Z NAMI POZNACIE
CIEKAWSZĄ STRONĘ MIASTA
UKRYTĄ POMIĘDZY MUZEAMI
I ZABYTKAMI KRAKOWA!

PLUS RATIO QUAM VIS - konkurs naukowo-kulturowy z UJ

Regulamin 

SŁUŻĄC OJCZYŹNIE -  pracą, myślą, talentem

I.UWAGI OGÓLNE:

 1. Organizatorzy: Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, Akademia Żakowska w Krakowie, Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY
 2. Konkurs odbywa się pod patronatem Rektora UJ
 3. Opiekę merytoryczną nad Konkursem sprawuje Rada Konkursowa, powoływana przez Organizatorów, w skład której wchodzą co najmniej cztery osoby (w tym pracownicy naukowi  UJ).
 4. Konkurs ma zasięg wojewódzki
 5. Konkurs obejmuje trzy etapy: zajęcia przygotowawcze i test sprawdzający, przegląd prezentacji przygotowanych przez uczestników, test finałowy

II.ZAŁOŻENIA:

 1. Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 13-16 lat (VII klasa szkoły podstawowej oraz II-III klasa gimnazjumi odnosi się do popularyzacji dóbr kultury materialnej i niematerialnej obejmując m.in. zabytkową zabudowę Dzielnicy Uniwersyteckiej w Krakowie, miejsca związane ze środowiskiem naukowo-artystycznym Krakowa oraz dorobek uczonych i twórców kultury związanych z UJ.
 2.  Nauczycielom-opiekunom zgłoszonych zespołów organizatorzy zapewnią udział w bezpłatnej konferencji metodycznej, materiały i konsultacje.

   CELE:

 1. Konkurs powinien umożliwić jego uczestnikom:
 1. poznanie zasobów dziedzictwa intelektualnego i kulturowego Krakowa
 2. uczenie się w każdym miejscu i czasie - także poza szkołą np. podczas wycieczki czy warsztatów muzealnych
 3. pogłębienie świadomości własnego procesu uczenia się,
 4. nabycie umiejętności wykorzystania różnych źródeł informacji (podana literatura, otrzymane materiały, zdobyte wiadomości w trakcie warsztatów i wycieczki)
 5. planowanie i organizowanie pracy indywidualnej i grupowej,
 6. nawiązywanie współpracy i efektywnego współdziałania, skuteczne porozumiewanie się w grupie, 
 7. branie odpowiedzialności za realizację zadań,
 8. zaprezentowanie swoich odkryć i osiągnięć,
 9. dokonywanie oceny swojej pracy i wiedzy,
 1. W ramach projektu odbędą się zajęcia przygotowawcze umożliwiające realizację celów podanych w pkt a), b) i c): wycieczka po Dzielnicy Uniwersyteckiej i innych miejscach związanych ze środowiskiem naukowo-artystycznym Krakowa oraz warsztaty muzealne. W trakcie wycieczki wykorzystane będą doświadczenia poszukujące i twórcze rozwiązywanie problemów, a podczas zajęć muzealnych - obserwacje i prelekcje. Zajęcia oparte będą   o zróżnicowane modele pracy: samodzielną, w małych grupach (4-5 osób) oraz całego zespołu. Obie formy odbywać się będą w ciągu jednego dnia, a po ich zakończeniu uczestnicy będą pisać test sprawdzający, który umożliwi przejście do etapu finałowego.
 2. W trakcie realizacji zadania związanego z prezentacją zdobytej wiedzy dla pozostałych uczniów  w klasie lub szkole obejmującego cele f), g), h) - wykorzystane będą wizualizacje postaw i pojęć, opracowanie syntez i plansz. Przesłanie relacji z tej części projektu będzie warunkiem zakwalifikowania uczestników, którzy osiągną najwyższe wyniki w teście eliminacyjnym do udziału w etapie finałowym – obejmującym: poznanie II części ekspozycji muzealnej, zapoznanie się z podaną literaturą (we własnym zakresie) oraz przystąpienie do testu końcowego, mającego poziom  i charakter finału olimpiady interdyscyplinarnej /cele: d),e) i)/.

