Krakuskowym Tropem – klasy V-VI SP

KRAKUSOWYM TROPEM

konkurs wiedzy o Krakowie dla wielu pokoleń

edycja 2023-2024

Załącznik 2: Zasady udziału w Konkursie    

kategoria wiekowa klasy V – VI Szkół Podstawowych

 

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VI szkół podstawowych.
 2. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do poznawania Krakowa, jego zabytków, historii, tradycji  i legend poprzez lekturę wybranych tekstów oraz umożliwienie udziału w aktywnych formach edukacji, takich jak lekcje lub warsztaty muzealne oraz gra terenowa po Krakowie.
 3. Konkurs przybliża dzieje Królewskiego Miasta Krakowa, a temat tegorocznej edycji brzmi: ”Mikołaj Kopernik w KRAKOWIE”.
 4. Zadania konkursowe będą miały formę testu obejmującego także ilustracje i mapki.
 5. Ważne terminy:
 • do 26.01.2024 r. zgłoszenie klasy do konkursu
 • 26.02.2024 r. – 24.05.2024 r. realizacja zajęć przygotowawczych: lekcja muzealna w Collegium Maius
 • 18.04.2024 r. – tematyczna gra miejska
 • 8.05.2024 r.I etap (test szkolny) uczniowie będą uzupełniali testy konkursowe na terenie swoich szkół.
 • 28.05.2024 r.II etap (test finałowy) finaliści będą uzupełniali testy konkursowe 
 • 7.06.2024 r.uroczysta gala wręczenia dyplomów w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius.

O miejscu pisania testów finałowych organizatorzy poinformują finalistów i ich opiekunów w terminie późniejszym m.in. z uwagi na konieczność wyboru odpowiedniej sali do liczby finalistów.

 1. Wyniki testów laureatów finału (I, II, III miejsca oraz uczniów wyróżnionych) ukażą się na stronach internetowych organizatorów konkursu.
 2. Warunki uczestnictwa:
 • Zgłoszenia klasy lub kółka historycznego do konkursu w terminie do 26.01.2024 r. należy dokonać poprzez przesłanie karty zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: krakuskowym.tropem.2@gmail.com

Każda klasa powinna zostać zgłoszona oddzielnie, wg podanego wzoru, wyłącznie przez nauczyciela. Prosimy zwrócić uwagę na prawidłowy zapis kontaktowego adresu e-mailowego.

 • Przeprowadzenie na terenie szkoły w dniu 8.05.2024 r. I etapu konkursu, polegającego na wypełnieniu testu przez uczniów zgłoszonych klas. Szkoła ustala godzinę, o której wszystkie klasy biorące udział w konkursie będą pisały test. Testy będą przesyłane do 6.05.2024 r. w godzinach 9.00–15.30 na adres e-mailowy podany przez nauczyciela w zgłoszeniu. Czas pisania testu wynosi 45 minut; w trakcie jego rozwiązywania uczniowie nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych. Przy ocenie testu nie należy obniżać punktacji za błędy ortograficzne, wyjątkiem są nazwy własne, w pisowni których wymagana jest całkowita poprawność. Za każdy błąd ortograficzny w nazwie własnej należy obniżyć ocenę o ½ punktu. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez kilku uczniów, nauczyciel we własnym zakresie organizuje dogrywkę i wyłania jednego ucznia. Wraz z testami do I etapu zostaną przesłane: klucz do testu, karta ewaluacji, formularz zgody na wykorzystanie zdjęć wykonanych w trakcie II etapu i gali rozdania nagród (dotyczy to uczniów,  nauczycieli i osób towarzyszących finalistom) oraz wzór dyplomu, aby można było nim nagrodzić uczniów, którzy w klasie zdobyli II i III miejsce oraz wyróżnienia.

 a/ Nauczyciel wyłania z klasy finalistę (jednego ucznia, który zdobył największą liczbę punktów).

