Z NAMI POZNACIE
CIEKAWSZĄ STRONĘ MIASTA
UKRYTĄ POMIĘDZY MUZEAMI
I ZABYTKAMI KRAKOWA!

Żaczek

Żaczek Krakowski to konkurs dla dzieci w wieku 7-9 lat – umożliwia poznanie miejsc, faktów i legend związanych z najstarszą polską uczelnią – Uniwersytetem Jagiellońskim, rozwijanie zainteresowania nauką wśród dzieci w wieku 8-10 lat poprzez ukazanie postaci i obiektów ważnych dla nauki polskiej oraz aktywnych sposobów zdobywania wiedzy przy wykorzystaniu atrakcyjnej formy zabawy w poszukiwaczy-odkrywców z równoczesnym zwróceniem uwagi na poznanie wartości płynących z nauki. Prace konkursowe – księgi -  mają utrwalić nabytą przez dzieci wiedzę, wykazać umiejętności posługiwania się nią i wyrażania swoich emocji oraz rozbudzenie wrażliwości na potrzeby innych osób np. niewidzących. W roku szkolnym 2016/2017 efektem konkursu były „KSIĘGI OSOBLIWE”

ŻACZEK KRAKOWSKI 2017/2018

 

REGULAMIN KONKURSU

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celami konkursu są:
  1. rozwijanie zainteresowania nauką wśród dzieci w wieku 7- 9 lat poprzez ukazanie postaci i obiektów ważnych dla nauki polskiej oraz atrakcyjnych sposobów zdobywania wiedzy przy wykorzystaniu zasobów dziedzictwa kulturowego Krakowa
  2. umożliwienie nabycia trwałej i wszechstronnej wiedzy i jej wykorzystanie w różnych sytuacjach szkolnych                       i życiowych
  3. pobudzenie dzieci do samodzielnego myślenia, inicjatywy, chęci współpracy i kształcenie umiejętności porozumiewania się przy osiąganiu wspólnych zamierzeń
  4. wzrost zainteresowania bliższym i dalszym otoczeniem oraz motywacji do zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi
  5. nabywanie i rozwijanie kompetencji kluczowych na poziomie właściwym dla wieku wczesnoszkolnego
  6. zwrócenie uwagi na estetykę, rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekspresji plastycznej

 

 1. Organizatorami konkursu są: Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY i Akademia Żakowska

 

 1. Konkurs jest prowadzony przez organizatorów na terenie miasta Krakowa i trwa od  listopada 2017 r. do  kwietnia 2018 r.

 

 1. Rezultatem konkursu będą wykonane przez dzieci “KSIĘGI MĄDROŚCI” z zastosowaniem różnych technik plastycznych


II. UCZESTNICY KONKURSU

 

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci z klas II szkół podstawowych, jak również do nauczycieli zgłoszonych klas

 

 1. W konkursie ze względu na jego przesłanie i cele powinny brać udział całe klasy*.

 

 1. Z każdej placówki może być zgłoszona dowolna ilość klas.


III. ZASADY KONKURSU

 

 1. Zgłoszenie klasy do konkursu w terminie najpóźniej do 30 listopada 2017 r. – formularz zgłoszenia należy przesłać pod adres elektroniczny: szer.hor@gmail.com lub faxem na numer 12 430 64 51. Uwaga! wzór zgłoszenia znajduje się w załączniku do regulaminu

 

 1. Udział zgłoszonej klasy w trzech zaproponowanych przez organizatorów aktywnych formach zajęć przygotowujących, w terminie od 2 listopada 2017 r. do 9 marca 2018 r. 

b.“ U ŹRÓDEŁ WIEDZY ”– warsztaty muzealne w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego[1] – czas trwania 45 – 60 min, (możliwość realizacji od 2 listopada 2017 r.). Rezerwacja: 12 663 13 08 lub drogą elektroniczną: collegiummaius.edukacja@uj.edu.pl

