Smoczuś

Smoczuś Krakowski  to konkurs dla dzieci w wieku 5-7 lat – istotą jest poznanie krakowskich legend i elementów regionalnych Krakowa oraz umiejętność wyodrębnienia wydarzeń i bohaterów z wybranej legendy. Przez 8 lat w konkursie uczestniczyło ok. 1400 dzieci z grup przedszkolnych i klas „0” z placówek oświatowych z Krakowa i okolic. Na konkurs nadesłano ok. 600 prac wykonanych przez zespoły 3-6 osobowe. Pokonkursowe wystawy organizowane są w II poł. czerwca w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie – Oddział dla Dzieci.

REGULAMIN KONKURSU SMOCZUŚ

rok szkolny 2021/2022

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Program jest propozycją wykorzystania dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacji regionalnej  do nabywania kompetencji kluczowych w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej.
 2. Program zakończony będzie konkursem, który ma pełnić  funkcje motywacyjne i być podstawą do wspólnej zabawy i realizacji określonego celu.
 3. Celem programu i konkursu jest przede wszystkim
 • zachęcenie dzieci do poznawania zabytków i tradycji, zwyczajów i legend starego Krakowa
 • aktywne nabywanie informacji o swoim mieście i wzmocnienie więzi emocjonalnej z miejscem zamieszkania oraz zachowań prospołecznych
 • kształcenie umiejętności porozumiewania się przy osiąganiu wspólnych zamierzeń
 • zwrócenie uwagi na estetykę, rozwijanie wrażliwości artystycznej i swobodnej ekspresji plastycznej
 1. Organizatorami programu są: Stowarzyszenia SZERSZE HORYZONTYWojewódzka Biblioteka Publiczna  i autorka książek dla dzieci p. Ewa Stadtmüler przy współudziale Akademii Żakowskiej, Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta – Grupy Regionalnej –Kraków.
 2. Program jest prowadzony przez organizatorów na terenie miasta Krakowa i trwa od marca do czerwca 2022 r .
 3. Na konkurs, który kończy program można nadsyłać wykonane przez dzieci prace przedstawiające PORTRETY POSTACI związanych z poznanymi przez dzieci legendami o Krakowie.

UCZESTNICY PROGRAMU i KONKURSU

  7.Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli i klas “zerowych” w szkołach podstawowych, jak również do nauczycieli zgłoszonych grup/klas

  8.W konkursie ze względu na jego przesłanie i cele powinny brać udział całe grupy/klasy.

 1. Z każdej placówki może być zgłoszona dowolna ilość grup/klas.

ZASADY PROGRAMU i KONKURSU

 1. Zgłoszenie klasy do programu w terminie najpóźniej do 30 marca 2022 r. – formularz zgłoszenia należy przesłać pod adres elektroniczny: akademiazakowska.edu@gmail.com lub faxem na numer 12 635 40 70. Uwaga! wzór zgłoszenia znajduje się w załączniku do regulaminu oraz na stronie www.akademiazakowska.pl.
 2. Udział zgłoszonej grupy/klasy w dwóch zaproponowanych przez organizatorów aktywnych formach zajęć przygotowujących w terminie od 14 marca do 27 maja 2022 r.oraz przygotowanie tematyczne grupy/klasy przez nauczyciela. Rezerwacja: telefonicznie – 515 076 126, 12 635 40 70 (od 13.00 do 16.30), albo drogą elektroniczną:  akademiazakowska.edu@gmail.com

“Przyjaciele SMOCZUSIA ” – zajęcia w placówce przedszkolnej lub szkolnej obejmujące mini formę teatralną oraz warsztaty tematyczne – łączny czas trwania: 45-60 min (możliwość realizacji od 1 marca do 29 kwietnia 2022 r.) – koszt: 19 zł/ucznia dla klas powyżej 14 uczniów, a dla klas mniejszych (13 uczniów i mniej) – 245 zł od całej grupy.

-“SMOCZUŚ i KRAKOWIACZEK JEDEN, KRAKOWIANKA JEDNA…” – zajęcia edukacyjne podczas wycieczki po Krakowie obejmującej doświadczenia poszukujące na trasie od ul Szewskiej do Rynku Głównego, a następnie dotarcie do Małego Rynku, łączny czas trwania: 1,5 godziny zegarowej (możliwość realizacji od 21 marca do 27 maja 2022 r.) – koszt – 19 zł/ ucznia (dla klas o liczebności 14 i więcej uczniów) oraz 245 zł dla klas mniejszych (13 uczniów i mniej).

