Bez kategorii

MIASTO PEŁNE SKARBÓW – gra miejska

Już 13 maja 2023 r. w Krakowie odbędzie się gra miejska pod nazwą KRAKÓW – MIASTO PEŁNE SKARBÓW”.

Gra ma wyjątkowe przesłanie nawiązujące do przypadających w roku 2023: 45 rocznicy wpisania Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz 5 rocznicy wpisania tradycji krakowskiego szopkarstwa na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO.

Gra jest wydarzeniem rodzinno-towarzyskim, a start rozpocznie się na Placu Matejki przy makiecie Kleparza od godziny 9:15 i potrwa do 10:00. Każda drużyna będzie miała 4 godziny na pokonanie całej trasy, na której czekać będą  zagadki, ciekawostki  oraz możliwość poszukiwania krakowskich skarbów – to wszystko podczas bezpłatnej imprezy.

Do wspólnej zabawy zapraszamy drużyny od 2 do 5 osób w każdym wieku (w każdej drużynie musi być 1 osoba pełnoletnia).

Na uczestników czekać będą upominki i pamiątkowe certyfikaty.

Zespoły, które zajmą I, II, III miejsce oraz 3 wyróżnienia zostaną zaproszone na uroczystą Galę rozdania nagród, która odbędzie się 26 maja 2023 r. w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3-5 .

Dodatkowe informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy do znalezienia na stronie: www.akademiazakowska.pl, profil  fb Akademia Żakowska, krakow.pl.

Organizatorem wydarzenia są: Akademia Żakowska (działająca w ramach Spółdzielni Socjalnej KAMPU), która wraz ze Społeczną Szkołą Podstawową nr 4 im. Juliusza Słowackiego realizuje zadanie dofinansowane przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

REGULAMIN GRY „KRAKÓW – MIASTO PEŁNE SKARBÓW”.

I. ORGANIZATOR

Organizatorem wydarzenia jest Akademia Żakowska (działająca w ramach Spółdzielni Socjalnej KAMPU), która wraz ze Społeczną Szkołą Podstawową nr 4 im. Juliusza Słowackiego realizuje zadanie dofinansowane przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

II. CEL

1.Propagowanie wiedzy o historii i zabytkach Krakowa wśród uczestników gry,
w szczególności mieszkańców Krakowa i okolicznych miejscowości oraz popularyzacja tradycji, legend, zwyczajów i unikatowych zasobów miasta stanowiących dziedzictwo  materialne i niematerialne Krakowa w nawiązaniu do 45.rocznicy wpisania go na Listę Światowego Dziedzictwa.

2.Rozbudzenie zainteresowania lokalną historią.

3.Nawiązanie dialogu międzypokoleniowego poprzez aktywizujące formy poznawania dziejów Krakowa.

4.Promowanie postaw zdobywania wiedzy (uczenia się)  przez całe życie. 

5.Wzmocnienie więzi rodzinnych i towarzyskich w oparciu o szacunek i zaufanie.

6.Wyrównywanie szans w dostępie do dziedzictwa kulturowego.

III. CZAS I MIEJSCE

1.Gra „KRAKÓW – MIASTO PEŁNE SKARBÓW” odbywa się dnia 13 maja 2023 r. w godzinach od 9:15 do 14:15.

2.Punkt startu gry: Kraków, Plac Jana Matejki od strony ul. Warszawskiej (w pobliżu makiety Kleparza).

3.Zakończenie gry: okolice Wawelu (dokładne miejsce wskazane będzie na mapie, którą zespoły otrzymają w pakietach startowych).

IV. REJESTRACJA

1.Zapisy prowadzone są przez Internet. Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: akademiazakowska.edu@gmail.com.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imiona i nazwiska oraz określenie wieku każdego członka zgłaszanej drużyny, numer telefonu oraz adres e-mail do kontaktu
z  „kapitanem” drużyny (musi to być osoba pełnoletnia).

2.Zgłoszenia będą przyjmowane do 12 maja 2023 r. do godziny 15:00 lub do wyczerpania limitu miejsc. Liczba miejsc jest ograniczona (max. 200 uczestników), decyduje kolejność zgłoszeń.

V. UDZIAŁ W GRZE

1.Udział w grze jest bezpłatny oraz dobrowolny.

2.Każda z drużyn składa się z minimum 2 a maksymalnie z 5 osób.

3.Przynajmniej 1 osoba w każdej zarejestrowanej drużynie musi być pełnoletnia.

4.Kapitanem drużyny jest wskazana osoba (musi być pełnoletnia).

5.Kapitan drużyny odbiera pakiet startowy. Jako osoba pełnoletnia odpowiada także za przestrzeganie regulaminu gry oraz – w zakresie regulowanym przez Kodeks Cywilny – za bezpieczeństwo swojej drużyny w czasie trwania gry.