 1. WYPRAWA DO WRÓT MĄDROŚCI” – zajęcia edukacyjne podczas wycieczki po Krakowie obejmującej doświadczenia poszukujące w dzielnicy uniwersyteckiej[2], łączny czas trwania: 1,5 godziny zegarowej, (możliwość realizacji od 2 listopada 2016 r.). Rezerwacja: telefonicznie – 515 076 126, 12 635 40 70 (od 13.00 do 16.30) , albo drogą elektroniczną: szer.hor@gmail.com

d.“ŻACZEK I TAJEMNA KSIĘGA” – zajęcia w placówce szkolnej obejmujące mini formę teatralną oraz warsztaty tematyczne[3] - łączny czas trwania: 45-60 min, (możliwość realizacji od 2 listopada 2016 r.). Rezerwacja: telefonicznie – 515 076 126, 12 635 40 70 (od 13.00 do 16.30) albo drogą elektroniczną: szer.hor@gmail.com

 1. Przygotowanie przez klasę kilku (3-5) “ KSIĄG MĄDROŚCI” w różnych technikach- prezentujących zdobyte wiadomości i ciekawostki. Prace powinny być zaprojektowane i wykonane samodzielnie przez zespoły liczące ok. 4-5 dzieci, jako podsumowanie ich udziału w aktywnych formach zajęć realizowanych przez nauczyciela lub organizatorów. Uwaga! Ilość powstałych prac powinna być zgodna z ilością pracujących zespołów. Dobór dzieci do poszczególnych zespołów powinien być losowy lub zgodny z preferencjami dzieci.

 

 1. Prace powinny mieć umieszczoną na ostatniej stronie metryczkę, której wzór znajduje się  w załączniku nr 2

 

 1. Prace konkursowe oraz opisy lub dokumentację nauczycieli (max. 2 str A4) należy dostarczyć organizatorom konkursu wyłącznie w dniach od 12 do 16 marca 2018 r. pod adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna                             w Krakowie, ul. Rajska 1, 31-124 Kraków z dopiskiem “KONKURS –ŻACZEK KRAKOWSKI”

 

 1. Oceny prac dzieci oraz podpisanych opisów lub dokumentacji nauczycielskich dokona komisja powołana przez organizatorów przyznając dyplomy, nagrody, wyróżnienia i kwalifikując prace na wystawę pokonkursową. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych organizatorów

 

 1. Decyzja jury jest ostateczna.

 

IV. FINANSOWANIE KONKURSU:

 1. Środki finansowe przewidziane na organizację Konkursu i nagrody pochodzą z opłat uiszczanych przez uczestników Konkursu oraz od sponsorów. Wysokość opłat w każdej edycji określa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów. 
 2. Organizatorzy ustalili, że opłaty wnoszone za udział w Konkursie przeznaczone będą  na następujące cele:
 • koszty organizacyjne (obejmujące m.in.: koszty przygotowania i druku kart zadań i materiałów oraz inne koszty związane z organizacją Konkursu),
 • koszty przeprowadzenia zajęć przygotowawczych: aktywnych zajęć terenowych, warsztatów  w Muzeum oraz mini formy teatralnej wraz z warsztatami tematycznymi
 • koszty przeprowadzenia Gali (m.in. zakupu nagród i druku dyplomów dla laureatów Konkursu oraz nauczycieli)
 • koszty przygotowania wystawy pokonkursowej

 

V. UWAGI KOŃCOWE

 

 1. Gala finałowa – wręczanie dyplomów i nagród - odbędzie się w I połowie kwietnia 2018 r.  w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego (o dokładnej terminie uroczystości organizatorzy powiadomią opiekunów laureatów)

 

 1. Wystawa pokonkursowa prac odbędzie się w II połowie kwietnia 2018 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ul. Rajskiej.

 

 1. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac, zastrzegają sobie prawo publikacji i reprodukcji prac konkursowych, z zaznaczeniem nazwisk autorów, bez wypłacania honorariów autorskich.

 

 1. W sprawach organizacyjnych informacji udziela p. Aleksandra Rzońca: tel. 515 076 126, a.m.rzonca@gmail.com

 

 

 

*Sugerowany w regulaminie udział całych zespołów klasowych wynika z możliwości powiązania udziału                              w konkursie z realizacją podstaw programowych nauczania zintegrowanego i  prowadzeniem normalnego procesu dydaktycznego obejmującego kompleksową edukację regionalną i  kulturalną.

 

Żaczek Krakowski to konkurs dla dzieci w wieku 7-9 lat, który umożliwia poznanie miejsc, faktów i legend związanych z najstarszą polską uczelnią – Uniwersytetem Jagiellońskim, rozwijanie zainteresowania nauką wśród dzieci w wieku 7-9 lat poprzez ukazanie postaci i obiektów ważnych dla nauki polskiej oraz aktywnych sposobów zdobywania wiedzy przy wykorzystaniu atrakcyjnej formy zabawy w poszukiwaczy - odkrywców z równoczesnym zwróceniem uwagi na poznanie wartości płynących z nauki. Prace konkursowe - księgi - mają utrwalić nabytą przez dzieci wiedzę, wykazać umiejętności posługiwania się nią i wyrażania swoich emocji oraz rozbudzenie wrażliwości na potrzeby innych osób np. niewidzących. W roku szkolnym 2017/2018 efektem konkursu będą „KSIĘGI MĄDROŚCI”

W latach 2012-2017 podczas sześciu edycji konkursu uczestniczyło w nim 200 klas z 90 szkół z Krakowa                               i okolicznych miejscowości (czyli łącznie ok. 4000 dzieci). Uroczyste gale rozdania nagród odbywają się zawsze na początku kwietnia w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, natomiast księgi wykonane przez zespoły              4-8 dzieci, prezentowane są na wystawie pokonkursowej organizowanej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej                     w Oddziale dla Dzieci przy  ul. Rajskiej 1 w Krakowie w terminie od dnia rozdania nagród do końca kwietnia.

 

 

 

 

 

Załącznik 1:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

do konkursu „Żaczek krakowski” rok szkolny 2017/2018

 

I. Dane identyfikacyjne:

Nazwa szkoły

 

Adres szkoły  (z kodem) 

 

Kontakt: tel./i fax oraz e-mail szkoły

 

Klasa/ zespół szkolny/

 

Ilość uczniów

 

 

II. Nauczyciel – opiekun zespołu

Imię i nazwisko

 

Tel. kontaktowy

 

E-mail

 

 

III. Nauczyciel  - opiekun pomocniczy (jeżeli jest)

Imię i nazwisko

 

Tel. kontaktowy

 

E-mail

 

 

IV. Pytania do organizatorów (tutaj proszę wpisać ewentualne pytania dotyczące projektu/konkursu lub szczegółów organizacyjnych)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

 

V. Skąd dowiedzieli się Państwo o projekcie/konkursie (proszę podkreślić wybrane odpowiedzi)

                            - ze strony www organizatorów                             -  z e-maila wysłanego do szkoły

                                 -  z ulotki – ogłoszenia                                          -  z innego źródła (jakiego?)……..…………………………….……………

 

 

 

 

Załącznik 2:

 

METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ

„Żaczek krakowski” rok szkolny 2017/2018

 

nazwa i adres placówki…………..……………………………………….………………………

oznaczenie klasy/drużyny/zespołu…………..……………………………………………….

AUTORZY PRACY PLASTYCZNEJ/PROJEKTU :

lp

Imię i nazwisko

wiek

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

 

imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna………………….………………………………

kontakt telefoniczny nauczyciela/opiekuna ……………………………………………

e-mail nauczyciela/opiekuna ……………………………………..……………………..

 

[1] opłata 4 zł/ucznia

[2] opłata 13 zł/ucznia 

[3] opłata 13 zł/ucznia  

 

 

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.