Z NAMI POZNACIE
CIEKAWSZĄ STRONĘ MIASTA
UKRYTĄ POMIĘDZY MUZEAMI
I ZABYTKAMI KRAKOWA!

Żaczek

ŻACZEK KRAKOWSKI 2018/2019

REGULAMIN KONKURSU

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Celami konkursu są:
  1. rozwijanie zainteresowania nauką wśród dzieci w wieku 7- 9 lat poprzez ukazanie postaci i obiektów ważnych dla nauki polskiej oraz atrakcyjnych sposobów zdobywania wiedzy przy wykorzystaniu zasobów dziedzictwa kulturowego Krakowa
  2. umożliwienie nabycia trwałej i wszechstronnej wiedzy i jej wykorzystanie w różnych sytuacjach szkolnych  i życiowych
  3. pobudzenie dzieci do samodzielnego myślenia, inicjatywy, chęci współpracy i kształcenie umiejętności porozumiewania się przy osiąganiu wspólnych zamierzeń
  4. wzrost zainteresowania bliższym i dalszym otoczeniem oraz motywacji do zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi
  5. nabywanie i rozwijanie kompetencji kluczowych na poziomie właściwym dla wieku wczesnoszkolnego
  6. zwrócenie uwagi na estetykę, rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekspresji plastycznej
 1. Organizatorami konkursu są: Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY i Akademia Żakowska
 1. Konkurs jest prowadzony przez organizatorów na terenie miasta Krakowa i trwa od  listopada 2018 r. do  maja 2019 r.
 1. Rezultatem konkursu będą wykonane przez dzieci “KSIĘGI - SKARBNICE MĄDROŚCI” z zastosowaniem różnych technik plastycznych


II. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci z klas II szkół podstawowych, jak również do nauczycieli zgłoszonych klas
 1. W konkursie ze względu na jego przesłanie i cele powinny brać udział całe klasy*.
 1. Z każdej placówki może być zgłoszona dowolna ilość klas.


III. ZASADY KONKURSU

 1. Zgłoszenie klasy do konkursu w terminie najpóźniej do 8 lutego  2019 r. – formularz zgłoszenia należy przesłać pod adres elektroniczny: szer.hor@gmail.com lub faxem na numer 12 430 64 51. Uwaga! wzór zgłoszenia znajduje się w załączniku do regulaminu oraz na stronie organizatorów.
 1. Udział zgłoszonej klasy w trzech zaproponowanych przez organizatorów aktywnych formach zajęć przygotowujących, w terminie od 2 listopada 2018 r. do  17 kwietnia 2019 r. 
 2.  U ŹRÓDEŁ WIEDZY ”– warsztaty muzealne w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego[1] – czas trwania 45 – 60 min, (możliwość realizacji od 5 listopada 2018 r.). Rezerwacja: 12 663 13 08 lub drogą elektroniczną: collegiummaius.edukacja@uj.edu.pl
 3. WYPRAWA DO WRÓT MĄDROŚCI” – zajęcia edukacyjne podczas wycieczki po Krakowie obejmującej doświadczenia poszukujące w dzielnicy uniwersyteckiej[2], łączny czas trwania: 1,5 godziny zegarowej, (możliwość realizacji od 2 listopada 2018 r.). Rezerwacja: telefonicznie – 515 076 126, 12 635 40 70 (od 13.00 do 16.30) , albo drogą elektroniczną: szer.hor@gmail.com
 4. ŻACZEK I TAJEMNA KSIĘGA” – zajęcia w placówce szkolnej obejmujące mini formę teatralną oraz warsztaty tematyczne[3] - łączny czas trwania: 45-60 min, (możliwość realizacji od 3 grudnia 2018 r.). Rezerwacja: telefonicznie – 515 076 126, 12 635 40 70 (od 13.00 do 16.30) albo drogą elektroniczną: szer.hor@gmail.com
 1. Przygotowanie przez klasę kilku (3-5) ksiąg pod ogólnym tytułem  „KSIĘGI- SKARBNICE MĄDROŚCI” w różnych technikach- prezentujących zdobyte wiadomości i ciekawostki. Prace powinny być zaprojektowane i wykonane samodzielnie przez zespoły liczące ok. 4-5 dzieci, jako podsumowanie ich udziału w aktywnych formach zajęć realizowanych przez nauczyciela lub organizatorów. Uwaga! Ilość powstałych prac powinna być zgodna z ilością pracujących zespołów. Dobór dzieci do poszczególnych zespołów powinien być losowy lub zgodny z preferencjami dzieci.
 1. Prace powinny mieć umieszczoną na ostatniej stronie metryczkę, której wzór znajduje się  w załączniku nr 2
 1. Prace konkursowe oraz opisy lub dokumentację nauczycieli (max. 2  str.  A4 + ew. fotografie) należy dostarczyć organizatorom konkursu wyłącznie w dniach od 22 do 29 kwietnia 2019 r. pod adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna  w Krakowie, ul. Rajska 1, 31-124 Kraków z dopiskiem “KONKURS –ŻACZEK KRAKOWSKI”
 1. Oceny prac dzieci oraz podpisanych opisów lub dokumentacji nauczycielskich dokona komisja powołana przez organizatorów przyznając dyplomy, nagrody, wyróżnienia i kwalifikując prace na wystawę pokonkursową. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych organizatorów
 1. Decyzja jury jest ostateczna.