6.Odbiór pakietów startowych będzie możliwy 13 maja 2023 r. w godz. 9:15 -10:00 w punkcie startu.

7.Skład drużyny weryfikowany jest na miejscu.

8.Każda drużyna w momencie potwierdzenia rejestracji otrzyma pakiet startowy, a na mecie, każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy certyfikat i upominek.

9.Odbierając pakiet startowy, kapitan drużyny zgadza się w imieniu drużyny na warunki Gry i potwierdza, że drużyna zapoznała się z jej regulaminem.

10.Poprzez odbiór pakietu startowego osoby w drużynie wyrażają zgodę na:

  • wzięcie udziału w grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
  • przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia gry (w związku z obowiązkami określonymi w art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1);
  • opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronach internetowych organizatorów i innych partnerów zdjęć oraz nagrań z Gry i Gali rozdania nagród, na których znajduje się wizerunek uczestnika.
 1. Nieodebranie pakietu startowego do godz.10:00 jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Grze.

VI. BEZPIECZEŃSTWO I DODATKOWE WYMAGANIA

1.Odebranie pakietu startowego stanowi równocześnie potwierdzenie przez kapitana dobrego stanu zdrowia wszystkich uczestników i braku przeciwskazań do udziału w Grze

2.Każdy pełnoletni uczestnik odpowiada za własne bezpieczeństwo w trakcie udziału w Grze.

3.Za bezpieczeństwo niepełnoletnich uczestników Gry odpowiada kapitan drużyny – osoba pełnoletnia.

4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób uczestniczących w Grze

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez uczestników Gry straty: zguby lub wypadki.

6.Organizator nie zapewnia opieki medycznej ani ubezpieczenia dla osób uczestniczących w Grze.

7.Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w Grze, jeśli stwierdzi, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Organizator może także wykluczyć z Gry Drużynę, jeżeli w czasie jej przebiegu którykolwiek jego członek spożyje alkohol lub zażyje inny środek odurzający.

8.Organizator – w czasie trwania Gry – nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry, mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Gry.

9.Każdy zespół musi posiadać sprawny telefon komórkowy, którego numer został podany w formularzu zgłoszeniowym.

VII. PRZEBIEG GRY

1.Gra rozpoczyna się z chwilą odebrania pakietu startowego, który zawiera materiały niezbędne do udziału w Grze oraz tzw. „Kartę Gry”.

-Każda drużyna otrzymuje jedną „Kartę Gry” tej samej treści.

-„Karta Gry” jest zarazem rodzajem instrukcji postępowania w trakcie Gry.

-„Karta Gry” jest oddawana organizatorom na mecie po zakończeniu Gry.

2.Miejsca punktów kontrolnych naniesione są na mapie terenu gry, którą uczestnicy otrzymują wraz z „Kartą Gry”.

3.Do zadań można będzie przystąpić od momentu odbioru pakietu startowego czyli najwcześniej od godz. 9:15, a najpóźniej o godz. 10:00. Każdy zespół powinien zameldować się w punkcie końcowym po 4 godzinach od chwili startu. Godzina startu i zakończenia będzie odnotowana na karcie gry. O zdobyciu punktów nie będzie decydował najkrótszy czas, lecz ilość i poprawność wykonanych zadań. Pełne wykorzystanie przewidzianego czasu gry (4 godziny) będzie punktowane oddzielnie dla poszczególnych kategorii drużyn (pkt. IX/1.) z uwzględnieniem wieku i możliwości ruchowych uczestników danej drużyny.

-Kolejność odwiedzania punktów kontrolnych na trasie gry jest określona w zasadach zamieszczonych w pakiecie do gry.

-W przypadku, gdy na wykonanie zadania na danym punkcie czekać będzie inna drużyna, decyzja o szukaniu następnego punktu/zadania/ lub też o pozostaniu w kolejce należy wyłącznie do drużyny.

4.Istotą udziału w Grze jest dotarcie w czasie jej trwania do jak największej ilości zaznaczonych na mapie punktów, poprawnym wykonaniu jak największej ilości otrzymanych zadań oraz rozszyfrowanie hasła głównego (w punkcie końcowym), na podstawie rozwiązania otrzymywanych w trakcie przebiegu gry zagadek /zadań/poleceń.

5.Uczestnicy gry przemieszczają się po trasie pieszo, a Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim, dlatego zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas Gry.

6.Niedopuszczalne jest rozdzielanie się drużyny przez cały czas trwania Gry ani dołączenie do drużyny innej osoby. (na każdym punkcie kontrolnym musi się zgłaszać cała drużyna, w razie niezgodności drużyna będzie mogła przystąpić do realizacji danego zdania dopiero wtedy, kiedy wszyscy jej członkowie znajdą się w punkcie kontrolnym).

