Z NAMI POZNACIE
CIEKAWSZĄ STRONĘ MIASTA
UKRYTĄ POMIĘDZY MUZEAMI
I ZABYTKAMI KRAKOWA!

Rajcuś KRAKOWSKI

REGULAMIN KONKURSU RAJCUŚ KRAKOWSKI  obserwuje - poszukuje - prezentuje

Konkurs społeczno-kulturalny dla bardzo młodych obywateli Krakowa w wieku 6 – 8 lat

VIII EDYCJA rok szkolny 2018/2019

Rajcuś KRAKOWSKI jest konkursem dla dzieci w wieku 6-8 lat – zakłada wykorzystania dóbr kultury  i dziedzictwa narodowego do urzeczywistnienia celów edukacji obywatelskiej. W trakcie trwania zaproponowanych zajęć uczestnicy mogą zdobyć wiadomości  o dawnych władzach miejskich oraz  o współczesnych formach  i możliwościach zarządzania miastem, a także nauczyć się obserwować swoje otoczenie, wyciągać odpowiednie wnioski i dla wspólnego dobra wysuwać konkretne propozycje przedstawione na planszach plastycznych.

Istotnym elementem programu jest przystępny i kompleksowy sposób wprowadzenia dzieci w tematykę samorządności lokalnej poprzez aktywne formy przygotowujące do konkursu. Z relacji nadesłanych przez opiekunów wynika, że  konkurs dostarczył także bardzo wielu doświadczeń, obserwacji i opinii, ukazujących jego wpływ na podniesienie poziomu świadomości obywatelskiej dzieci i osób  z ich otoczenia w środowisku domowym i szkolnym, a co za tym idzie również wzrostu wrażliwości i aktywności społecznej, przyczyniając się do szerzenia postaw demokratycznych m.in. związanych z poznaniem zasad głosowań niezbędnych do kształtowania odpowiedzialnych postaw przyszłych wyborców.

W ciągu  siedmiu edycji (2011-2018) konkurs zyskał bardzo dużą popularność wśród nauczycieli i rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach przygotowawczych: spektaklach, wycieczkach i warsztatach. Dotychczas w konkursie wzięło udział łącznie 250 klas z ponad 100 szkół  z  Krakowa i okolicznych gmin, czyli ok. 5000 dzieci pod opieką ok. 630 nauczycieli i rodziców.  Uroczyste rozdanie nagród i pokonkursowa wystawa prac przygotowywane są zawsze w Urzędzie Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-5 .

Witam pięknie i radośnie, w mym Krakowie – drodzy goście,

Choć Rajcusiem jestem małym chcę pokazać Wam gród cały,

Byście kiedyś moi mili mądrze miastem tym rządzili!

 

REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest propozycją wykorzystania dóbr kultury i dziedzictwa narodowego do urzeczywistnienia celów edukacji obywatelskiej oraz nabywania kompetencji kluczowych w edukacji wczesnoszkolnej

2. Celem konkursu jest przede wszystkim zachęcenie dzieci do poznawania zabytków i tajemnic starego Krakowa oraz najbliższej okolicy - dzielnicy poprzez:

 • aktywne nabywanie informacji o swoim mieście i umiejętności krytycznego postrzegania własnego otoczenia
 • zdobywanie doświadczeń związanych ze świadomością obywatelską i planowaniem działań
 • wzmocnienie więzi społecznej i emocjonalnej z miejscem zamieszkania oraz zachowań prospołecznych
 • kształcenie umiejętności porozumiewania się przy osiąganiu wspólnych zamierzeń
 • zwrócenie uwagi na estetykę, funkcjonalność i przeznaczenie istniejących rozwiązań w najbliższym otoczeniu uczniów
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej i swobodnej ekspresji plastycznej

3. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie “SZERSZE HORYZONTY” i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa przy współudziale Akademii Żakowskiej i Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta -Grupy Regionalnej – Kraków oraz Rady Miasta Krakowa i Zarządów Rad Dzielnic Krakowa

4. Konkurs jest prowadzony przez organizatorów na terenie miasta Krakowa i trwa od 2 stycznia do połowy czerwca 2019 r.

5. Rezultatem konkursu będą prace plastyczne pt. „KRAKÓW – NASZA DUMA, NASZ SKARB! w formie plansz wykonanych grupowo, a dotyczące Krakowa widzianego z perspektywy najbliższego otoczenia dzieci przy uwzględnieniu trzech punktów obserwacji: TO NAS ZACHWYCA, O TYM MARZYMY, TEGO SIĘ WSTYDZIMY

II. UCZESTNICY KONKURSU

6. Konkurs adresowany jest do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, jak również do nauczycieli zgłoszonych klas.

