Z NAMI POZNACIE
CIEKAWSZĄ STRONĘ MIASTA
UKRYTĄ POMIĘDZY MUZEAMI
I ZABYTKAMI KRAKOWA!

SZAFIROWE INSPIRACJE - oświadczenia uczestników

Oświadczenia pełnoletniego uczestnika/uczestników

projektu „Szafirowe inspiracje – sposób na pandemiczną izolację” realizowanego przez Spółdzielnię Socjalną KAMPU w ramach Programu “wESpół wspieramy ekonomię społeczną” finansowanego przez UBS, koordynowanego przez ROPS, którego operatorem jest MFES.

 1. ...............................................................................................................  lat ……………………………

(imię i nazwisko uczestnika pełnoletniego)

..................................................................................................................

(telefon kontaktowy, email)

 1. ...............................................................................................................  lat ……………………………

(imię i nazwisko uczestnika pełnoletniego)

..................................................................................................................

(telefon kontaktowy, email)

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że:

 1. Mój udział w  terenowych zajęć poznawczych pt. „Szafirowy ślad… czyli wędrówka pełna inspiracji”  połączonych ze zwiedzaniem „Szafirowej Pracowni St. Wyspiańskiego” realizowanych przez Spółdzielnię Socjalną KAMPU w ramach Programu “wESpół wspieramy ekonomię społeczną” finansowanego przez UBS, koordynowanego przez ROPS, którego operatorem jest MFES jest dobrowolny (wyraziłem na to zgodę)
 2. Spełniam warunki regulaminowe
 3. Znany jest mi program i charakter prowadzonych zajęć oraz jestem świadomy/a rodzaju zajęć, w których będę uczestniczył/a
 4. Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. imienia i nazwiska, nr telefonu i adresu e-mail), zawartych w niniejszym oświadczeniu przez Administratora Danych Osobowych, którym jest  Realizator projektu – Spółdzielnia Socjalna KAMPU, w celach i zakresie niezbędnym do realizacji projektu.
 5. Wyrażam zgodę̨ na udział w badaniu ewaluacyjnym na potrzeby projektu
 6. Wyrażam zgodę na rejestrowanie i wykorzystanie mojego wizerunku, a także na utrwalenie  i wykorzystanie  prac plastycznych lub innych, w postaci zdjęć i filmów przez  realizatora – Spółdzielnię Socjalną KAMPU  w związku z uczestnictwem w projekcie projektu „Szafirowe inspiracje – sposób na pandemiczną izolację” realizowanego przez Spółdzielnię Socjalną KAMPU w ramach Programu “wESpół wspieramy ekonomię społeczną” finansowanego przez UBS, koordynowanego przez ROPS, którego operatorem jest MFES.

Zgoda ta

·  jest nieodpłatna, nieograniczona  ilościowo, czasowo ani terytorialnie;

· obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium, w tym do umieszczania wizerunku na stronach internetowych realizatora  oraz na portalach społecznościowych, na których  realizator posiada konto, na portalach internetowych instytucji finansujących oraz partnerów medialnych, w celach informacyjnych  i promocyjnych inicjatywy.

 1. Wyrażam zgodę na wykonywanie przez realizatora praw zależnych do utworów, które powstaną w trakcie projektu i nie będę dochodził/ła żadnych roszczeń wobec organizatorów z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych dotyczących tych utworów.
 2. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć oraz materiału audio/video, tylko w sytuacjach wyżej określonych wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez realizatora

 ............................................... dnia ................................                      1. ...........................................................

                                                                                                                                               (czytelny podpis)

                                                                                                              2.  ...........................................................

                                                                                                                                               (czytelny podpis)

 

 

Oświadczenie  w imieniu niepełnoletniego uczestnika/niepełnoletnich uczestników

Oświadczam, że ja  ..........................................................................................................................................................

                                                        (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

.......................................................................................................................................................................................