 

IV. UWAGI KOŃCOWE

 1. Gala finałowa – wręczanie dyplomów i nagród - odbędzie się ok. 14 maja 2019 r.  w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego (o dokładnej terminie uroczystości organizatorzy powiadomią opiekunów laureatów)
 1. Wystawa pokonkursowa prac odbędzie się w II połowie maja 2019 r.
 1. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac, zastrzegają sobie prawo publikacji i reprodukcji prac konkursowych, z zaznaczeniem nazwisk autorów, bez wypłacania honorariów autorskich.
 2. Wszelkie informacje dotyczące zasad przechowywania i przetwarzania  danych osobowych osób zgłaszających klasy do konkursu zamieszczone są na stronie głównego  organizatora konkursu:  www.akademiazakowska.pl
 3. Przesłanie zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem wszystkich punktów regulaminu.
 1. W sprawach organizacyjnych informacji udziela p. Aleksandra Rzońca: tel. 515 076 126, a.m.rzonca@gmail.com. 

*Sugerowany w regulaminie udział całych zespołów klasowych wynika z możliwości powiązania udziału           w konkursie z realizacją podstaw programowych nauczania zintegrowanego i  prowadzeniem normalnego procesu dydaktycznego obejmującego kompleksową edukację regionalną i  kulturalną.

Żaczek Krakowski to konkurs dla dzieci w wieku 7-9 lat, który umożliwia poznanie miejsc, faktów i legend związanych z najstarszą polską uczelnią – Uniwersytetem Jagiellońskim, rozwijanie zainteresowania nauką wśród dzieci w wieku 7-9 lat poprzez ukazanie postaci i obiektów ważnych dla nauki polskiej oraz aktywnych sposobów zdobywania wiedzy przy wykorzystaniu atrakcyjnej formy zabawy w poszukiwaczy - odkrywców z równoczesnym zwróceniem uwagi na poznanie wartości płynących z nauki.  Prace konkursowe - księgi - mają utrwalić nabytą przez dzieci wiedzę, wykazać umiejętności posługiwania się nią i wyrażania swoich emocji oraz rozbudzenie wrażliwości na potrzeby innych osób np. niewidzących. W roku szkolnym 2018/2019 efektem konkursu będą „KSIĘGI -  SKARBY MĄDROŚCI”

W latach 2012-2018 podczas siedmiu edycji konkursu uczestniczyło w nim 200 klas z 90 szkół z Krakowa  i okolicznych miejscowości (czyli łącznie ok. 4400 dzieci). Uroczyste gale rozdania nagród odbywają się zawsze na początku kwietnia w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, natomiast księgi wykonane przez zespoły 4-8 dzieci, prezentowane są na wystawie pokonkursowej organizowanej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej  w Oddziale dla Dzieci przy  ul. Rajskiej 1 w Krakowie w terminie od dnia rozdania nagród do końca kwietnia.

Załącznik 1:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

do konkursu „Żaczek krakowski” rok szkolny 2018/2019

I. Dane identyfikacyjne:

Nazwa szkoły

 

Adres szkoły  (z kodem) 

 

Kontakt: tel./i fax oraz e-mail szkoły

 

Klasa/ zespół szkolny/

 

Ilość uczniów

 

II. Nauczyciel – opiekun zespołu

Imię i nazwisko

 

Tel. kontaktowy

 

E-mail

 

III. Nauczyciel  - opiekun pomocniczy (jeżeli jest)

Imię i nazwisko

 

Tel. kontaktowy

 

E-mail

 

IV. Pytania do organizatorów (tutaj proszę wpisać ewentualne pytania dotyczące projektu/konkursu lub szczegółów organizacyjnych)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

V. Skąd dowiedzieli się Państwo o projekcie/konkursie  ………………………………………………………..........

 

 

Załącznik 2:

METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ

„Żaczek krakowski” rok szkolny 2018/2019

nazwa i adres placówki…………..……………………………………….………………………

oznaczenie klasy/drużyny/zespołu…………..……………………………………………….

AUTORZY PRACY PLASTYCZNEJ/PROJEKTU :

lp

IMIĘ i  NAZWISKO (prosimy wpisać WIELKIMI LITERAMI)

wiek

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna…………………….………………………………

kontakt telefoniczny nauczyciela-opiekuna ……………………………………………

e-mail nauczyciela-opiekuna …………………………………………..……………………..

UWAGA!

Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka  oraz koperta z Oświadczeniami rodziców/opiekunów dzieci, które są wymienione na metryczce.

 

Załącznik  3

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych)  uczniów biorących udział w konkursie w roku szk. 2018/2019            

1.Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016   

r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego  dziecka

………………………………….................................................................................................................................(imię, nazwisko)

ucznia ……………………………………………………………………………………………………………………………(nazwa szkoły)

do celów związanych z jego udziałem w konkursie ŻACZEK KRAKOWSKI w roku szkolnym 2018/2019.

2.Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.            

3.Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Organizatorów Konkursu wyników konkursu uwzględniających podanie imienia i nazwiska mojego dziecka oraz nazwy szkoły.                                     

4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku mojego dziecka w zakresie związanym z przedmiotowym Konkursem (m.in. obejmujących zajęcia przygotowawcze oraz galę wręczenia nagród),   i umieszczenia go na stronie internetowej Organizatorów.

5. Mam prawo do sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

……………………………………………………………………………………………………….

Data i podpis rodzica (opiekuna prawnego)


[1] opłata 4 zł/ucznia

[2] opłata 14 zł/ucznia 

[3] opłata 14 zł/ucznia 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.