Krakusek

Krakusek dla klas III szkół podstawowych to konkurs wiedzy o Krakowie organizowany od 2006 roku. Jego celem jest zachęcenie dzieci do poznawania Krakowa, jego zabytków, historii, tradycji i legend poprzez lekturę wybranych tekstów oraz udział w aktywnych formach edukacji, takich jak: lekcja muzealna, wycieczka po mieście i rodzinna gra terenowa.
 

REGULAMIN XVII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O KRAKOWIE KRAKUSEK  2021 / 2022

 1. Organizatorami konkursu są: Zamek Królewski na Wawelu, Społeczna Szkoła Podstawowa
  nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO oraz Akademia Żakowska.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas III szkół podstawowych.
 3. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do poznawania Krakowa, jego zabytków, historii,  
  tradycji i legend poprzez lekturę wybranych tekstów oraz umożliwienie udziału w aktywnych
  formach edukacji, takich jak: lekcja muzealna na Wawelu, wycieczka po Krakowie i rodzinna gra
 4. Temat tegorocznej edycji Mury, baszty, fosy…, czyli jak Wawelu i Krakowa w dawnych wiekach broniono.  
 5. Zadania konkursowe będą miały formę testu obejmującego także ilustracje.
 6. Ważne terminy:

          Ogłoszenie 1 września 2021

         Zgłoszenie klasy do konkursu  – od 6 września do 17 października 2021

       I etap (szkolny)12 stycznia  (środa) 2022 r.  – uczniowie testy konkursowe będą uzupełniali na terenie swoich szkół;

       II etap (finał)23 marca  (środa) 2022 r. – laureaci testy konkursowe będą uzupełniali na Zamku Królewskim na Wawelu;

       Uroczysta gala wręczenia dyplomów i nagród5 kwietnia (wtorek) 2022 r. na Zamku Królewskim na Wawelu.

       Każdy uczestnik finału zostanie nagrodzony niezależnie od zajętego miejsca. Nagrody można również odebrać do końca maja w Dziale Edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na nr: 12 422 51 55 w. 450  lub 325 w g. 9.00-12.00, 14.00-15.00.

 1. Warunki uczestnictwa:
 • Zgłoszenie klasy do konkursu w terminie od 6 września do 17 października 2021 poprzez rejestrację na stronie wawel.krakow.pl zakładka – Edukacja → Konkursy i inne działania → Krakusek. Każda klasa powinna być zgłoszona oddzielnie, wg podanego na stronie wzoru, wyłącznie przez nauczyciela. Proszę zwrócić uwagę na prawidłowy zapis kontaktowego adresu e-mailowego.
 • Skorzystanie z aktywnych form poznawania Krakowa, jego dziejów, zabytków i legend – wrzesień 2021 – styczeń 2022  (wycieczka i lekcja muzealna) oraz marzec 2022 (gra terenowa).
 • Przeprowadzenie I etapu konkursu, na terenie szkoły, w dniu 12 stycznia 2022 r., polegającego na wypełnieniu testu przez wszystkich uczniów zgłoszonych klas. Wszystkie klasy na terenie swojej szkoły powinny pisać test o tej samej godzinie.
 • Testy będą przesyłane 10 stycznia 2022 roku na adres e-mailowy podany przez nauczyciela
  w zgłoszeniu. Czas pisania testu wynosi 45 minut; w trakcie jego rozwiązywania uczniowie nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych.
 • Wyłonienie z każdej klasy laureata (jednego ucznia, który zdobył największą ilość punktów)
  i zarejestrowanie go, najpóźniej do 11 lutego 2022 r., przez wypełnienie karty zgłoszenia laureata do finału – link zostanie Państwu przesłany e-mailem.

       Przy ocenie testu nie należy obniżać punktacji za błędy ortograficzne, wyjątkiem są nazwy własne, 
w pisowni których wymagana jest całkowita poprawność. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez kilku uczniów, nauczyciele we własnym  zakresie organizują dogrywkę i wyłaniają jednego kandydata. Wraz z testami do I etapu  zostanie przesłany wzór dyplomu, aby można nim było  nagrodzić uczniów, którzy zdobyli w klasie II, III miejsce oraz wyróżnienia.