      LUB Nauczyciele danej szkoły za obopólnym porozumieniem wyłaniają najlepszych uczniów, (którzy uzyskali najwięcej punktów) niezależnie od przynależności do klasy. Ilość reprezentantów musi się jednak zgadzać  z ilością zgłoszonych klas.

 b/ W przypadku zgłoszenia uczniów klas V i VI (w ramach wspólnego szkolnego kółka historycznego) możliwe jest wyłonienie dwóch finalistów: jednego z klasy V, jednego z klasy VI

     LUB decyzją nauczyciela – dwóch uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów.

c/ Nauczyciel rejestruje finalistę najpóźniej do 17.05.2024 r. poprzez wypełnienie karty zgłoszenia ucznia do finału (wg. dostarczonego wzoru) i przesłanie jej na adres mailowy Organizatora: krakuskowym.tropem.2@gmail.com

 • Uczniowi, biorącemu udział w finale w dniu 28.05.2024 r. powinna towarzyszyć osoba dorosła.
 • w dniu finału należy dostarczyć organizatorom WSZYSTKICH ARKUSZY TESTOWYCH wypełnionych przez uczniów danej klasy uczestniczących w etapie szkolnym. Prosimy też o przyniesienie wypełnionej ankiety ewaluacyjnej przesłanej wraz z testami przez organizatorów. Pomoże ona w usprawnianiu organizacji konkursu w następnych latach.
 1. Decyzja jurorów dotycząca wyników finału jest ostateczna i nie podlega zmianie.
 2. Każdy uczestnik finału zostanie nagrodzony niezależnie od zajętego miejsca. Nagrody można również odebrać do końca czerwca po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.
 3. Integralną częścią konkursu mającą na celu przygotowanie do niego uczniów są:
 • warsztaty/lekcja muzealna w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius[1] prowadzone będą od 26.02.2024 r. do 20.05.2024 r.

Kontakt w sprawie rezerwacji: Marcin Bojda – kierownik Działu Oświatowego Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius tel. 12 663 13 08 lub tel. kom. 539 639 596 w godz. 9.00-16.00  oraz e-mail:: collegiummaius.edukacja@uj.edu.pl

 • gra terenowa[2] – realizowana przez Organizatorów w terminie 18.04.2024 r. (czwartek).

Kontakt w sprawie gry terenowej: p. Aleksandra Augustynek – nauczycielka reprezentująca  Społeczną Szkołę Podstawową nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie , e-mail: aaugustynek@sto64.krakow.pl, tel. 605 265 556.

Zgłoszenie do konkursu jest jednoczesnym zgłoszeniem do gry terenowej po Krakowie. Do 31.03.2023 r. należy je jednak potwierdzić i ewentualnie uaktualnić (jeżeli zaszły jakieś zmiany) przesyłając maila na adres aaugustynek@sto64.krakow.pl podając w treści maila: numer i nazwę szkoły, ilość uczniów, nazwisko nauczyciela, adres e-mailowy i telefon kontaktowy nauczyciela – opiekuna grupy na grze.

 1. Uczestnicy konkursu we własnym zakresie powinni zapoznać się z niżej podaną literaturą:

a) Ewa Stadtmüller, Anna Chachulska „Kraków i okolice”, Wydawnictwo Skrzat

 • rozdział I – cały
 • rozdział II – cały,
 • z rozdziału IV – informacje o Janie Długoszu, królu Zygmuncie I i Dzwonie „Zygmunt”,
 • rozdział VII – cały.

b) Jan M. Małecki „Historia Krakowa dla każdego”, Wydawnictwo Literackie

Rozdziały:

 • Akademia Krakowska,
 • Święta królowa i odnowienie Akademii, 
 • W gotyckiej szacie, 
 • Arcydzieło Wita Stwosza, 
 • Początki humanizmu nad Wisłą, 
 • Artyści z Italii i sztuka renesansu włoskiego.
 1. Pytania konkursowe będą układane na podstawie podanej literatury, warsztatów muzealnych i gry terenowej.

13. Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Aleksandra Augustynek, tel. 605 265 556, e-mail: aaugustynek@sto64.krakow.pl

Anna Burzyńska, tel. 695 996 566, e-mail: aburzynska@sto64.krakow

Anna Chachulska, tel.  575 744 400, e-mail: krakuskowym.tropem.2@gmail.com

Aleksandra Rzońca, tel. 515 076 126, e-mail:  krakuskowym.tropem.2@gmail.com

 

KRAKUSOWYM   TROPEM

„KRAKUSKOWYM TROPEM – konkurs wiedzy o Krakowie dla wielu pokoleń”

Edycja 2023-2024

kategoria wiekowa – klasy V-VI Szkół Podstawowych

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU I GRY

Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres szkoły …………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

Klasa: (Każda klasa musi być zgłoszona oddzielnie)…………………………………….….(liczba uczniów)…………………….

Zgłaszający (nauczyciel/opiekun): ………………………………………………………………………………………………………………..

Kontakt do zgłaszającego: e-mail: …………………………………………………………………Tel.: ……………………….…….………

 

 

 

[1] Koszt udziału w warsztatach muzealnych – 10 zł/ucznia

[2] Koszt udziału w grze terenowej – 15 zł/ucznia

KRAKUSKOWYM   TROPEM

konkurs wiedzy o Krakowie dla wielu pokoleń

REGULAMIN OGÓLNY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki i zasady Konkursu „KRAKUSKOWYM TROPEM – konkurs wiedzy o Krakowie dla wielu pokoleń” zwanego dalej „Konkursem” – edycja 2023-2024.
 2. Organizatorami Konkursu są: Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie, AKADEMIA ŻAKOWSKA,  określani dalej nazwą „Organizatorzy”.
 3. Współorganizatorem edycji konkursu w roku szkolnym 2023-2024 jest Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius.
 4. Koordynatorem Konkursu jest Anna Chachulska – historyczka sztuki, współtwórczyni i wieloletnia organizatorka konkursów KRAKUSEK i KRAKUS, współautorka książki „Kraków i okolice”; e-mail: krakuskowym.tropem.3@gmail.com. (w sprawach organizacyjnych i merytorycznych).
 5. Osobami do kontaktu są:
 • Aleksandra Rzońca – historyczka sztuki, współtwórczyni i wieloletnia organizatorka konkursu KRAKUSEK, autorka folderu UMK „Rodzinny Kraków”, reprezentująca Akademię Żakowską, e-mail: akademiazakowska.edu@gmail.com (w sprawach organizacyjnych, wycieczek po Krakowie, konkursu dla seniorów)
 • Anna Burzyńska – pomysłodawczyni, współtwórczyni i wieloletnia organizatorka konkursów KRAKUSEK i KRAKUS, nauczycielka reprezentująca  Społeczną Szkołę Podstawową nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie , e-mail: aburzynska@sto64.krakow
 • Aleksandra Augustynek – nauczycielka reprezentująca Społeczną Szkołę Podstawową nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie, e-mail: aaugustynek@sto64.krakow.pl, (w sprawach rodzinnej i tematycznej gry miejskiej)
 • Marcin Bojda – kierownik Działu Oświatowego Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius 12 663 13 08, lub tel. kom. 539 639 596 lub mailowo: collegiummaius.edukacja@uj.edu.pl (w sprawach  lekcji muzealnych)

II. CELE KONKURSU

 1. Propagowanie wiedzy o historii i zabytkach Krakowa wśród mieszkańców Krakowa i okolicznych miejscowości oraz popularyzacja tradycji, legend, zwyczajów i unikatowych zasobów miasta stanowiących dziedzictwo materialne i niematerialne Krakowa w nawiązaniu do obchodzonego ROKU MIKOŁAJA KOPERNIKA i 550 rocznicy urodzin wielkiego astronoma.
 2. Rozbudzenie zainteresowania innymi wielkimi postaciami związanymi z lokalną historią.
 3. Nawiązanie dialogu międzypokoleniowego poprzez umożliwienie udziału w aktywizujących formach poznawania dziejów Krakowa.
 4. Kształtowanie postaw zdobywania wiedzy (uczenia się) przez całe życie. 

