, ul. Topolowa 6/I.

I. Dane identyfikacyjne:

Nazwa szkoły

 

Adres szkoły  (z kodem) 

 

Kontakt: tel./i fax oraz e-mail szkoły

 

Klasa/ zespół szkolny/

 

Ilość uczniów

 

II. Nauczyciel – opiekun zespołu

Imię i nazwisko

 

Tel. kontaktowy

 

E-mail

 

 

III. Nauczyciel  - opiekun pomocniczy (jeżeli jest)

Imię i nazwisko

 

Tel. kontaktowy

 

E-mail

 

IV. Pytania do organizatorów

Tutaj proszę wpisać ewentualne pytania dotyczące projektu/konkursu lub szczegółów organizacyjnych

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

V. Skąd dowiedzieli się Państwo o projekcie/konkursie (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)

1. ze strony www organizatora lub partnerów

2. z e-maila wysłanego do szkoły,

3. z ulotki – ogłoszenia

4. z innego źródła (jakiego?)……..………………………………………………………………………………………

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.