Z NAMI POZNACIE
CIEKAWSZĄ STRONĘ MIASTA
UKRYTĄ POMIĘDZY MUZEAMI
I ZABYTKAMI KRAKOWA!

Żaczek

X edycja Konkursu ŻACZEK -   rok szkolny 2020/2021

WAŻNE  TERMINY:

Z uwagi na pandemię  termin zgłoszeń do kolejnej edycji  w roku szkolnym 2020/2021 trwa na bieżąco przez cały maj 2021

maj-czerwiec - zajęcia w Muzeum, warsztaty w szkołach, wycieczka, przygotowanie prac
ok. połowy września  2021 - Gala Żaczka

KONKURS ŻACZEK (dla uczniów z klas II SP) - zakłada poznanie miejsc, faktów i legend związanych z najstarszą polską uczelnią – Uniwersytetem Jagiellońskim, promowanie i rozwijanie zainteresowania nauką poprzez ukazanie postaci i obiektów ważnych dla nauki polskiej oraz aktywnych sposobów zdobywania wiedzy przy wykorzystaniu atrakcyjnej formy zabawy w poszukiwaczy z równoczesnym zwróceniem uwagi na wartości płynące z nauki. Prace konkursowe to tworzone przez dzieci księgi.   


ŻACZEK KRAKOWSKI  2021  - REGULAMIN KONKURSU

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Celami konkursu są:
  1. rozwijanie zainteresowania nauką wśród dzieci w wieku 7- 9 lat poprzez ukazanie postaci i obiektów ważnych dla dziedzictwa akademickiego Krakowa z wykorzystaniem aktywizujących form pracy
  2. umożliwienie nabycia trwałej i wszechstronnej wiedzy i jej wykorzystanie w różnych sytuacjach szkolnych i życiowych
  3. pobudzenie dzieci do samodzielnego myślenia, inicjatywy, chęci współpracy i kształcenie umiejętności porozumiewania się przy osiąganiu wspólnych zamierzeń
  4. wzrost zainteresowania bliższym i dalszym otoczeniem oraz motywacji do zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi
  5. nabywanie i rozwijanie kompetencji kluczowych na poziomie właściwym dla wieku wczesnoszkolnego
  6. zwrócenie uwagi na estetykę, rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekspresji plastycznej.
 2. Organizatorami konkursu są: Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY  i Akademia Żakowska.
 3. Konkurs jest prowadzony przez organizatorów na terenie miasta Krakowa i trwa od marca do września 2021r.
 4. Rezultatem konkursu będą wykonane przez dzieci księgi „TAJEMNICE DAWNYCH ŻAKÓW” z zastosowaniem różnych technik plastycznych.
 1. UCZESTNICY KONKURSU

5.  Konkurs adresowany jest do dzieci z klas II szkół podstawowych, jak również do nauczycieli zgłoszonych klas.

6.  W konkursie ze względu na jego przesłanie i cele powinny brać udział całe klasy*

7.  Z każdej placówki może być zgłoszona dowolna ilość klas.

 1. ZASADY KONKURSU

8.  Zgłoszenie klasy do konkursu w terminie najpóźniej do 31 marca 2021 r. – formularz zgłoszenia należy przesłać pod adres elektroniczny: akademiazakowska.edu@akademiazakowska.pl lub faxem na numer 12 430 64 51. Uwaga! Wzór zgłoszenia znajduje się w załączniku do regulaminu oraz na stronie organizatorów.

 • Udział zgłoszonej klasy w trzech zaproponowanych przez organizatorów aktywnych formach zajęć przygotowujących, w terminie od  maja do czerwca 2021 r.
 •  U ŹRÓDEŁ WIEDZY ”– warsztaty muzealne  w trybie on-line w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego (opłata 4 zł/ucznia) – czas trwania 45 – 60 min. (możliwość realizacji:  maj-czerwiec 2021 r.) Rezerwacja: 12 663 13 08 lub drogą elektroniczną: collegiummaius.edukacja@uj.edu.pl.
 •  „WYPRAWA DO WRÓT MĄDROŚCI” – zajęcia edukacyjne podczas 1,5 godzinnej wycieczki po Krakowie obejmującej doświadczenia poszukujące w dzielnicy uniwersyteckiej, Rezerwacja: telefonicznie – 515 076 126, 12 635 40 70 (od 13.00 do 16.30), albo drogą elektroniczną:  akademiazakowska.edu@akademiazakowska.pl.
 • w przypadku zniesienia obostrzeń, wycieczki będą organizowane na dotychczasowych zasadach w okresie wiosennym (maj-czerwiec 2021) - zajęcia dla całej klasy z 1 przewodnikiem; opłata 18 zł/ucznia (dla klas o liczebności 14 i więcej uczniów) lub opłata od całej grupy 215 zł dla klas mniejszych (13 uczniów i mniej)
 • Jeśli obowiązujące ograniczenia zostaną poluzowane (będzie można gromadzić się powyżej 5 osób), przewidujemy podział klasy na grupy maksymalnie dziesięcioosobowe, każda z własnym prowadzącym (zajęcia będą realizowane w tym samym czasie). Wówczas koszt wycieczki wyniesie:

