Z NAMI POZNACIE
CIEKAWSZĄ STRONĘ MIASTA
UKRYTĄ POMIĘDZY MUZEAMI
I ZABYTKAMI KRAKOWA!

Smoczuś

STOWARZYSZENIE SZERSZE HORYZONTY, WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA,

AKADEMIA ŻAKOWSKA 

ZAPRASZAJĄ

w roku szkolnym 2018/2019

dzieci z przedszkoli (od 5-6 lat) i klas „zerowych” do udziału w programie edukacyjnym

SMOCZUŚ KRAKOWSKI

SMOCZUŚ KRAKOWSKI to konkurs dla dzieci w wieku-5-7 lat – istotą jest poznanie krakowskich legend i elementów regionalnych Krakowa oraz umiejętność wyodrębnienia wydarzeń i bohaterów z wybranej legendy. Przez 5 lat w konkursie uczestniczyło ok. 1000 dzieci z grup przedszkolnych i klas „0” z placówek oświatowych z Krakowa  i okolic. Na konkurs nadesłano ok. 400 prac wykonanych przez zespoły 3-6 osobowe. Pokonkursowe wystawy organizowane są  w II poł czerwca  w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie - Oddział dla Dzieci.

REGULAMIN

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Program jest propozycją wykorzystania dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacji regionalnej  do nabywania kompetencji kluczowych w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej.
 2. Program zakończony będzie konkursem, który ma pełnić  funkcje motywacyjne i być podstawą do wspólnej zabawy i realizacji określonego celu.
 3. Głównym założeniem programu i konkursu jest przede wszystkim:
 • zachęcenie dzieci do poznawania zabytków i tradycji, zwyczajów i legend starego Krakowa
 • aktywne nabywanie informacji o swoim mieście i wzmocnienie więzi emocjonalnej z miejscem zamieszkania oraz zachowań prospołecznych
 • kształcenie umiejętności porozumiewania się przy osiąganiu wspólnych zamierzeń
 • zwrócenie uwagi na estetykę, rozwijanie wrażliwości artystycznej i swobodnej ekspresji plastycznej
 1. Organizatorami programu są: Stowarzyszenia SZERSZE HORYZONTY, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i autorka książek dla dzieci p. Ewa Stadtmüler przy współudziale Akademia Żakowska, Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta -Grupy Regionalnej–Kraków.
 2. Program jest prowadzony przez organizatorów na terenie miasta Krakowa i trwa od marca do czerwca 2019 r .
 3. Na konkurs, który kończy program można nadsyłać wykonane przez dzieci prace przedstawiające portrety poszczególnych postaci związanych z  legendami o Krakowie (poznanymi przez dzieci w trakcie przygotowań do konkursu).

 

 1. UCZESTNICY PROGRAMU i KONKURSU
 1. Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli i klas “zerowych” w szkołach podstawowych, jak również do nauczycieli zgłoszonych grup/klas
 2. W konkursie ze względu na jego przesłanie i cele powinny brać udział całe grupy/klasy.
 3. Z każdej placówki może być zgłoszona dowolna ilość grup/klas.

 