7. W konkursie ze względu na jego przesłanie i cele powinny brać udział całe klasy.

8. Z każdej placówki może być zgłoszona dowolna ilość klas pierwszych.

III. ZASADY KONKURSU

9. Zgłoszenie klasy do konkursu w terminie  do 28 lutego 2019 – formularz zgłoszenia należy przesłać pod adres elektroniczny: akademiazakowska.edu@gmail.com, albo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub faxem na numer 12 635 40 70. Uwaga! wzór zgłoszenia stronie www.akademiazakowska.pl.

10. Udział zgłoszonej klasy w dwóch zaproponowanych przez organizatorów aktywnych formach zajęć przygotowujących w terminie do 20 maja 2018 r. oraz przygotowanie tematyczne klasy przez nauczyciela 

 • “RAJCUŚ I MY” – zajęcia w placówce szkolnej obejmujące mini formę teatralną oraz warsztaty tematyczne - łączny czas trwania: 45-60 min (możliwość realizacji  do 10 maja 2018 r.) – koszt:14 zł/ dziecka
 • “SPACER Z RAJCUSIEM PO KRAKOWIE” – zajęcia edukacyjne podczas wycieczki po Krakowie obejmującej doświadczenia poszukujące na trasie od Barbakanu do Rynku Głównego (tu: mini warsztaty w Wieży Ratuszowej),    a następnie dotarcie po śladach do Magistratu czyli do Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych – łączny czas trwania: ok. 2,5 godziny zegarowe (możliwość realizacji od 18 marca 2019 r. do 20 maja 2019 r.) – koszt: 14 zł/dziecka + bilet wstępu do Wieży Ratuszowej (5,00 zł)

11. Przygotowanie przez klasę kilku (3-5) plansz pt. „KRAKÓW – NASZA DUMA, NASZ SKARB!”- ujmujących równocześnie wszystkie trzy obszary odbioru otaczającej dzieci przestrzeni miejskiej - Co nas zachwyca? Czego się wstydzimy? Co możemy zmienić? Prace powinny być zaprojektowane i wykonane samodzielnie przez zespoły liczące 4-6 dzieci, jako podsumowanie ich udziału w aktywnych formach zajęć realizowanych przez nauczyciela lub organizatorów. Preferowane są płaskie i trwałe techniki plastyczne (np. rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie) na papierze lub kartonie o wymiarach  50 cm x 70 cm. Uwaga! Ilość powstałych prac powinna być zgodna z ilością pracujących zespołów. Dobór dzieci do poszczególnych zespołów powinien być losowy lub zgodny z preferencjami dzieci.

12. Każda klasa dokonuje wyboru najciekawszej a zarazem najstaranniej wykonanej pracy (Uwaga! Wyboru powinny dokonywać same dzieci, natomiast nauczyciel powinien opisać lub udokumentować przebieg powstawania prac i wyboru pracy reprezentującej klasę). Praca powinna na odwrocie mieć doklejoną wypełnioną metryczkę oraz kopertę z oświadczeniami rodziców/opiekunów autorów pracy (wzór znajduje się w załączniku do regulaminu)

13. Oryginały wybranych prac konkursowych oraz opisów lub dokumentacji nauczycieli (max. 2 str A4) należy dostarczyć organizatorom konkursu wyłącznie w dniach od 20 do 25 maja 2019 r. pod adres przesłany zgłoszonym klasom z dopiskiem “KONKURS - RAJCUŚ KRAKOWSKI”. Mile widziane będą dołączone kopie w wersji elektronicznej.