III. ZAKRES TEMATYCZNY

 1. Temat tegorocznej edycji Konkursu: „Mikołaj Kopernik w KRAKOWIE” określa zakres wymaganej wiedzy, którą można będzie zdobyć podczas zajęć przygotowawczych – wycieczek, warsztatów/lekcji muzealnych (dzieci i młodzież), interaktywnych prezentacji/wykładów oraz wizyt w muzeum (osoby w wieku 60+) i gier miejskich (dla wszystkich uczestników z uwzględnieniem ich możliwości), jak również w oparciu  o podaną literaturę.
 2. Zadaniem uczestników Konkursu jest wykazanie się wiedzą o Krakowie, jego dziejach, zabytkach tradycjach i legendach.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być: uczniowie ze szkół podstawowych oraz osoby w wieku 60+ z Krakowa i okolicznych miejscowości.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie klasy przez nauczyciela w terminie do 31.10.2023 r. (kl. III), indywidualne zgłoszenie się osób w wieku 60+ w terminie do 1.12.2023 r.  oraz zgłoszenie przez nauczyciela-opiekuna klas lub grup uczniowskich do 26.01.2024 r. (kl. V-VI.)
 3. Dostarczenie organizatorom zgody na przetwarzanie danych osobowych, utrwalanie wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych w celach związanych z organizacją oraz promocją Konkursu.
 4. Konkurs realizowany jest w trzech grupach wiekowych wg odrębnych zasad stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu:
 • Grupa I – klasy  III Szkół Podstawowych (załącznik 1)
 • Grupa II – klasy V -VI Szkół Podstawowych  (załącznik 2)
 • Grupa III – osoby w wieku 60+ (załącznik 3)
 1. Do przeprowadzenia Konkursu, w poszczególnych kategoriach, Organizatorzy powołają Komisje Konkursowe, których zadaniem będzie przygotowanie testów do etapu I i II oraz przeprowadzenie finału i wyłonienie laureatów Konkursu.
 2. Postanowienia Komisji Konkursowych są ostateczne i nieodwołalne.

V. HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Konkurs trwa od 11.09.2023 do 7.06.2024 r.
 2. Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia
 • 31.10.2023 r. – klasy III SP (zgłasza nauczyciel)
 • 1.12.2023 r. – osoby w wieku 60+ (zgłoszenia indywidualne)
 • 26.01.2024 r. – klasy V-VI SP (zgłasza nauczyciel) – zgłoszenie do konkursu jest jednocześnie zgłoszeniem na grę miejską.
 1. Realizacja obligatoryjnych zajęć przygotowawczych:
 • 20.09.2023 – 2.02.2024 r. – wycieczka „Z Mikołajem Kopernikiem przez Kraków” oraz lekcja muzealna w Collegium Maius  (kl.III.SP)
 • 1.12.2023 – 20.04.2024 r. – zwiedzanie Muzeum UJ, wykłady oraz gra miejska lub wycieczka (osoby 60+)
 • 26.02.2024 – 24.05.2024 r. – lekcja muzealna w Collegium Maius oraz tematyczna gra miejska (kl. V-VI SP)
 1. Etap I – testy pisane indywidualnie przez uczniów
 • 7.02.2024 r. – klasy III SP (w placówce szkolnej)
 • 8.05.2024 r. – klasy V-VI SP (w placówce szkolnej)
 1. Gry miejskie:
 • 16.03. i 17.03.2024 r. (terminy do wyboru)rodzinna gra miejska – dla finalistów wyłonionych podczas etapu I  (klasy III i  osoby w wieku 60+). Do udziału w grze organizatorzy zapraszają również wszystkie chętne osoby zainteresowane poznawaniem Krakowa. Szczegółowe informacje o grze zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.sto64.krakow.pl w zakładce „Szkoła dla Miasta” do końca lutego oraz przesłane na podane w zgłoszeniach  adresy e-mailowe.
 • 18.04.2024 r. – (czwartek) – tematyczna gra miejska dla uczniów klas V i VI  (obligatoryjna).
 1. Etap II (finał)
 • 11.04.2024 r. (czwartek) – test dla finalistów z klas III
 • 26.04.2024 r. (piątek) – dla grupy wiekowej 60+ – test pisany indywidualnie lub grupowo (punkty zliczane łącznie dla utworzonego trzyosobowego zespołu) oraz quiz stolikowy (indywidualnie lub w zespołach 3 osobowych)
 • 28.05.2024 r. (wtorek) – test dla finalistów z klas V i VI.
 1. Uroczysta gala wręczenia dyplomów i nagród dla laureatów II etapu
 • 10.05.2024 r. (piątek) – klasy III SP i osoby w wieku 60+
 • 07.06.2024 r. (piątek) – klasy V-VI SP.