 1. ZASADY PROGRAMU i KONKURSU
 1. Zgłoszenie klasy do programu w terminie najpóźniej do 15 marca 2019 r. – formularz zgłoszenia należy przesłać pod adres elektroniczny: akademiazakowska.edu@gmail.com, przez formularz kontaktowy na stronie lub faxem na numer 12 635 40 70. Uwaga! wzór zgłoszenia znajduje się w załączniku do regulaminu.
 2. Udział zgłoszonej grupy/klasy w dwóch zaproponowanych przez organizatorów aktywnych formach zajęć przygotowujących w terminie od 15 marca do 25 maja 2019 r. oraz przygotowanie tematyczne grupy/klasy przez nauczyciela.
 • “Przyjaciele SMOCZUSIA” – zajęcia w placówce przedszkolnej lub szkolnej obejmujące mini formę teatralną oraz warsztaty tematyczne - łączny czas trwania: 45-60 min (możliwość realizacji od lutego do kwietnia 2019 r., koszt: 14 zł/ dziecka)
 • “SMOCZUS i KRAKOWIACZEK JEDEN, KRAKOWIANKA JEDNA…” – zajęcia edukacyjne podczas wycieczki po Krakowie obejmującej doświadczenia poszukujące na trasie od ul Szewskiej do Rynku Głównego, a następnie dotarcie do Małego Rynku, łączny czas trwania: 1,5 godziny zegarowej (możliwość realizacji od 15 marca 2019 r., koszt:14 zł/dziecka)
 • Poznanie 3 legend napisanych przez p. Ewę Stadtmüller
 1. Przygotowanie przez grupę/klasę 3-5 prac pt. „Przyjaciele SMOCZUSIA”- przedstawiających portrety postaci związanych legendami o Krakowie. Prace powinny być zaprojektowane                i wykonane samodzielnie przez zespoły liczące 4-5 dzieci, jako podsumowanie ich udziału w aktywnych formach zajęć realizowanych przez nauczyciela lub organizatorów. Prosimy o wykonywanie prac technikami płaskimi – kredki, farby, odbijanki, wyklejanki (wydzieranki) papierowe. BARDZO PROSIMY NIE STOSOWAĆ PLASTELINY I INNYCH MATERIAŁÓW WYPUKŁYCH- NP. KASZ, MAKARONÓW, RYŻU, KULEK ITP.) bowiem nie mamy możliwości ekspozycji takich prac.
 2. Prace powinny mieć naklejoną z tyłu metryczkę, której wzór znajduje się jako załącznik do regulaminu oraz na stronie www.akademiazakowska.pl j
 3. Prace konkursowe oraz opisy lub dokumentację nauczycieli należy dostarczyć organizatorom konkursu wyłącznie w dniach od 3 do 8 czerwca 2019 r. pod adres Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1, 31-124 Kraków z dopiskiem „SMOCZUŚ KRAKOWSKI”
 4. Oceny prac dzieci oraz podpisanych opisów lub dokumentacji nauczycielskich dokona komisja powołana przez organizatorów przyznając dyplomy, nagrody, wyróżnienia i kwalifikując prace na wystawę pokonkursową. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych organizatorów.
 5. Decyzja jury jest ostateczna.

IV. UWAGI KOŃCOWE

 1. Gala finałowa – wręczanie dyplomów i nagród-odbędzie się ok.18 czerwca 2019 r. -  o dokładnym terminie, godzinie i miejscu gali organizatorzy zawiadomią laureatów.
 2. Wystawa pokonkursowa prac odbędzie się w czerwcu 2018 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie
 3. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac, zastrzegają sobie prawo publikacji i reprodukcji prac konkursowych, z zaznaczeniem nazwisk autorów, bez wypłacania honorariów autorskich.

WAŻNE!

Z uwagi na możliwość przeprowadzenia przez nauczyciela zajęć tematycznych związanych z konkursem SMOCZUŚ organizatorzy przewidują przygotowanie w marcu  2019 r. warsztatów metodycznych dla nauczycieli pragnących zapoznać się bliżej z założeniami i zasadami ujętymi w regulaminie konkursu  Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: szer.hor@gmail.com

Osoba do kontaktu: Aleksandra Rzońca – tel. 515  076 126  lub  tel. 511 727 104

 

ZAŁĄCZNIK 1

METRYCZKA PRACY  KONKURSOWEJ „SMOCZUŚ” rok szkolny 2018/2019

nazwa i adres placówki…………..……………………………………….………………………

oznaczenie klasy/drużyny/zespołu…………..……………………………………………….

AUTORZY PRACY PLASTYCZNEJ/PROJEKTU  :

lp

IMIĘ i  NAZWISKO (prosimy wpisać WIELKIMI LITERAMI)

wiek

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna…………………......….………………………………

kontakt telefoniczny nauczyciela-opiekuna ………….........…………………………………

e-mail nauczyciela-opiekuna …………………………………………..……………………..

UWAGA!  Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka  oraz koperta z Oświadczeniami rodziców/opiekunów dzieci, które są wymienione na metryczce.

 

ZAŁĄCZNIK 2

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w konkursie w roku szk. 2018/2019            

1.Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016  r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                           (imię, nazwisko)

ucznia …………….……………………………………………………………………………………………………….

                                                                                    (nazwa szkoły)

do celów związanych z jego udziałem w konkursie SMOCZUŚw roku szkolnym 2018/2019.

2.Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.            

3.Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Organizatorów Konkursu wyników konkursu uwzględniających podanie  imienia  i nazwiska mojego dziecka oraz nazwy szkoły.  

4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku mojego dziecka w zakresie związanym z przedmiotowym Konkursem (m.in. obejmujących zajęcia przygotowawcze oraz galę wręczenia nagród),  i umieszczenia go na stronie internetowej Organizatorów.

5. Mam prawo do sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

……………………………………………………………………………………………………….

Data i podpis rodzica (opiekuna prawnego)

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.