14. Oceny prac dzieci oraz podpisanych opisów lub dokumentacji nauczycielskich dokona komisja powołana przez organizatorów przyznając dyplomy, nagrody, wyróżnienia i kwalifikując prace na wystawę pokonkursową. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych organizatorów

15. Decyzja jury jest ostateczna.

IV. UWAGI KOŃCOWE

16. Gala finałowa – wręczanie dyplomów i nagród - odbędzie się 13 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych.  - o dokładnym godzinie organizatorzy zawiadomią opiekunów laureatów

17. Wystawa pokonkursowa prac odbędzie się w Urzędzie Miasta Krakowa w terminie wskazanym przez Urząd Miasta

18. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac, zastrzegają sobie prawo publikacji i reprodukcji prac konkursowych, z zaznaczeniem nazwisk autorów, bez wypłacania honorariów autorskich.

INFORMACJE DODATKOWE:

Dla osób pragnących zapoznać się bliżej z tematyką odnoszącą się do tradycji rzemieślniczych Nowego Sącza  oraz  z założeniami i zasadami ujętymi w regulaminie konkursu organizatorzy przewidują przeprowadzenie warsztatów metodycznych pt.Wykorzystanie aktywnych form kształcenia do realizacji programu edukacji regionalnej oraz preorientacji zawodowej na etapie edukacji wczesnoszkolnej”. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego.

Planowane terminy:  między  4-8 marca 2019 r.

Czas trwania: 4,5 godzin dydaktycznych, Miejsce: zostanie podane do wiadomości po zgłoszeniu się chętnych (zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 lutego 2019 r.) na adres mailowy: szer.hor@gmail.com lub kontakt@akademiazakowska.pl.

 

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA

Wypełniony kwestionariusz należy przesłać na adres: szer.hor@gmail.com lub faksem na nr 12 430 64 51                              w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2019 r.

I. Dane identyfikacyjne:

Nazwa szkoły

 

Adres szkoły  (z kodem) 

 

Kontakt: tel./i fax oraz e-mail szkoły

 

Klasa/ zespół szkolny/

 

Ilość uczniów

 

II. Nauczyciel – opiekun zespołu

Imię i nazwisko

 

Tel. kontaktowy

 

E-mail

 

III. Nauczyciel  - opiekun pomocniczy (jeżeli jest)

Imię i nazwisko

 

Tel. kontaktowy

 

E-mail

 

IV. Pytania do organizatorów

Tutaj proszę wpisać ewentualne pytania dotyczące projektu/konkursu lub szczegółów organizacyjnych

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

V. Skąd dowiedzieli się Państwo o projekcie/konkursie (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)

1. ze strony www organizatora lub partnerów

2. z e-maila wysłanego do szkoły,

3. z ulotki – ogłoszenia

4. z innego źródła (jakiego?)……..………………………………………………………………………………………...

Załącznik 1.

 

METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ

Konkurs: …….........................................................................................................

nazwa i adres placówki  ……………………………………………….………………………

oznaczenie klasy/drużyny/zespołu…………..……………………………………………….

AUTORZY PRACY PLASTYCZNEJ/PROJEKTU :

lp

Imię i nazwisko

wiek

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna……………………………………………….………………………………

kontakt telefoniczny oraz e-mail nauczyciela/opiekuna ………………………………………………..…………

………………………………………….…………………………………………………………………………………………..

 

Załącznik 2.

ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA

….………………………………………….............................................................................................................

imię i nazwisko dziecka

…………………………………………..

klasa

…………………………………………..

nazwa i adres szkoły

OŚWIADCZENIE

W związku z  rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ podopiecznego w konkursie „RAJCUŚ KRAKOWSKI obserwuje-poszukuje-prezentuje” organizowanym w roku szkolnym 2018/2019 przez: Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa przy współudziale Rady Miasta Krakowa, Akademii Żakowskiej i Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta - Grupy Regionalnej – Kraków

 • Znam i akceptuję zapisy regulaminu konkursu.
 • Wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych organizatorów wyników uzyskanych przez zespół,  którego członkiem będzie moje dziecko/podopieczny.
 • Wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych organizatorów wizerunku mojego dziecka/podopiecznego  jako uczestnika konkursu.
 • Wyrażam zgodę na przekazanie praw autorskich do pracy plastycznej wykonanej przez moje dziecko/podopiecznego na rzecz Organizatora, co wiąże się ze zgodą na upublicznienie jej na wystawie pokonkursowej oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących konkursu.

 

……….………………………………………………...             ……………………….................................…………….   miejscowość, data                                                            czytelnie imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.