 • Udział laureatów etapu szkolnego w finale; uczniowi powinien towarzyszyć nauczyciel lub opiekun;
 • Dostarczenie organizatorom w dniu finału wszystkich wypełnionych przez uczniów danej klasy arkuszy testowych etapu szkolnego. Prosimy też o przyniesienie wypełnionej ankiety ewaluacyjnej przesłanej wraz z testami przez organizatorów. Pomoże ona w usprawnianiu organizacji konkursu w następnych latach.
 1. Decyzja jurorów dotycząca wyników finału jest ostateczna i nie podlega zmianie.
 2. Pomocą w zdobyciu wiedzy i przygotowaniu się do konkursu będą:
 • Lekcja muzealna w Zamku Królewskim na Wawelu[1].

        Rezerwacja lekcji od 6 września – Dział Rezerwacji Zamku Królewskiego na Wawelu: tel. 12 422 16 97 (poniedziałek – piątek  godz. 9.00 -17.00), e-mail; rezerwacja@wawelzamek.pl

       Lekcje będą prowadzone od 14  września.

 • Wycieczka po Krakowie pt. Na straży podwawelskiego grodu – zajęcia edukacyjne realizowane przez Akademię Żakowską[2]

        Rezerwacja od 1 września (im wcześniej, tym większy wybór dogodnych terminów) –  Akademia Żakowska: tel. kom. 515 076 126, 511 727 104 albo formularz kontaktowy na stronie www.akademiazakowska.pl, ariari@poczta.onet.pl lub tel. 12 635 40 70 (w godz. 14.00 – 18.00).

 • rodzinna gra terenowa mająca na celu przypomnienie i utrwalenie wiadomości laureatów I etapu konkursu przed testem finałowym, która odbędzie się w sobotę 19 lub w niedzielę 20 marca 2022 (do wyboru)[3].

       Należy zgłaszać się do niej na adres e-mailowy: aburzynska@sto64.krakow.pl najpóźniej tydzień przed terminem rozpoczęcia gry wpisując imię i nazwisko dziecka, nr szkoły oraz tel. kontaktowy i swój adres
e-mailowy. Do udziału w grze zapraszamy również wszystkich chętnych uczestników konkursu, którzy do

        finału się nie dostali, a także  osoby zainteresowane poznawaniem Krakowa. Szczegółowa informacja
o grze zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.sto64.krakow.pl

 1. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu jest hasło: Mury, baszty, fosy…, czyli jak Wawelu
   i Krakowa w dawnych wiekach broniono
  .  
 2. Uczniowie we własnym zakresie powinni zapoznać się z niżej podaną literaturą:

   ►Ewa Stadtmüller, Anna Chachulska  „Kraków i okolice”, Wydawnictwo Skrzat,

  SPACER I (do str. 16 włącznie – z informacją o Bramie Floriańskiej), II (do str. 32 włącznie
z informacją o gołębiach oraz str. 35 z tekstem o Lajkoniku), z rozdziału III informacja o kościele
św. Andrzeja, oraz spacer IV  

  ► Jan Adamczewski „Opowieści Starego Krakowa”, Wydawnictwo Skrzat:

 • „O grocie króla Łokietka”    
 • „O Lajkoniku, co Kraków przed Tatarami uratował”
 • „O świętym Florianie – patronie Polski”                                        

  ► Jan Adamczewski „Legendy Starego Krakowa”, Wydawnictwo Skrzat: 

 • „O podziemnym zamku na Wawelu i o śpiących rycerzach”
 • „O hejnale z Mariackiej Wieży”
 1. Pytania konkursowe układane są na podstawie wiadomości zdobytych przez uczniów na wycieczce, lekcji muzealnej i z podanej wyżej literatury, pytania dla finalistów dodatkowo z gry terenowej po Krakowie.
 2. Kontakt w sprawach organizacyjnych:

    Anna Burzyńska –  Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im . Juliusza Słowackiego STO, 

 1.   Krowoderska 8,  31–142 Kraków,

    tel. 695 99 65 66 (godz. 15:00 – 16:30), e-mail: aburzynska@sto64.krakow.pl

 1. Wszystkie ważne informacje dotyczące konkursu oraz lista laureatów będą zamieszczone
  na stronach internetowych organizatorów konkursu:

       www.wawel.krakow.pl ;   www.sto64.krakow.pl ;    www.akademiazakowska.pl

 

WAŻNE

Dotyczy lekcji na Wawelu

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z epidemią COVID-19 liczba dzieci w grupie,  na lekcji muzealnej, nie może być większa niż 15 uczniów + nauczyciel lub opiekun.