VI. FINANSOWANIE

 1. Środki finansowe przewidziane na organizację Konkursu i nagrody pochodzą z opłat uiszczanych przez uczestników Konkursu za udział w zajęciach przygotowawczych oraz funduszy pozyskanych z dotacji lub od współorganizatorów (Muzeum UJ Collegium Maius) oraz sponsorów. Wysokość opłat w każdej edycji określa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów. 
 2. Organizatorzy ustalili, że pozyskane środki finansowe przeznaczone będą  na następujące cele:
 • koszty organizacyjne (obejmujące m.in.: koszty przygotowania i druku kart zadań i materiałów oraz inne koszty związane z organizacją Konkursu),
 • koszty przeprowadzenia zajęć przygotowawczych: aktywnych zajęć terenowych (wycieczki tematyczne), warsztatów, wykładów, gry miejskiej
 • koszty przeprowadzenia Gali (m.in. zakupu nagród i druku dyplomów dla laureatów Konkursu)

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje o Konkursie i regulamin zamieszczone zostaną na stronach Organizatorów.
 2. Zgłoszenie się do udziału w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. W sytuacji nieprzewidywalnej np. z uwagi na obostrzenia pandemiczne czy w przypadku braku możliwości realizacji niektórych zapisów lub dostępności podanych terminów, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia adekwatnych zmian w Regulaminie.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.DANE OSOBOWE

a) Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych, w tym podane w Formularzu Zgłoszeniowym, będą przetwarzane przez Organizatorów Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu i przygotowania dyplomów oraz nagród dla laureatów.

b) Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów praw i przyjętych w tym zakresie polityk dotyczących ochrony danych osobowych.

c) Organizatorzy dbają o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez osoby wskazane w ust. 1. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych.

2.KLAUZULA INFORMACYJNA

a) Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest z ramienia Organizatorów: AKADEMIA ŻAKOWSKA (dział Spółdzielni Socjalnej KAMPU) 31-512 Kraków, ul. Topolowa 6/I

b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: rzonca.krzysztof@gmail.com

c) Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • udziału w konkursie i wyłonienia laureatów – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • kontaktu z opiekunem zespołu klasowego/zespołu szkolnego w celach konkursowych –art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • publikacji informacji o laureatach konkursu na stronach www Organizatorów/Współorganizatorów oraz ich serwisach społecznościowych -art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • rozliczenia przyznanych nagród –art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami –art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • archiwalnych –art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

d) Administrator w związku z organizacją Konkursu udostępnia dane osobowe uczestników Społecznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie oraz Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius. Udostępnienie danych następuje na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Brak wyrażenia takiej zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych  w ramach konkursu.

e) Dane osobowe Uczestników i ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez nich udzielonej zgody, nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia Konkursu.

f) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. W przypadku cofnięcia zgody uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.

g) Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec Organizatorów z następujących praw:

 • prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16RODO),
 • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO),
 • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.

h) Organizatorzy informują również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

i) Organizatorzy informują, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać wycofane po uprzednim kontakcie z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: rzonca.krzysztof@gmail.com lub przesyłając żądanie na adres jego siedziby.

Kraków, 10.09.2023 r.