Z NAMI POZNACIE
CIEKAWSZĄ STRONĘ MIASTA
UKRYTĄ POMIĘDZY MUZEAMI
I ZABYTKAMI KRAKOWA!

Projekt SEKRETY KRAKOWSKIEJ ALMARII

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE I KONKURSIE

SEKRETY KRAKOWSKIEJ ALMARII

CIEKAWIE I KREATYWNIE O PIENIĄDZACH, BANKACH, FINANSACH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem projektu jest Akademia Żakowska działająca w ramach Spółdzielni Socjalnej KAMPU oraz Koło Naukowe Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie (zwane dalej WSZiB). Partnerami projektu są Muzeum im. E. Hutten-Czapskiego Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Narodowy Bank Polski. Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego
 2. Projekt prowadzony będzie w terminie 13 czerwca – 14 grudnia 2016 r.
 3. Głównym założeniem projektu jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania bankowości w Krakowie na przestrzeni wieków.
 4. Projekt zakłada realizację następujących celów:
 1. kreowanie i promocję nowych standardów i rozwiązań w tworzeniu programów edukacyjnych, wiążących edukację dla przedsiębiorczości z działaniami przywracającymi pamięć lokalnej historii i tradycji (konferencja dla nauczycieli )
 2. poznanie historii pieniądza oraz postaci i miejsc związanych z rozwojem bankowości w Krakowie
 3. nabywanie umiejętności zastosowania zdobytych wiadomości do rozwiązywania problemów praktycznych, rozwijanie zdolności logicznego myślenia
 4. zapobieganie wykluczeniu finansowemu
 5. nabywanie umiejętności posługiwania się poprawnym językiem bankowym
 6. pobudzanie postaw przedsiębiorczych i rozwój kompetencji społecznych wśród młodzieży szkolnej
 7. przygotowanie do syntetycznego zestawiania faktów i definicji oraz ujmowania ich  w sposób graficzny
 1. Projekt obejmuje następujące działania :
 1. do 30 września 2016 r. - prowadzona będzie rekrutacja zespołów (wyniki podane będą 1 października 2016 r.)
 2. 3 - 30 października 2016 r. - udział każdego zgłoszonego zespołu w 2 formach edukacyjnych:

1. w wycieczce po Krakowie połączonej z mini warsztatami na ekspozycji numizmatycznej w Muzeum E. Hutten-Czapskiego Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie,                      

2. w edukacyjnych zajęciach warsztatowych dotyczących podstaw przedsiębiorczości w siedzibie WSZiB (szczegóły w pkt 13-15 regulaminu)

c. 2 - 30 listopada 2016 r. przeprowadzenie konkursu na najlepszy/najciekawszy poster (rodzaj planszy- plakatu o charakterze popularno-naukowym; ważną rolę odgrywa merytoryczna zawartość, ale też sposób jej zaprezentowania – logiczność, estetyka, czytelność) ukazujący rozwój i znaczenie systemu bankowego i finansowego (uwzględniający historię i zabytki związane z krakowskimi bankami i bankierami).

d. 14 grudnia  2016 r.  - uroczysta gala rozdania nagród i podsumowanie  projektu

II. UCZESTNICY PROJEKTU

 1. Projekt adresowany jest do uczniów małopolskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  oraz ich opiekunów/ nauczycieli/.
 2. Z każdej placówki szkolnej może zostać zgłoszony jeden zespół (klasowy lub szkolny – uczniowie z różnych klas) w składzie max. 25 uczniów.
 3. W ramach rekrutacji przewidziano zakwalifikowanie 14 zespołów: 7 ze szkół gimnazjalnych oraz 7 ze szkół ponadgimnazjalnych (decyduje kolejność zgłoszeń).
 4. Decyzja o zakwalifikowaniu zespołów do projektu zostanie ogłoszona 1 października 2016 r. poprzez wysłanie zawiadomienia na podane przez zgłaszających w kwestionariuszu adresy e-mail oraz na   stronie www.akademiazakowska.pl  

III. ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE

 1. Przesłanie przez opiekuna wypełnionego kwestionariusza zgłoszenia zespołu do udziału w projekcie (zał. nr 1) w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2016 r. pod adres elektroniczny: kampu.spoldzielnia@gmail.com, lub faxem na numer 12 635 40 70.
 2. Warunkiem udziału w projekcie jest uczestnictwo w wycieczce i warsztatach, które odbędą się jednego dnia oraz dostarczenie przez każdy zespół uczestniczący w projekcie 3 - 5 prac konkursowych, czyli posterów (wyjaśnienie w pkt.5d niniejszego regulaminu.)
 3. Udział w projekcie jest bezpłatny i obejmuje koszty konferencji, wstępu do muzeum, przeprowadzenia wycieczki i warsztatów oraz organizacji konkursu. Koszty dojazdu na zajęcia projektowe i materiałów na prace konkursowe uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