 1. Przygotowanie przez grupę/klasę 3-5 prac pt. PORTRETY POSTACI związanych z poznanymi przez dzieci legendami o Krakowie” (min.3, max.5). Prace w formacie minimum A3 powinny być zaprojektowane i wykonane samodzielnie przez zespoły liczące 4-5 dzieci, jako podsumowanie ich udziału w aktywnych formach zajęć realizowanych przez nauczyciela lub organizatorów. Prosimy o wykonywanie prac technikami płaskimi – kredki, farby, odbijanki, wyklejanki (wydzieranki) papierowe. BARDZO PROSIMY NIE STOSOWAĆ PLASTELINY I INNYCH MATERIAŁÓW WYPUKŁYCH- NP. KASZ, MAKARONÓW, RYŻU, KULEK ITP.) bowiem nie mamy możliwości ekspozycji takich prac.
 2. Prace powinny mieć naklejoną z tyłu metryczkę, której wzór znajduje się jako załącznik do regulaminu oraz na stronie www.akademiazakowska.pl
 3. Prace konkursowe oraz opisy lub dokumentację nauczycieli (max. 2 str.A4) należy dostarczyć organizatorom konkursu wyłącznie w dniach od 1 do 10 czerwca 2022 r. pod adres przesłany zgłoszonym klasomz dopiskiem “ SMOCZUŚ KRAKOWSKI”.
 4. Oceny prac dzieci oraz podpisanych opisów lub dokumentacji nauczycielskich dokona komisja powołana przez organizatorówprzyznając dyplomy, nagrody, wyróżnienia i kwalifikując prace na wystawę pokonkursową. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych organizatorów.
 5. Decyzja jury jest ostateczna.

FINANSOWANIE KONKURSU:

 1. Środki finansowe przewidziane na organizację Konkursu i nagrody pochodzą z opłat uiszczanych przez uczestników Konkursu oraz od sponsorów. Wysokość opłat w każdej edycji określa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.
 2. Organizatorzy ustalili, że opłaty wnoszone za udział w Konkursie przeznaczone będą na następujące cele:
 • koszty organizacyjne (obejmujące m.in.: koszty przygotowania i druku kart zadań i materiałów oraz inne koszty związane z organizacją Konkursu)
 • koszty przeprowadzenia zajęć przygotowawczych: aktywnych zajęć terenowych, warsztatów w Muzeum oraz mini formy teatralnej wraz z warsztatami tematycznymi
 • koszty przeprowadzenia Gali (m.in. zakupu nagród i druku dyplomów dla laureatów Konkursu oraz nauczycieli)
 • koszty przygotowania wystawy pokonkursowej.

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych, w tym podane w Formularzu Zgłoszeniowym, będą przetwarzane przez Organizatorów Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu    i przygotowania dyplomów oraz nagród dla laureatów.
 2. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 16 przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i przyjętych w tym zakresie polityk dotyczących ochrony danych osobowych.
 3. Organizatorzy dbają o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez osoby wskazane w ust. 16. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest z ramienia Organizatorów : Akademia Żakowska, dział KAMPU Spółdzielni Socjalnej w Krakowie z siedzibą przy ul. Topolowej 6/I, 31-512 Kraków.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: rzonca.krzysztof@gmail.com.
 1. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych  DZ.U 2018 poz. 1000,  w celach:
 2. a) udziału w konkursie i wyłonienia laureatów – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 3. b) kontaktu z opiekunem zespołu klasowego/zespołu szkolnego w celach konkursowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 4. c) publikacji informacji o laureatach konkursu na stronach www Organizatorów oraz ich serwisach społecznościowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 5. d) rozliczenia przyznanych nagród – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 6. e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 7. f) archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Administrator w związku z organizacją konkursu „Smoczuś krakowski” udostępnia dane osobowe uczestników WBP. Udostępnienie danych następuje na podstawie wyrażonej zgody przez zgłaszającego nauczyciela, który zbiera i przekazuje organizatorowi oświadczenia od rodziców/opiekunów uczestników. Brak wyrażenia takiej zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w ramach konkursu.
 1. Dane osobowe Uczestników i ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez nich udzielonej zgody, nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia Konkursu.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. W przypadku cofnięcia zgody uczestnik nie będzie mógł wziąć w Konkursie.
 1. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Organizatorów z następujących praw:
 2. a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),
 3. b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. c) prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO),
 5. d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.
 1. Organizatorzy informują również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. Organizatorzy informują, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana po uprzednim kontakcie z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: rzonca.krzysztof@gmail.com lub przesyłając żądanie na adres jego siedziby.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Gala finałowa – wręczanie dyplomów i nagród – odbędzie się ok. 20 czerwca 2022 r. –  o dokładnym terminiegodzinie  i miejscu gali organizatorzy zawiadomią laureatów.
 2. Wystawa pokonkursowaprac odbędzie się w czerwcu 2022 r. w miejscu uzgodnionym przez organizatorów.
 3. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac, zastrzegają sobie prawo publikacji i reprodukcji prac konkursowych, z zaznaczeniem nazwisk autorów, bez wypłacania honorariów autorskich.

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

do konkursu „SMOCZUŚ krakowski” rok szkolny 2021/2022

 1. Dane identyfikacyjne:

Nazwa szkoły

 

Adres szkoły  (z kodem) 

 

Kontakt: tel./i fax oraz e-mail szkoły

 

Klasa/ zespół szkolny/

 

Ilość uczniów

 
 1. Nauczyciel – opiekun zespołu

Imię i nazwisko

 

Tel. kontaktowy

 

E-mail

 

III. Nauczyciel  – opiekun pomocniczy (jeżeli jest)

Imię i nazwisko

 

Tel. kontaktowy

 

E-mail

 

 

 1. Pytania do organizatorów (tutaj proszę wpisać ewentualne pytania dotyczące projektu/konkursu lub szczegółów organizacyjnych)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

      2. Skąd dowiedzieli się Państwo o projekcie/konkursie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Załącznik 2:

METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ

„SMOCZUŚ  krakowski” rok szkolny 2021/2022

nazwa i adres placówki…………..……………………………………….………………………

oznaczenie klasy/drużyny/zespołu…………..……………………………………………….

AUTORZY PRACY PLASTYCZNEJ/PROJEKTU  :

lp

IMIĘ i  NAZWISKO (prosimy wpisać WIELKIMI LITERAMI)

wiek

1.

  

2.

  

3.

  

4.

  

5.

  

imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna…………………….………………………………

kontakt telefoniczny nauczyciela-opiekuna ……………………………………………

e-mail nauczyciela-opiekuna …………………………………………..……………………..

UWAGA!

Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka  oraz koperta z Oświadczeniami rodziców/opiekunów dzieci, które są wymienione na metryczce.

 

Załącznik 3.

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych)                                                    
   uczniów biorących udział w konkursie w roku szk. 2021-2022

Jako rodzic/opiekun prawny ………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka) ucznia/uczennicy klasy ………………………..  Szkoły …………………………………………………………………………………….…

wyrażam zgodę na wzięcie przez moje dziecko/podopiecznego udziału w Konkursie………………………………………………….

 1. Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie warunki udziału w Konkursie.
 1. Działając w imieniu i na rzecz mojego dziecka/podopiecznego wyrażam zgodę na udzielenie Organizatorom licencji na korzystanie z Pracy konkursowej na następujących zasadach i polach eksploatacji
 1. a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – w tym wprowadzanie i wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy przyjętych na wystawę prac (w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką drukarską oraz techniką cyfrową),
 2. b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których prace plastyczne utrwalono – wprowadzanie do obrotu, (itp. użyczenie w przypadku ekspozycji w przestrzeniach instytucji wspierających)
 3. c) w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej w sposób inny niż określony w pkt b) – poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym itp. poprzez opublikowanie na stronie internetowej Organizatora, na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook, w środkach masowego przekazu, serwisach internetowych, itp.
 1. Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, przez Organizatorów Konkursu, w celu jego rozpowszechniania poprzez opublikowanie na stronach www oraz portalach społecznościowych Organizatorów, w przypadku gdy jako Uczestnik Konkursu zostanie jego laureatem.
 1. Wyrażona zgoda dotyczy wizerunku utrwalonego w formie fotografii i obejmuje również jej obróbkę i powielanie.  Jednocześnie zrzekam się wszelkich korzyści majątkowych wynikających z publikacji wizerunku.
 1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego i podanie w nim danych Uczestnika i przedstawiciela ustawowego stanowi wyraźne działanie potwierdzające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych ze zgłoszeniem Uczestnika do Konkursu, przeprowadzeniem Konkursu, ogłoszeniem jego wyników oraz eksploatacją lub publikacją pracy konkursowej, w tym promocją w mediach. Zgoda może być cofnięta zgodnie z pkt. 25 c) oraz 27 Regulaminu* w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
 1. Wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych …….……….…………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka)
  w postaci imienia i nazwiska przez Administratora – Akademię Żakowską, partnerom konkursu (WBP) w celu wsparcia organizacji konkursu: „SMOCZUŚ krakowski”, w tym organizacji gali wręczenia nagród i wystawy.

………………………………………………………………………………….                              ……………………………………………………………….

           Miejscowość i data                                                                                        Podpis rodzica (opiekuna prawnego)