- dla klasy liczącej powyżej 10 uczniów to 16 zł/ucznia plus 70 zł za każdego dodatkowego przewodnika (klasa licząca 11-20 uczniów będzie miała 2 przewodników/1 dodatkowego/, klasa licząca powyżej 20 uczniów będzie miała 3 przewodników/2 dodatkowych/). 

- dla klasy liczącej  10 uczniów lub mniej -   200 zł za całą grupę

 • ŻACZEK I TAJEMNA KSIĘGA” – zajęcia w placówce szkolnej obejmujące mini formę teatralną oraz warsztaty tematyczne - łączny czas trwania: 45-60 min, (możliwość realizacji od 7 kwietnia 2021 r)  – koszt 17 zł/ucznia dla klas powyżej 14 uczniów, a dla klas mniejszych (13 uczniów i mniej) – 215 zł od całej grupy.

UWAGA! Jeżeli utrzymane zostaną obecne obostrzenia, klasom, które zadeklarują udział  w konkursie, końca maja br. zostaną dostarczone odpłatne materiały: filmowe impresje z opisem zabytków objętych trasą wycieczki i materiały warsztatowe (nagrane na 2 płytach CD) oraz karty pracy dla nauczyciela i wszystkich uczniów – koszt kompletu  100 zł + 10 zł/od każdego ucznia.

9.  Przygotowanie przez klasę 2-5 ksiąg pod ogólnym tytułem  „TAJEMNICE DAWNYCH ŻAKÓW” złożonej z 5 kart  i okładek (maksymalne wymiary ksiąg 40 cm x 40 cm) - prezentujących zdobyte wiadomości i ciekawostki. Karty powinny być zaprojektowane  i wykonane samodzielnie przez zespoły liczące od 3-5 dzieci, jako podsumowanie ich udziału w aktywnych formach zajęć realizowanych przez nauczyciela lub organizatorów. Uwaga! Ilość powstałych prac powinna być zgodna z ilością pracujących zespołów. Dobór dzieci do poszczególnych zespołów powinien być losowy lub zgodny z preferencjami dzieci.

10.  Prace powinny mieć umieszczoną na ostatniej stronie metryczkę, której wzór znajduje się  w załączniku nr 2.

11.  Prace konkursowe oraz opisy lub dokumentację nauczycieli (max. 2  str.  A4 + ew. fotografie) należy dostarczyć organizatorom konkursu wyłącznie w dniach od 1 do 18 czerwca 2021 r. pod adres: Akademia Żakowska ul. Topolowa 6/I ,  31-512 Kraków z dopiskiem “KONKURS –ŻACZEK KRAKOWSKI”.

12.  Oceny prac dzieci oraz podpisanych opisów lub dokumentacji nauczycielskich dokona komisja powołana przez organizatorów przyznając dyplomy, nagrody, wyróżnienia i kwalifikując prace na wystawę pokonkursową. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych organizatorów.

13.  Decyzja jury jest ostateczna.

 1. FINANSOWANIE KONKURSU:

14. Środki finansowe przewidziane na organizację Konkursu i nagrody pochodzą z opłat uiszczanych przez uczestników Konkursu oraz od sponsorów. Wysokość opłat w każdej edycji określa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów. 