(telefon kontaktowy, email rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

niżej podpisany/a, oświadczam, że:

 1. wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (dzieci)/podopiecznego (podopiecznych)  w projekcie  „Szafirowe inspiracje – sposób na pandemiczną izolację” realizowanym przez Spółdzielnię Socjalną KAMPU w ramach Programu “wESpół wspieramy ekonomię społeczną” finansowanego przez UBS,  koordynowanego przez ROPS, którego operatorem jest MFES 

 

 1. .....................................................................……………………………………………,   wiek ……....
 2. ………………………………………………………………………………………………,    wiek ………
 3. ………………………………………………………………………………………………,    wiek ……...
 4. ………………………………………………………………………………………………,    wiek ………
 5. ………………………………………………………………………………………………,    wiek ………
 6. ………………………………………………………………………………………………,    wiek ………
 7. ………………………………………………………………………………………………,    wiek ………
 8. ………………………………………………………………………………………………,    wiek …...…
 9. ………………………………………………………………………………………………,    wiek ………
 10. ………………………………………………………………………………………………,    wiek ………

 

   II. Spełnia/ją   ono/one  warunki regulaminowe

 III. Znany jest mi program i charakter prowadzonych zajęć oraz jestem świadomy/a rodzaju zajęć, w których będzie  uczestniczyło (będą uczestniczyły)  moje dziecko/podopieczny (moje dzieci /podopieczni)

 IV. Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego(dzieci /podopiecznych), zawartych w niniejszym zezwoleniu przez Administratora Danych Osobowych, którym jest  Realizator projektu – Spółdzielnia Socjalna KAMPU, w celach i zakresie niezbędnym do realizacji projektu.

  V. Wyrażam zgodę̨ na jego (ich)  udział w badaniu ewaluacyjnym na potrzeby projektu

 VI. Wyrażam zgodę na rejestrowanie i wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego (moich dzieci/podopiecznych),  a także prac plastycznych lub innych, utrwalonych  w postaci zdjęć i filmów przez  realizatora – Spółdzielnię Socjalną KAMPU w związku z uczestnictwem w projekcie projektu „Szafirowe inspiracje – sposób na pandemiczną izolację” realizowanego przez Spółdzielnię Socjalną KAMPU w ramach Programu “wESpół wspieramy ekonomię społeczną” finansowanego przez UBS, koordynowanego przez ROPS, którego operatorem jest MFES

Zgoda ta:

 • jest nieodpłatna, nieograniczona  ilościowo, czasowo ani terytorialnie;
 • obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium, w tym do umieszczania wizerunku na stronach internetowych realizatora  oraz na portalach społecznościowych, na których  realizator posiada konto, na portalach internetowych instytucji finansujących oraz  partnerów  medialnych, w celach informacyjnych  i promocyjnych inicjatywy.
 1. Wyrażam zgodę na wykonywanie przez realizatora praw zależnych do utworów, które powstaną w trakcie projektu i nie będę dochodził/ła żadnych roszczeń wobec organizatorów z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych dotyczących tych utworów.
 2. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć oraz materiału audio/video, tylko w sytuacjach wyżej określonych wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez realizatora.

 

 

............................................... dnia ................................       ……………......................................................................

(czytelny podpis)

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez  Spółdzielnię Socjalną KAMPU w związku  z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych:

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach projektu „Szafirowe inspiracje – sposób na pandemiczną izolację” jest KAMPU Spółdzielnia Socjalna w Krakowie z siedzibą przy ul. Topolowej 6/I, 31-512 Kraków.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: rzonca.krzysztof@gmail.com.
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach:

a) udziału w projekcie,

b) kontaktu z opiekunem zgłoszonego zespołu/grupy rodzinnej, 

c) publikacji informacji o realizacji na stronach internetowych realizatora, podmiotów finansujących oraz ich serwisach społecznościowych, 

d) rozliczenia przyznanych funduszy na realizację zadania,

e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

f) archiwalnych.

 1. Administrator w związku z organizacją projektu „Szafirowe inspiracje – sposób na pandemiczną izolację” udostępnia dane osobowe uczestników podmiotom  wspierającym organizację inicjatywy: ze strony finansowej - UBS,  koordynacyjnej - ROPS, którego operatorem jest MFES.  Udostępnienie danych następuje na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Brak wyrażenia takiej zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa   w wydarzeniach organizowanych w ramach projektu.
 2. Dane osobowe Uczestników i ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez nich udzielonej zgody, nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia projektu. 
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w projekcie. W przypadku cofnięcia zgody uczestnik nie będzie mógł wziąć w projekcie.
 4. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Organizatorów z następujących praw:

a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),

b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

c) prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO),

d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych   z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.

 1. Organizatorzy informują również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Organizatorzy informują, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać wycofane po uprzednim kontakcie z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: rzonca.krzysztof@gmail.com lub przesyłając żądanie na adres jego siedziby.
 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.