Bez kategorii

KrakusKowym Tropem 2023/2024

KRAKUSKOWYM   TROPEM

konkurs wiedzy o Krakowie dla wielu pokoleń

REGULAMIN OGÓLNY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki i zasady Konkursu „KRAKUSKOWYM TROPEM – konkurs wiedzy o Krakowie dla wielu pokoleń” zwanego dalej „Konkursem” – edycja 2023-2024.
 2. Organizatorami Konkursu są: Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie, AKADEMIA ŻAKOWSKA,  określani dalej nazwą „Organizatorzy”.
 3. Współorganizatorem edycji konkursu w roku szkolnym 2023-2024 jest Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius.
 4. Koordynatorem Konkursu jest Anna Chachulska – historyczka sztuki, współtwórczyni i wieloletnia organizatorka konkursów KRAKUSEK i KRAKUS, współautorka książki „Kraków i okolice”; e-mail: krakuskowym.tropem.3@gmail.com. (w sprawach organizacyjnych i merytorycznych).
 5. Osobami do kontaktu są:
 • Aleksandra Rzońca – historyczka sztuki, współtwórczyni i wieloletnia organizatorka konkursu KRAKUSEK, autorka folderu UMK „Rodzinny Kraków”, reprezentująca Akademię Żakowską, e-mail: akademiazakowska.edu@gmail.com (w sprawach organizacyjnych, wycieczek po Krakowie, konkursu dla seniorów)
 • Anna Burzyńska – pomysłodawczyni, współtwórczyni i wieloletnia organizatorka konkursów KRAKUSEK i KRAKUS, nauczycielka reprezentująca  Społeczną Szkołę Podstawową nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie , e-mail: aburzynska@sto64.krakow
 • Aleksandra Augustynek – nauczycielka reprezentująca Społeczną Szkołę Podstawową nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie, e-mail: aaugustynek@sto64.krakow.pl, (w sprawach rodzinnej i tematycznej gry miejskiej)
 • Marcin Bojda – kierownik Działu Oświatowego Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius 12 663 13 08, lub tel. kom. 539 639 596 lub mailowo: collegiummaius.edukacja@uj.edu.pl (w sprawach  lekcji muzealnych)

II. CELE KONKURSU

 1. Propagowanie wiedzy o historii i zabytkach Krakowa wśród mieszkańców Krakowa i okolicznych miejscowości oraz popularyzacja tradycji, legend, zwyczajów i unikatowych zasobów miasta stanowiących dziedzictwo materialne i niematerialne Krakowa w nawiązaniu do obchodzonego ROKU MIKOŁAJA KOPERNIKA i 550 rocznicy urodzin wielkiego astronoma.
 2. Rozbudzenie zainteresowania innymi wielkimi postaciami związanymi z lokalną historią.
 3. Nawiązanie dialogu międzypokoleniowego poprzez umożliwienie udziału w aktywizujących formach poznawania dziejów Krakowa.
 4. Kształtowanie postaw zdobywania wiedzy (uczenia się) przez całe życie. 

III. ZAKRES TEMATYCZNY

 1. Temat tegorocznej edycji Konkursu: „Mikołaj Kopernik w KRAKOWIE” określa zakres wymaganej wiedzy, którą można będzie zdobyć podczas zajęć przygotowawczych – wycieczek, warsztatów/lekcji muzealnych (dzieci i młodzież), interaktywnych prezentacji/wykładów oraz wizyt w muzeum (osoby w wieku 60+) i gier miejskich (dla wszystkich uczestników z uwzględnieniem ich możliwości), jak również w oparciu  o podaną literaturę.
 2. Zadaniem uczestników Konkursu jest wykazanie się wiedzą o Krakowie, jego dziejach, zabytkach tradycjach i legendach.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być: uczniowie ze szkół podstawowych oraz osoby w wieku 60+ z Krakowa i okolicznych miejscowości.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie klasy przez nauczyciela w terminie do 31.10.2023 r. (kl. III), indywidualne zgłoszenie się osób w wieku 60+ w terminie do 1.12.2023 r.  oraz zgłoszenie przez nauczyciela-opiekuna klas lub grup uczniowskich do 26.01.2024 r. (kl. V-VI.)
 3. Dostarczenie organizatorom zgody na przetwarzanie danych osobowych, utrwalanie wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych w celach związanych z organizacją oraz promocją Konkursu.
 4. Konkurs realizowany jest w trzech grupach wiekowych wg odrębnych zasad stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu:
 • Grupa I – klasy  III Szkół Podstawowych (załącznik 1)
 • Grupa II – klasy V -VI Szkół Podstawowych  (załącznik 2)
 • Grupa III – osoby w wieku 60+ (załącznik 3)
 1. Do przeprowadzenia Konkursu, w poszczególnych kategoriach, Organizatorzy powołają Komisje Konkursowe, których zadaniem będzie przygotowanie testów do etapu I i II oraz przeprowadzenie finału i wyłonienie laureatów Konkursu.
 2. Postanowienia Komisji Konkursowych są ostateczne i nieodwołalne.

V. HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Konkurs trwa od 11.09.2023 do 7.06.2024 r.
 2. Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia
 • 31.10.2023 r. – klasy III SP (zgłasza nauczyciel)
 • 1.12.2023 r. – osoby w wieku 60+ (zgłoszenia indywidualne)
 • 26.01.2024 r. – klasy V-VI SP (zgłasza nauczyciel) – zgłoszenie do konkursu jest jednocześnie zgłoszeniem na grę miejską.
 1. Realizacja obligatoryjnych zajęć przygotowawczych:
 • 20.09.2023 – 2.02.2024 r. – wycieczka „Z Mikołajem Kopernikiem przez Kraków” oraz lekcja muzealna w Collegium Maius  (kl.III.SP)
 • 1.12.2023 – 20.04.2024 r. – zwiedzanie Muzeum UJ, wykłady oraz gra miejska lub wycieczka (osoby 60+)
 • 26.02.2024 – 24.05.2024 r. – lekcja muzealna w Collegium Maius oraz tematyczna gra miejska (kl. V-VI SP)
 1. Etap I – testy pisane indywidualnie przez uczniów
 • 7.02.2024 r. – klasy III SP (w placówce szkolnej)
 • 8.05.2024 r. – klasy V-VI SP (w placówce szkolnej)
 1. Gry miejskie:
 • 16.03. i 17.03.2024 r. (terminy do wyboru)rodzinna gra miejska – dla finalistów wyłonionych podczas etapu I  (klasy III i  osoby w wieku 60+). Do udziału w grze organizatorzy zapraszają również wszystkie chętne osoby zainteresowane poznawaniem Krakowa. Szczegółowe informacje o grze zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.sto64.krakow.pl w zakładce „Szkoła dla Miasta” do końca lutego oraz przesłane na podane w zgłoszeniach  adresy e-mailowe.
 • 18.04.2024 r. – (czwartek) – tematyczna gra miejska dla uczniów klas V i VI  (obligatoryjna).
 1. Etap II (finał)
 • 11.04.2024 r. (czwartek) – test dla finalistów z klas III
 • 26.04.2024 r. (piątek) – dla grupy wiekowej 60+ – test pisany indywidualnie lub grupowo (punkty zliczane łącznie dla utworzonego trzyosobowego zespołu) oraz quiz stolikowy (indywidualnie lub w zespołach 3 osobowych)
 • 28.05.2024 r. (wtorek) – test dla finalistów z klas V i VI.
 1. Uroczysta gala wręczenia dyplomów i nagród dla laureatów II etapu
 • 10.05.2024 r. (piątek) – klasy III SP i osoby w wieku 60+
 • 07.06.2024 r. (piątek) – klasy V-VI SP.

VI. FINANSOWANIE

 1. Środki finansowe przewidziane na organizację Konkursu i nagrody pochodzą z opłat uiszczanych przez uczestników Konkursu za udział w zajęciach przygotowawczych oraz funduszy pozyskanych z dotacji lub od współorganizatorów (Muzeum UJ Collegium Maius) oraz sponsorów. Wysokość opłat w każdej edycji określa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów. 
 2. Organizatorzy ustalili, że pozyskane środki finansowe przeznaczone będą  na następujące cele:
 • koszty organizacyjne (obejmujące m.in.: koszty przygotowania i druku kart zadań i materiałów oraz inne koszty związane z organizacją Konkursu),
 • koszty przeprowadzenia zajęć przygotowawczych: aktywnych zajęć terenowych (wycieczki tematyczne), warsztatów, wykładów, gry miejskiej
 • koszty przeprowadzenia Gali (m.in. zakupu nagród i druku dyplomów dla laureatów Konkursu)

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje o Konkursie i regulamin zamieszczone zostaną na stronach Organizatorów.
 2. Zgłoszenie się do udziału w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. W sytuacji nieprzewidywalnej np. z uwagi na obostrzenia pandemiczne czy w przypadku braku możliwości realizacji niektórych zapisów lub dostępności podanych terminów, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia adekwatnych zmian w Regulaminie.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.DANE OSOBOWE

a) Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych, w tym podane w Formularzu Zgłoszeniowym, będą przetwarzane przez Organizatorów Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu i przygotowania dyplomów oraz nagród dla laureatów.

b) Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów praw i przyjętych w tym zakresie polityk dotyczących ochrony danych osobowych.

c) Organizatorzy dbają o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez osoby wskazane w ust. 1. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych.

2.KLAUZULA INFORMACYJNA

a) Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest z ramienia Organizatorów: AKADEMIA ŻAKOWSKA (dział Spółdzielni Socjalnej KAMPU) 31-512 Kraków, ul. Topolowa 6/I

b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: rzonca.krzysztof@gmail.com

c) Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • udziału w konkursie i wyłonienia laureatów – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • kontaktu z opiekunem zespołu klasowego/zespołu szkolnego w celach konkursowych –art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • publikacji informacji o laureatach konkursu na stronach www Organizatorów/Współorganizatorów oraz ich serwisach społecznościowych -art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • rozliczenia przyznanych nagród –art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami –art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • archiwalnych –art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

d) Administrator w związku z organizacją Konkursu udostępnia dane osobowe uczestników Społecznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie oraz Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius. Udostępnienie danych następuje na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Brak wyrażenia takiej zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych  w ramach konkursu.

e) Dane osobowe Uczestników i ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez nich udzielonej zgody, nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia Konkursu.

f) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. W przypadku cofnięcia zgody uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.

g) Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec Organizatorów z następujących praw:

 • prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16RODO),
 • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO),
 • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.

h) Organizatorzy informują również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

i) Organizatorzy informują, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać wycofane po uprzednim kontakcie z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: rzonca.krzysztof@gmail.com lub przesyłając żądanie na adres jego siedziby.

Kraków, 10.09.2023 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *