Z NAMI POZNACIE
CIEKAWSZĄ STRONĘ MIASTA
UKRYTĄ POMIĘDZY MUZEAMI
I ZABYTKAMI KRAKOWA!

Sądecki Rajcuś


 Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY w ramach projektu „MAŁOPOLSKIE DREWNOGRAJE” skierowanego do dzieci i młodzieży z małopolskich szkół realizowało w okresie od 15 lipca 2012 do 30 listopada 2012 m.in na terenie Nowego Sącza i przy współpracy  z Biblioteką Publiczną w Nowym Sączu oraz z Muzeum Okręgowym  w Nowym Sączu gry terenowe skierowane do dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. W projekcie uczestniczyło 600 beneficjentów bezpośrednich i ok. 1200 beneficjentów pośrednich. Na potrzeby projektu zostały przygotowane i wydrukowane materiały dydaktyczne, pomocnicze oraz karty zadań do gier tematycznych przeprowadzonych w 6 miejscowościach województwa małopolskiego. Natomiast  w maju 2014 r. wspólnie z Akademią Żakowską działającą w ramach Spółdzielni Socjalnej KAMPU przygotowało i przeprowadziło w Nowym Sączu grę miejską „CZASOWE PRZEBICIA – RODZINNE ODKRYCIA”,  a w roku 2015 w ramach akcji „Bezpieczne Ferie” przeprowadzone były 2 edycje warsztatów z elementami gry miejskiej „A może by tak... POODKRYWAĆ - TAJEMNICE NOWEGO SĄCZA?!”


OBECNIE  W NOWYM SĄCZU PROWADZONY JEST PROJEKT -  SĄDECKI RAJCUS

Witam pięknie i radośnie,

W Nowym Sączu – drodzy goście, 

Choć Rajcusiem jestem małym

Chcę pokazać Wam gród cały,

Byście kiedyś moi mili

Mądrze miastem tym rządzili!

SĄDECKI RAJCUŚ obserwuje - poszukuje - prezentuje

Konkurs społeczno-kulturalny dla bardzo młodych obywateli powiatu Nowy Sącz w wieku 6 - 10 lat

(klasy I-III szkół podstawowych)

 

REGULAMIN  KONKURSU EDYCJA   2017/2018

 

I.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Konkurs jest propozycją wykorzystania dóbr kultury i dziedzictwa narodowego do urzeczywistnienia celów edukacji obywatelskiej oraz nabywania kompetencji kluczowych przez uczniów klas I-III szkół podstawowych.

2.    Celem konkursu jest przede wszystkim zachęcenie dzieci do poznawania zabytków i tajemnic Nowego Sącza oraz najbliższej okolicy - poprzez:

  • aktywne nabywanie informacji o  najbliższym mieście i umiejętności krytycznego postrzegania własnego otoczenia
  • poszerzanie doświadczeń związanych ze świadomością obywatelską i planowaniem działań
  • wzmocnienie więzi społecznej i emocjonalnej z miejscem zamieszkania oraz zachowań prospołecznych
  • kształcenie umiejętności porozumiewania się przy osiąganiu wspólnych zamierzeń
  • zwrócenie uwagi na estetykę, funkcjonalność i przeznaczenie istniejących rozwiązań przestrzennych                     w najbliższym otoczeniu
  • rozwijanie wrażliwości artystycznej i swobodnej ekspresji plastycznej

3.Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY przy współudziale AKADEMII ŻAKOWSKIEJ (działu Spółdzielni Socjalnej KAMPU w Krakowie) oraz Sądecka Biblioteka Publiczna.  Konkurs jest prowadzony przez organizatorów na terenie miasta Nowy Sącz i trwa od marca do czerwca 2018 r.

4.Rezultatem konkursu będą: dla klas I-II - prace plastyczne wykonywane grupowo, dotyczące dziejów Nowego Sącza, a dla dla klas III – konkurs wiedzy oparty na zadaniach, które będą miały formę testu obejmującego także ilustracje.

II.    UCZESTNICY KONKURSU

5.    Konkurs adresowany jest do dzieci z klas I – III szkół podstawowych, jak również do nauczycieli zgłoszonych klas.

6.    W konkursie ze względu na jego przesłanie i cele biorą udział całe klasy.

7.    Z każdej placówki może być zgłoszona dowolna ilość klas.

 

III.  ZASADY KONKURSU

8.    Zgłoszenie klasy do konkursu w terminie od 15 października do 15 grudnia 2017 r.– formularz zgłoszenia  należy  przesłać  pod  adres  elektroniczny:  szer.hor@gmail.com  

9. Przygotowanie tematyczne grupy/klasy poprzez udział zgłoszonej klasy w aktywnej  formie  zajęć wprowadzających “Z RAJCUSIEM PO NOWYM SĄCZU” – zajęcia edukacyjne na terenie nowosądeckiej Starówki (Rynek i okolice) podczas wycieczki obejmującej doświadczenia poszukujące z wykorzystaniem kart pracy – łączny czas trwania:  ok. 2 - 2,5 godziny zegarowe (możliwość realizacji od 1 marca 2018 do 30 kwietnia 2018 r.) koszt 12 zł od dziecka.

 

10.  PRACE PLASTYCZNE – KLASY I-II:

A.   Przygotowanie przez klasę, podzieloną na grupy, kilku prac plastycznych w formie KSIĄG DZIEJÓW.  Prace powinny być zaprojektowane i wykonane samodzielnie przez zespoły liczące 4-6 dzieci, jako podsumowanie ich udziału w aktywnych formach zajęć realizowanych przez nauczyciela lub organizatorów. Preferowane są trwałe techniki plastyczne (Uwaga! Ilość powstałych prac powinna być zgodna z ilością pracujących zespołów. Dobór dzieci do poszczególnych zespołów powinien być losowy lub zgodny z preferencjami dzieci.

B.   Każda klasa dokonuje wyboru najciekawszych a zarazem najstaranniej wykonanych prac – max 3, które  wezma udział w konkursie międzyszkolnym (Uwaga! Wyboru powinny dokonywać same dzieci, natomiast nauczyciel powinien opisać lub udokumentować przebieg powstawania prac i wyboru pracy reprezentującej klasę)Praca powinna na odwrocie mieć doklejoną wypełnioną metryczkę, której wzór znajduje się w załącznikach

C.   Oryginały wybranych prac konkursowych oraz opisów lub dokumentacji nauczycieli (max. 4 str A4) należy dostarczyć organizatorom konkursu w dniach od 5 do 10 maja 2018 r. Mile widziane będą dołączone kopie w wersji elektronicznej. Miejsce składania prac zostanie podane do wiadomości opiekunom klas zgłoszonych do konkursu.

D.  Oceny prac dzieci oraz podpisanych opisów lub dokumentacji nauczycielskich dokona komisja powołana przez organizatorów przyznając dyplomy, nagrody, wyróżnienia i kwalifikując prace na wystawę pokonkursową. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych organizatorów.

 

11. KONKURS WIEDZY – KLASY III

A.   Przeprowadzenie  w dniu 10 maja 2018 r. I etapu konkursu, na terenie szkoły, polegającego na wypełnieniu testu przez uczniów zgłoszonych klas. Testy będą przesyłane drogą e-mailową na 1 dzień przed wyznaczonym terminem.  Czas pisania testu wynosi 45 minut; w trakcie jego rozwiązywania uczniowie nie mogą korzystać                z żadnych pomocy naukowych.

B.    Wyłonienie z każdej klasy laureatów (nie więcej niż 5 uczniów), którzy zdobyli największą ilość punktów   i zgłoszenie ich, najpóźniej do 17 maja 2018 r.,  poprzez wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia laureatów do finału. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez kilku uczniów, nauczyciele we własnym zakresie organizują dogrywkę i wyłaniają finalistów.

C.    Udział laureatów etapu szkolnego w finale, który odbędzie się 24 maja 2018 r.  Uczniom powinien towarzyszyć nauczyciel lub opiekun)

D.   Dostarczenie organizatorom w dniu finału wszystkich wypełnionych przez uczniów arkuszy testowych etapu szkolnego;

12.  Decyzja jury jest ostateczna.

 

IV. UWAGI KOŃCOWE

1. Gala finałowa – wręczanie dyplomów i nagród - odbędzie się  6 czerwca 2018 r.  O dokładnej  godzinie i miejscu gali organizatorzy zawiadomią laureatów

2.  Wystawa pokonkursowa prac plastycznych odbędzie się w czerwcu  2018 r.   

3. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac, zastrzegają sobie prawo publikacji i reprodukcji prac konkursowych, z zaznaczeniem nazwisk autorów, bez wypłacania honorariów autorskich.

4.  Informacje o konkursie można również uzyskać u  koordynatorki  działań  w Nowym Sączu – p. Doroty Wołoszczuk  tel. 533 279 067 lub  u osoby odpowiedzialnej ze strony Stowarzyszenia – p.  Aleksandry Rzońcy –  tel. 0 515 076 126: szer.hor@gmail.comkontakt@akademiazakowska.pl

 

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Z uwagi na konieczność przygotowania zajęć tematycznych przez nauczyciela organizatorzy przewidują przeprowadzenie warsztatów metodycznych dla osób pragnących zapoznać się bliżej z założeniami  i zasadami ujętymi w regulaminie konkursu pt. Aktywizujące metody edukacji regionalnej, patriotycznej  i obywatelskiej w nauczaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym

Program:

  • Kiedy jutro było wczoraj… - twórcze i aktywizujące zajęcia wprowadzające najmłodszych uczniów  szkół podstawowych do poznania dziejów regionu i Polski -  formy i treści dawnych kronik  i „dziejowych”  ksiąg

 

  • Czy można programować przeszłość…? - stymulowanie twórczego potencjału uczniów przy wykorzystaniu zajęć wprowadzających w kodowanie i programowanie oraz używanie robotyki do poznawania pojęć historycznych

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Termin: 6 kwietnia 2018 r. godz. 14.30 – 17.30 ,  miejsce: Sądecka Biblioteka Publiczna, ul. Franciszkańska 11

  koszt: 25 zł/os

Zgłoszenia  prosimy przesyłać na adresy e-mail:  szer.hor@gmail.com, kontakt@akademiazakowska.pl

 

 

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA
Wypełniony kwestionariusz należy przesłać na adres: szer.hor@gmail.com

 

I. Dane identyfikacyjne:

Nazwa szkoły

 

Adres szkoły  (z kodem) 

 

Kontakt: tel./i fax oraz e-mail szkoły

 

Klasa/ zespół szkolny/

 

Ilość uczniów

 

II. Nauczyciel – opiekun zespołu

Imię i nazwisko

 

Tel. kontaktowy

 

E-mail

 

III. Nauczyciel  - opiekun pomocniczy (jeżeli jest)

Imię i nazwisko

 

Tel. kontaktowy

 

E-mail

 

IV. Pytania do organizatorów

Tutaj proszę wpisać ewentualne pytania dotyczące projektu/konkursu lub szczegółów organizacyjnych

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

V. Skąd dowiedzieli się Państwo o projekcie/konkursie (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)

1. ze strony www organizatora lub partnerów

2. z e-maila wysłanego do szkoły,

3. z ulotki – ogłoszenia

4. z innego źródła (jakiego?)……..………………………………………………………………………………………...

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.