15.  Organizatorzy ustalili, że opłaty wnoszone za udział w Konkursie przeznaczone będą  na następujące cele:

 • koszty organizacyjne (obejmujące m.in.: koszty przygotowania i druku kart zadań i materiałów oraz inne koszty związane z organizacją Konkursu)
 • koszty przeprowadzenia zajęć przygotowawczych: aktywnych zajęć terenowych, warsztatów  w Muzeum oraz mini formy teatralnej wraz z warsztatami tematycznymi
 • koszty przeprowadzenia Gali (m.in. zakupu nagród i druku dyplomów dla laureatów Konkursu oraz nauczycieli)
 • koszty przygotowania wystawy pokonkursowej.
 1. DANE OSOBOWE

16.  Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych, w tym podane w Formularzu Zgłoszeniowym, będą przetwarzane przez Organizatorów Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu    i przygotowania dyplomów oraz nagród dla laureatów.

17.  Dane osobowe osób wskazanych w ust. 16 przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i przyjętych w tym zakresie polityk dotyczących ochrony danych osobowych.

18.  Organizatorzy dbają o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez osoby wskazane w ust. 16. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych.

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA

19.  Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest z ramienia Organizatorów : Akademia Żakowska, dział KAMPU Spółdzielni Socjalnej w Krakowie z siedzibą przy ul. Topolowej 6/I, 31-512 Kraków.

20.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: rzonca.krzysztof@gmail.com.

21.  Podane dane osobowe będą przetwarzane  zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych  DZ.U 2018 poz. 1000,  w celach:

a) udziału w konkursie i wyłonienia laureatów – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

b) kontaktu z opiekunem zespołu klasowego/zespołu szkolnego w celach konkursowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

c) publikacji informacji o laureatach konkursu na stronach www Organizatorów oraz ich serwisach społecznościowych - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

d) rozliczenia przyznanych nagród – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

f) archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

22.  Administrator w związku z organizacją konkursu „Żaczek krakowski” udostępnia dane osobowe uczestników Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Udostępnienie danych następuje na podstawie wyrażonej zgody przez zgłaszającego nauczyciela, który zbiera i przekazuje organizatorowi oświadczenia od rodziców/opiekunów uczestników. Brak wyrażenia takiej zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w ramach konkursu.

23. Dane osobowe Uczestników i ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez nich udzielonej zgody, nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia Konkursu. 

24. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. W przypadku cofnięcia zgody uczestnik nie będzie mógł wziąć w Konkursie.

25. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Organizatorów z następujących praw:

a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),

b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

c) prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO),

d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO. 

26. Organizatorzy informują również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

27. Organizatorzy informują, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana po uprzednim kontakcie z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: rzonca.krzysztof@gmail.com lub przesyłając żądanie na adres jego siedziby.

 1. UWAGI KOŃCOWE

28.  Wystawa pokonkursowa i Gala finałowa – wręczanie dyplomów i nagród - odbędzie się we wrześniu 2021 r.  w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego po zniesieniu obostrzeń wynikających z sytuacji pandemicznej w kraju. W innym przypadku Gala finałowa odbędzie się online, a nagrody i dyplomy zostaną dostarczone nagrodzonym uczniom do szkół (o dokładnym terminie uroczystości  i wystawy organizatorzy powiadomią opiekunów laureatów).

30.  Wszelkie informacje dotyczące zasad przechowywania i przetwarzania  danych osobowych osób zgłaszających klasy do konkursu zamieszczone są na stronie głównego  organizatora konkursu:  www.akademiazakowska.pl

31.  Przesłanie zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem wszystkich punktów regulaminu.

32. W sprawach organizacyjnych informacji udzielają p. Aleksandra Rzońca (Akademia Żakowska): tel. 515 076 126, a.m.rzonca@gmail.com oraz p. Wioletta Kolbusz-Lasa (Muzeum UJ): tel. 12 663 13 08, collegiummaius.edukacja@uj.edu.pl

UWAGA!!! 

*Sugerowany w regulaminie udział całych zespołów klasowych wynika z możliwości powiązania udziału w konkursie z realizacją podstaw programowych nauczania zintegrowanego i  prowadzeniem normalnego procesu dydaktycznego obejmującego kompleksową edukację regionalną i  kulturalną.

 

 


SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA PROPONOWANE PRZEZ AKADEMIĘ ŻAKOWSKĄ WYCIECZKI I SPACERY, KTÓRE REALIZUJEMY Z ZACHOWANIEM WSZELKICH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA .

TEMATYKA SPACERÓW ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE "OFERTA"

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.