EFEKTY:

 1. Organizatorzy zakładają, że mocną stroną tego projektu będzie rozbudzenie fascynacji nauką, sztuką i kulturą, a zwłaszcza kognitywistyką,  dzięki zastosowaniu aktywnych form i metod przekazywania wiedzy, które pozwolą na odpowiednie zmotywowanie i zaangażowanie wszystkich uczestników projektu, którzy ponadto powinni: nabyć umiejętność świadomego wyboru informacji, poszerzyć zasób wiedzy, zdobyć umiejętność swobodnego posługiwania się poznanymi pojęciami, informacjami i sposobami ich wykorzystania

III.FINANSOWANIE KONKURSU:

 1. Środki finansowe przewidziane na organizację Konkursu i nagrody pochodzą z opłat uiszczanych przez uczestników Konkursu oraz od sponsorów. Wysokość opłaty konkursowej w każdej edycji określa Rada Konkursu.  (W roku szkolnym 2017/2018 wynosiła ona 20 zł/uczestnika).
 2. Opłaty wnoszone za udział w Konkursie przeznaczone będą  w całości na następujące cele:
 • koszty organizacyjne (obejmujące m.in.: koszty przygotowania i druku materiałów metodycznych,  koszty opracowania kart do testu sprawdzającego i finałowego oraz inne koszty związane z organizacją Konkursu),
 • koszty przeprowadzenia zajęć przygotowawczych: aktywnych zajęć terenowych i  warsztatów  w Muzeum
 • koszty przeprowadzenia testu sprawdzającego i testu finałowego
 • koszty przeprowadzenia Gali (w tym:  zakupu nagród, druku dyplomów dla laureatów, nauczycieli i szkół)

IV.ZASADY UDZIAŁU

A.Zgłoszenia

 1. W projekcie mogą uczestniczyć całe klasy lub ich reprezentacje liczące 10 osób, dopuszczalny jest też udział  20-osobowych reprezentacji szkoły.
 2. Warunkiem zakwalifikowania jest przysłanie do końca listopada . zgłoszenia wraz z deklaracją zaprezentowania zdobytej wiedzy innym uczniom (w klasie lub szkole). Formularze zgłoszenia należy nadsyłać na adres: akademiazakowska.edu@gmail.com

B.Etap I (na poziomie eliminacji szkolnych)Zajęcia przygotowawcze i test sprawdzający

 1. Udział każdej zgłoszonej klasy lub grupy w dwóch  formach zajęć przygotowawczych i  teście sprawdzającym[1], które odbywać się będą jednego dnia w godzinach 9.00-13.30 (9.00-10.00 – warsztaty w Muzeum UJ, 10.15-12.30 – zajęcia terenowe w trakcie wycieczki po Dzielnicy Uniwersyteckiej i Starym Mieście, 12.45-13.30 – test sprawdzający dla wszystkich uczestników z każdej zgłoszonej grupy). Terminy zajęć dostępne będą  w okresie od listopada do połowy lutego  nastepnego roku

C.Etap II (na poziomie eliminacji rejonowych): Przegląd prezentacji przygotowanych przez uczestników 

 1. Przygotowanie przez uczestników konkursu  prezentacji zdobytej wiedzy dla  innych uczniów  w klasie lub szkole. Proponowane formy prezentacji: pokaz  multimedialny lub sesja posterowa/plakatowa/  oraz umieszczenie informacji na stronie szkoły lub  w  gazetce szkolnej. Uwaga! Do przygotowania prezentacji wykorzystane mogą też być informacje zaczerpnięte z dołączonego wykazu literatury.
 2. Przesłanie lub dostarczenie organizatorom do końca marca  płyty CD z relacją z przeprowadzonej prezentacji[2]. Na kopercie należy umieścić nazwę konkursu: „PLUS RATIO QUAM VIS"  wraz z oznaczenie edycji (rok szkolny)

D.Etap III (na poziomie eliminacji wojewódzkich): Test mający charakter finału olimpiady interdyscyplinarnej

 1. Udział w teście finałowym osób z najwyższymi wynikami z testu sprawdzającego w danej grupie (klasie, reprezentacji klasy lub szkoły) oraz osób, które zmieszczą się w puli punktów ustalonej przez organizatorów, pod warunkiem przesłania relacji z prezentacji wykonanej przez klasę lub reprezentację. (koniec kwietnia ).[3]
 1. przed przystąpieniem do testu finałowego zakwalifikowane osoby zaproszone będą na bezpłatne zajęcia warsztatowe umożliwiające poznanie II części ekspozycji muzealnej w Collegium Maius UJ[4]
 2. finaliści powinni we własnym zakresie zapoznać się z podaną literaturą
 1. Wykaz literatury do poznania przez uczestników projektu
 • Materiały przygotowane przez organizatorów
 • Jostein Gaarder „Świat Zofii” (wyd. 1995) – rozdziały: Cylinder, Arystoteles, Dwa kręgi kulturowe, Średniowiecze, Renesans, Kartezjusz, Oświecenie, Kant
 • Jan Tomkowski „Dzieje myśli” (wyd. 1997, wznowione jako „Historia myśli” wyd. 2002) – pojęcia związane  z zagadnieniami  poruszanymi podczas zajęć przygotowawczych
 • Stanisław Waltoś „Na tropach doktora Fausta i inne szkice” (wyd. 2004) rozdział: Kronika trzech dni
 • Krzysztof Stopka „Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego (wyd. 2000) rozdział: Od założenia do schyłku XVIII w.
 1. Gala  - Konkurs zakończy uroczystość wręczenia nagród i dyplomów w Auli Collegium Maius UJ w maju.[5]

V.UWAGI KOŃCOWE

22. Rada KONKURSU powołuje JURY oceniające wyniki testów (sprawdzającego i finałowego) oraz nadesłane przez uczestników relacje  z przygotowanych prezentacji.

23.  Decyzje JURY są ostateczne i nie podlegają zmianie.

24. Opiekunowie zgłoszonych zespołów po zakończeniu konkursu mają prawo wglądu do kart testowych, ale nie mogą ich fotografować ani powielać. 

25. W sprawach organizacyjnych informacji udzielają:

 • p. Aleksandra Rzońca z Akademii Żakowskiej tel. 515 076 126, e-mail: akademiazakowska.edu@gmail.com, a.m.rzonca@gmail.com
 • p. Anna Lohn lub p. Wioletta Kolbusz-Lasa z Działu  Oświatowego Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, tel. 12 663 13 08, collegiummaius.edukacja@uj.edu.pl

 

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI

Dla nauczycieli zainteresowanych uczestnictwem ich uczniów w tym projekcie zorganizowana zostanie konferencja połączona ze zwiedzaniem całości ekspozycji Muzeum UJ w Collegium Maius. Podczas konferencji przewidziane są wykłady m.in. wprowadzające w temat przewodni tegorocznej edycji – dzieje Uniwersytetu i kognitywistykę oraz prezentacje założeń metodycznych i zasad organizacji projektu-konkursu. Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenia.

Udział w konferencji jest bezpłatny. O udziale w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać na adres: collegiummaius.edukacja@uj.edu.pl

 


[1] Wówczas należy dokonać opłat konkursowych u organizatorów: 6 zł - Muzeum oraz 14 zł - Akademia Żakowska/Stowarzyszenie

[2] Adres nadsyłania relacji: Dział Oświatowy Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15, 31-010 Kraków

[3] Informacja o miejscu i terminie testu finałowego przesłana zostanie do opiekunów zakwalifikowanych finalistów

[4] Informacja o terminie zajęć muzealnych przesłana zostanie do opiekunów zakwalifikowanych finalistów

[5] Informacja o dokładnym terminie gali przesłana zostanie do opiekunów laureatów

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.