Projekty

ZASADY UDZIAŁU W WYDARZENIACH PROJEKTOWYCH  „KRAKOWSKIE KLIMATY”

realizowanego w ramach programu „wESpół – wspieramy ekonomię społeczną” 2024

Informacje ogólne

 1. Projekt „KRAKOWSKIE KLIMATY” (zwany dalej „Projektem”) realizowany jest przez KAMPU Spółdzielnię Socjalną w Krakowie w ramach Programu “wESpół wspieramy ekonomię społeczną” finansowanego przez UBS i koordynowanego przez ROPS w Krakowie i MFES.
 2. Projektodawcą i wykonawcą wszystkich wydarzeń projektowych jest KAMPU Spółdzielnia Socjalna w Krakowie (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Projekt realizowany jest w Partnerstwie z innymi instytucjami i organizacjami działającymi na terenie Krakowa: Krakowskie Centrum Edukacji Klimatycznej, Muzeum Krakowa, Fundacja „Rodzice dla Klimatu”, Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY, organizacje działające na rzecz migrantów z Ukrainy.
 4. Projekt przewiduje trzy rodzaje BEZPŁATNYCH  wydarzeń (zwanych dalej Wydarzeniami”):

– A) szkolenie dla animatorów „KLIMAT w Krakowie” (1x) – 20, 22, 23 i 27.07.2024.

– B) działania terenowe

–  Krakowskie „SPACERIA z KLIMATEM” (3x) – 27.07.2024, 10 i 24.08.2024

KLIMATYCZNA GRA” Krakowska (1x) – 12.09.2024

– C) wystawa podsumowująca „KRAKOWSKIE KLIMATY” (1x) – 30.09.2024znajdą się na niej prace prezentujące poznane w trakcie Wydarzeń tematy lub miejsca, a wykonane przez uczestników wszystkich Wydarzeń (szkolenie „KLIMAT w Krakowie”, Krakowskie „SPACERIA z KLIMATEM” i „KLIMATYCZNA GRA” Krakowska) w różnorodnych formach ekspresji plastycznej lub fotograficznej. Prace te muszą zostać  dostarczone do Organizatora w terminie do 25.09.2024.

Zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniach projektowych jest przesłanie do Organizatora zgłoszenia na adres e-mail:  kampu.spoldzielnia@gmail.com lub tel. 515 076 126.
 2. Organizator określa w formularzu zgłoszeniowym dane Uczestnika konieczne do rejestracji podczas Wydarzenia.
 3. W przypadku dokonywania rejestracji w imieniu innej osoby i wprowadzenia cudzych danych, osoba wprowadzająca te dane gwarantuje, iż uzyskała odpowiednie upoważnienie. Dane Uczestnika zbierane podczas rejestracji będą zgodne z Polityką Prywatności / RODO/.

Prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora

 1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest dobrowolne, a dokonane zgłoszenie i przybycie na wskazane miejsce oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w całości oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych przy rejestracji danych osobowych do celów organizacji Wydarzenia oraz dla potrzeb jego promocji.
 2. Podczas udziału w Wydarzeniach należy stosować się do uwag i zaleceń przedstawicieli Organizatora.
 3. W trakcie Wydarzeń obowiązuje zakaz całkowity palenia tytoniu, spożywania alkoholu i narkotyków oraz wszelkich innych substancji odurzających.
 4. Do udziału w Wydarzeniach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie lub wygląd wskazuje na zażycie narkotyków, alkoholu lub innych substancji odurzających.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe i szkody zdrowotne, straty materialne, krzywdy itp. wynikające z niedostosowania się przez Uczestników do obowiązujących ogólnych i szczegółowych przepisów porządkowych, bądź poleceń przedstawicieli Organizatora.
 6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez niego w trakcie udziału w Wydarzeniach.
 7. Organizator nie ponosi wobec Uczestnika żadnej odpowiedzialności za rzeczy ruchome będące własnością i używane przez Uczestnika w trakcie Wydarzeń, jak również za jakiekolwiek szkody wyrządzone Uczestnikowi przez osobę trzecią nie będącą uczestnikiem Wydarzeń .
 8. Program Wydarzeń określony jest w ogłoszeniach udostępnianych na stronie internetowej Organizatora.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Programu Wydarzeń z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Organizatora.
 10. Zmiany w programie Wydarzeń, o których mowa powyżej, są dla Stron wiążące i nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń wobec Organizatora.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych w związku Rejestracją Uczestnika jest Organizator, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: rzonca.krzysztof@gmail.com.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarta Zgłoszenie udziału. Dane będą przetwarzane w celu realizacji przez Organizatora obowiązków realizacyjnych, sprawozdawczych i promocyjnych Projektu. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie spowoduje niemożność udziału w Wydarzeniach.
 3. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Państwa dane osobowe zostaną udostępnione Partnerom Projektu w celach niezbędnych do organizacji (np. obsługa techniczna, przygotowanie Gali, certyfikatów, itp).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Projektu, a po tym okresie do czasu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przeniesienia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Są one niezbędne do wykonania Projektu.  
 7. Organizator będzie uprawniony do wykorzystania wizerunku i głosu Uczestnika bez ograniczeń w ramach promowania Projektu i Wydarzeń. Powyższe działania będą mogły polegać w szczególności na:
 • wykorzystywaniu wizerunku i głosu Uczestnika na stronach internetowych Organizatora oraz na portalach społecznościowych facebook, youtube i linkedin, Instagram, X i innych posiadanych przez Organizatora.
 • wykorzystywaniu wizerunku i głosu Uczestnika w produktach video i materiałach pdf udostępnianych na stronach internetowych Organizatora lub współpracujących z nim podmiotów (w ramach promowania wydarzenia oraz nagrania z wydarzenia).
 1. Organizator i podmioty z nim współpracujące nie będą ograniczeni niekomercyjnym wykorzystywaniu materiałów na których utrwalono wizerunek lub głos Uczestnika w związku z organizacją wydarzenia.
 2. Organizator będzie uprawniony do:
 • wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania materiału zarejestrowanego podczas wydarzenia – dowolnymi technikami, w tym techniką magnetyczną, audiowizualną, cyfrową, drukarską, komputerową niezależnie od systemu, formatu zapisu oraz niezależnie od wykorzystanego nośnika danych, rozmiaru, formy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania, w szczególności ich zwielokrotnienie poprzez zamieszczanie na płytach CD, przenośnych nośnikach danych, na serwerach umożliwiających pobieranie plików przez użytkowników;
 • wprowadzania do pamięci komputera, serwerów, dysków zewnętrznych, dysków wirtualnych, zapis czasowy i trwały oraz kopia takich zapisów i archiwizacja zapisów;
 • wszelkich formy eksploatacji i dystrybucji, tak w formie zapisu elektronicznego i komputerowego jak i innych form, sprzedaż i nieodpłatne udostępnianie drogą wysyłkową i internetową, udostępnianie w dowolnych portalach, serwisach, vortalach, na dowolnych stronach internetowych i intranetowych, dowolne wykorzystanie                             w przekazach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych, jak również wyłącznie prawo do zezwalania na dokonywanie produkcji nowych kopii. 
 1. Uczestnik oświadcza, że przesłanie zgłoszenia i jego realizacja nie będzie pozostawać w sprzeczności z postanowieniami innej czynności prawnej, nie spowoduje też naruszenia jakiegokolwiek orzeczenia sądu lub decyzji właściwego organu administracji publicznej.
 2. Udział w Wydarzeniach i tym samym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jak opisano wyżej jest dobrowolne. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w każdym czasie, jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z uczestnictwem w Wydarzeniach Projektu będą rozstrzygane na podstawie prawa obowiązującego w miejscu siedziby Organizatora.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od chwili opublikowania i obowiązuje do czasu zakończenia Projektu oraz rozliczenia wzajemnych świadczeń.
 3. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Regulaminu, Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem za pomocą dostępnych środków komunikacji.