WYCIECZKA I WARSZTATY

 1. Wycieczki oraz warsztaty będą organizowane w terminie: 3 - 30 października 2016 r. – przewidziany jest jednorazowy przyjazd zespołu na zajęcia łączone – trwające ok. 5 - 5,5 godz. (zajęcia w muzeum i w terenie ok. 4 - 4,5 godz. + zajęcia w budynku WSZiB ok. 1 godz.).
 2. Wycieczka rozpocznie się warsztatami muzealnymi na ekspozycji numizmatycznej w Muzeum Hutten-Czapskiego Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie (umożliwiającymi zapoznanie się z eksponatami oraz utrwalenie i rozszerzenie wiedzy z zakresu matematyki i historii), a następnie w obrębie Starego Miasta odbędą się zajęcia terenowe prowadzone w oparciu o metodę doświadczenia poszukującego – dającego możliwość odkrywania tajemnic dawnych bankierów i banków (ich zakres obejmuje zagadnienia ujęte w podstawie programowej wielu przedmiotów m.in. historii, przyrody/geografii, j. polskiego, edukacji europejskiej i wiedzy o społeczeństwie/preorientacji zawodowej).
 3. Warsztaty to druga część zajęć, która odbędzie się w siedzibie WSZiB, gdzie przeprowadzone zostaną aktywne zajęcia z wykorzystaniem gier edukacyjnych obejmujące zagadnienia z zakresu ekonomii, finansów, bankowości, w tym - oszczędzania i gospodarowania środkami pieniężnymi.
 4. Każdy uczestnik powinien być wyposażony w odpowiednie do warunków atmosferycznych ubranie i obuwie oraz posiadać bilet MPK umożliwiający przejazd do siedziby WSZiB.

KONKURS NA PRZYGOTOWANIE POSTERU

 1. Każdy zespół klasowy lub szkolny (liczący 16-25 osób) zakwalifikowany do udziału w projekcie powinien przesłać 3 - 5 prac konkursowych (jedną pracę przygotowuje grupa składająca się z 3 - 5 uczniów).
 2. Przygotowane postery powinny uwzględniać zdobytą wiedzę na wycieczce i warsztatach, czyli powiązanie dziejów krakowskich banków i bankierów z wiedzą o działaniach w sferze finansów i bankowości.
 3. Do każdej pracy powinien być załączony krótki opis lub komentarz od autorów.
 4. Prace konkursowe MUSZĄ być zaopatrzone w informacje: imię, nazwisko i wiek autorów oraz dane opiekuna (imię, nazwisko, adres e-mail lub telefon), zamieszczoną na odwrocie pracy lub w dołączonej kopercie.
 5. Prace przyjmowane będą do 2 grudnia 2016 r. w siedzibie WSZiB w Krakowie przy al. Kijowskiej 14, gdzie po gali wręczenia nagród w odbędzie się wystawa pokonkursowa.

IV. UWAGI KOŃCOWE

 1. Organizatorzy zapewniają atrakcyjne i nowatorskie formy poznawania podstaw przedsiębiorczości, finansów oraz ekonomii, materiały poglądowe i informacyjne, ciekawe zadania, upominki dla uczestników i opiekunów oraz nagrody i dyplomy dla najlepszych zespołów.
 2. W celu wyłonienia najlepszych i najbardziej zaangażowanych zespołów ocenie podlegać będą prace konkursowe dostarczone w terminie, spełniające opisane w regulaminie kryteria.
 3. Prace konkursowe będą oceniane przez jury w składzie określonym przez organizatora. DECYZJA JURY JEST OSTATECZNA.
 4. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego wernisażu wystawy pokonkursowej w dniu 14 grudnia 2016 r. w siedzibie WSZiB w Krakowie przy al. Kijowskiej 14 (o godzinie uroczystości laureaci zostaną powiadomieni oddzielnym komunikatem).

 


KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU

SEKRETY KRAKOWSKIEJ ALMARII

CIEKAWIE I KREATYWNIE O PIENIĄDZACH, BANKACH, FINANSACH  I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wypełniony kwestionariusz należy przesłać na adres: kampu.spoldzielnia@gmail.com lub faksem na                   nr 12/ 635 40 70, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2016 r. Informacja o zakwalifikowaniu klasy do projektu przesłana zostanie 1 października 2016 r. na adresy kontaktowe placówki i zgłoszonych opiekunów oraz umieszczona na stronie organizatora: www.akademiazakowska.pl

I. Dane identyfikacyjne:

Nazwa szkoły

 

Adres szkoły  (z kodem) 

 

Kontakt: tel./i fax oraz e-mail szkoły

 

Klasa/ zespół szkolny/

 

Ilość uczniów

 

II. Nauczyciel – opiekun zespołu

Imię i nazwisko

 

Tel. kontaktowy

 

E-mail

 

III. Nauczyciel  - opiekun pomocniczy

Imię i nazwisko

 

Tel. kontaktowy

 

E-mail

 

IV. Pytania do organizatorów

Tutaj proszę wpisać ewentualne pytania dotyczące projektu lub szczegółów organizacyjnych

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V. Skąd dowiedzieli się Państwo o projekcie (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)

1. ze strony www organizatora lub partnerów

2. z e-maila wysłanego do szkoły,

3. z ulotki – ogłoszenia

4. z innego źródła (jakiego?)……..……………………………………………………………………………....................

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.