OBOWIĄZUJE:

 • Obowiązkowe dezynfekowanie rąk przez uczestników lekcji
 • Noszenie przez ucznia i nauczyciela/ opiekuna  maseczki lub przyłbicy w trakcie zajęć na wystawach zamku

         DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych, w tym podane
    w Formularzu Zgłoszeniowym, będą przetwarzane przez Organizatorów Konkursu w celu  przeprowa-
      dzenia Konkursu i przygotowania dyplomów oraz nagród dla laureatów.
 2. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązujące
   przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów
      prawa i przyjętych w tym zakresie polityk dotyczących ochrony danych osobowych.
 3. Organizatorzy dbają o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez osoby wskazane
  w ust. 1. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnio-
       nych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest z ramienia Organizatorów:
     Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków;
  2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym w sprawach dotyczących
       danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego:iod@wawel.org.pl
  3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach:
        a) udziału w konkursie i wyłonienia laureatów – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 2.   b) kontaktu z opiekunem zespołu klasowego/zespołu szkolnego w celach konkursowych – art. 6 ust.
             1 lit. a) RODO, 
 3.   c) publikacji informacji o laureatach konkursu na stronach www Organizatorów oraz ich serwisach
          społecznościowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 
 4. d) rozliczenia przyznanych nagród – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 5. e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 6. f) archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 7. Administrator w związku z organizacją konkursu „Krakusek” udostępnia dane osobowe
  uczestników Akademii Żakowskiej, dział KAMPU Spółdzielni Socjalnej w Krakowie oraz Społecznej
    Szkole   Podstawowej nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie. Udostępnienie danych następuje
    na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Brak wyrażenia takiej zgody skutkuje brakiem
    możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Akademię Żakowską i Społeczną
    Szkołę Podstawową nr 4 w ramach konkursu.
 8. Dane osobowe Uczestników i ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane do momentu
  cofnięcia przez nich udzielonej zgody, nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia Konkursu. 
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. W przypadku cofnięcia zgody
       uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.
 10. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Organizatorów z następujących praw:
 11. a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16
        RODO),
 12.   b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18
          RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 13.  c) prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność
          z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3
         RODO),
 14.  d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych
         z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO. 
 15. Organizatorzy informują również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
    Ochrony Danych Osobowych).
 16. Organizatorzy informują, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody
  mogą zostać wycofane po uprzednim kontakcie z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail:  
       iod@wawel.org.pl  lub przesyłając żądanie na adres jego siedziby.

 

[1]    Lekcja muzealna trwa 90 minut, ze względu na obostrzenia związane z COVID-19 grupy nie mogą być liczniejsze niż 15 osób cena: 150 zł od grupy (do 15 osób – uczniowie wraz z opiekunem). Klasy liczniejsze muszą zostać podzielone.

[2]   Wycieczka trwa ok. 3 godziny; Przy możliwości prowadzenia zajęć w terenie dla szkolnych grup wycieczkowych koszt
20 zł/ucznia (dla grup powyżej 13 uczniów). Uwaga! Przy grupie mniejszej niż 14 uczestników opłata wynosi 235 zł za grupę (do 13 uczestników).

Jeśli wprowadzone zostaną ograniczenia, przewidujemy podział zgłoszonej  grupy/klasy na mniejsze zespoły – maksymalnie dziesięcioosobowe z oddzielnymi prowadzącymi (zajęcia będą realizowane w tym samym czasie). Wówczas koszt wycieczki wyniesie: 200 zł za każdy taki zespół.

Gdyby jednak nie było możliwości odbycia wycieczki – do każdej  klasy, która zgłosi chęć przygotowania się stacjonarnego, zostaną dostarczone odpłatne materiały: 2 prezentacje (animowana i PDF) ukazujące tematykę i trasę wycieczki  (nagrane na płytce CD) oraz scenariusz zajęć + karty pracy dla nauczyciela i wszystkich uczniów – koszt kompletu 80 zł + 8 zł/od każdego ucznia + koszt przesyłki pocztowej

[3]     Gra terenowa dla finalistów i innych chętnych osób  trwa ok. 3 godzin: cena 20 zł od rodziny (niezależnie od ilości uczestników biorących w niej udział).