7.Jeżeli w trakcie Gry, z przyczyn losowych zmieni się ilość osób w drużynie lub drużyna będzie musiała się wycofać, należy niezwłocznie poinformować organizatorów (telefonicznie na numer podany w pakiecie startowym). W przeciwnym razie drużynie grozi dyskwalifikacja.

8.W przypadku wykrycia przez animatorów lub przedstawicieli organizatora złamania regulaminu, na „Kartę Gry” danej drużyny wpisywana jest decyzja o dyskwalifikacji wraz z podpisem osoby, która podjęła decyzję o dyskwalifikacji zespołu.

9.Decyzja o dyskwalifikacji drużyny jest ostateczna.

VIII. ZAKOŃCZENIE GRY

1.Gra kończy się 13 maja 2023 r. o godz. 14:15.

2.Wykonywanie zadań z „Kart Gry” będzie możliwe do godz. 14:00.

3.Czas pomiędzy wykonaniem ostatniego zadania a końcem gry uczestnicy muszą poświęcić na dotarcie do punktu finałowego gry. Czas wykonania wszystkich zadań liczy się od momentu startu gry do momentu dotarcia do punktu finałowego i oddania kart.

4.W momencie oddawania karty gry w punkcie finałowym musi być obecna cała drużyna.

5.Po godzinie 14:15 „Karty Gry” oraz pozostałe materiały nie będą przyjmowane.

IX. ZWYCIĘZCY I NAGRODY

1.Gra prowadzona jest w 2 kategoriach:

a) grupy rodzinne lub rodzinno-towarzyskie: pełnoletni opiekun/owie oraz dzieci/młodzież w wieku 6 – 15 lat

b) grupy rodzinne, rodzinno-towarzyskie lub towarzyskie: osoby pełnoletnie (od lat 18 do 60+) wraz z młodzieżą w wieku 16-17 lat

2.Aby drużyna mogła liczyć na zdobycie nagrody czy wyróżnienia, musi w wyznaczonym czasie dostarczyć do punktu końcowego wypełnioną „Kartę Gry” wraz z rozszyfrowanym hasłem głównym oraz wszystkie posiadane karty zadań cząstkowych z punktów kontrolnych, które zostaną sprawdzone i ocenione.

3.W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody za zajęcie I,II,III miejsca oraz 3 wyróżnienia

4.Ogłoszenie wyników (I, II, III miejsca i wyróżnienia) nastąpi 20 maja 2023 poprzez umieszczenie na stronie www i profilu fb organizatora, a także przekazanie informacji na podany w zgłoszeniu kontakt e-mail. Natomiast wręczenie nagród nastąpi 26 maja 2023 r. podczas Gali w Urzędzie Miasta Krakowa.

5.W przypadku niemożności przybycia uczestników lub przedstawicieli nagrodzonego zespołu na Galę rozdania nagród, ustalony zostanie inny termin i miejsce odebrania. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nieodebranych nagród na inny cel.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Udział w grze oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2.Regulamin gry dostępny będzie do wglądu w punkcie startowym.

3.W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do organizatorów.

4.Organizatorzy zastrzegają, że miejsce jak również program Gry może ulec zmianie lub odwołaniu z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych, drogowych, siły wyższej oraz innych okoliczności, na które nie mają wpływu, w szczególności zagrażające zdrowiu lub życiu uczestników Gry. Organizatorzy w takiej sytuacji nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodność organizacji Gry z ofertą.

5.Wszystkie ocenione „Karty Gry” będzie można odebrać 22 maja 2023 r w godz. 10:00 – 17:00 przy ul. Krowoderskiej 8 (Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego)

6.Decyzje Organizatora, podjęte w czasie Gry są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

7.W przypadku wystąpienia w czasie Gry sytuacji wątpliwych lub sprzecznych, dotyczących jej przebiegu, uczestnicy mogą skontaktować się osobiście lub telefonicznie z Organizatorem Gry. Kontaktowy numer telefonu zostanie podany w chwili rozpoczęcia Gry w Punkcie Startowym

Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Posiadają Państwo prawo do:

 • żądania od Administratora Danych Osobowych (Akademia Żakowska/KAMPU Spółdzielnia Socjalna) dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania kopii swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, jeśli nie życzą sobie Państwo, abyśmy przetwarzali Państwo dane na postawie uzasadnionego interesu,
 • w razie uznania, że dane są przetwarzane z naruszeniem prawa – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje

 • Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w grze bądź nawiązania z nami kontaktu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe skorzystanie z tych działań.
 • Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym.
 • Mogą Państwo się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych drogą e-mailową (akademiazakowska.edu@gmail.com).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *