Plus Ratio Quam Vis

Regulamin V edycji konkursu „Plus ratio quam vis” w roku szkolnym 2023/2024

„Gdzie mieszka nauka? – Kolegia uniwersyteckie”

WARUNKI OGÓLNE:

1.Regulamin określa zasady prowadzenia konkursu pod nazwą PLUS RATIO QUAM VIS „Gdzie mieszka nauka? – Kolegia uniwersyteckie” (zwanego dalej konkursem).

2.Konkurs jest ogłaszany i przeprowadzany przez: Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, Akademię Żakowską w Krakowie, Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY, zwanych „Organizatorami” oraz Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego zwanego „Współorganizatorem”.

ZASIĘG TERYTORIALNY I CZAS TRWANIA KONKURSU:

3.Konkurs ma zasięg regionalny/wojewódzki i trwa od września 2023 r. do czerwca 2024 r.

UCZESTNICY KONKURSU:

4.Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 12-15 lat (VI-VIII klasy szkoły podstawowej).

5.Konkurs jest przewidziany dla klas lub zespołów reprezentujących klasy albo szkoły.

6.Klasy lub zespoły zgłaszane są przez opiekuna poprzez przesłanie formularza zgłoszenia (zał. 1).

ZAŁOŻENIA KONKURSU:

7.Konkurs odnosi się do popularyzacji dóbr kultury materialnej i niematerialnej, obejmując instytucje naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, zabytkową zabudowę Dzielnicy Uniwersyteckiej oraz dorobek wybitnych naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego.

8.Nauczycielom-opiekunom zgłoszonych zespołów organizatorzy zapewnią materiały i konsultacje, a także uzyskanie „Dyplomu Uczestnictwa Opiekuna/Nauczyciela w Konkursie „Plus ratio quam vis”od Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Żakowskiej.

9.Każda edycja może mieć inną formę organizacyjną i odrębną tematykę szczegółową, której zawsze tematem przewodnim jest motto Uniwersytetu Jagiellońskiego „Plus ratio quam vis”.

10.CELE KONKURSU oparte są o najnowsze wytyczne z podstawy programowej:

„Uczeń zdobywa wiedzę o najważniejszych osobach i wydarzeniach w polskiej historii, jednocześnie umacniając więź z miejscem zamieszkania i z krajem ojczystym, wyzwalając w sobie poczucie odpowiedzialności za dorobek minionych wieków”.

a ponadto uczeń kształtuje „umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym”.

Konkurs powinien umożliwić jego uczestnikom:

 • Poznanie zasobów dziedzictwa intelektualnego i kulturowego Krakowa
 • Rozbudzanie zamiłowania do nauki i rzetelności badań oraz interdyscyplinarności w podejściu do wykonywanych zadań
 • Uczenie się w każdym miejscu i czasie – także poza szkołą np. podczas wycieczki czy warsztatów muzealnych
 • Pogłębienie świadomości własnego procesu uczenia się
 • Nabycie umiejętności wykorzystania różnych źródeł informacji (podana literatura, otrzymane materiały, zdobyte wiadomości w trakcie warsztatów i wycieczki)
 • Kreatywne podejście do zagadnienia naukowego
 • Planowanie i organizowanie pracy indywidualnej i grupowej
 • Nawiązywanie współpracy i efektywnego współdziałania, skuteczne porozumiewanie się w grupie
 • Branie odpowiedzialności za realizację zadań
 • Zaprezentowanie swoich odkryć i osiągnięć oraz pracy twórczej podczas wykonywanie pracy konkursowej.

11.W ramach projektu przewidziane są obligatoryjne zajęcia przygotowawcze umożliwiające realizację celów podanych w punkcie 7, 9 i 10.

– zajęcia w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius i wycieczka po Dzielnicy Uniwersyteckiej

– zajęcia w Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W trakcie wycieczek i zajęć w poszczególnych instytucjach  wykorzystane będą doświadczenia poszukujące i twórcze rozwiązywanie problemów, obserwacje, oraz poszukiwania badawcze i eksperymenty. Zajęcia oparte będą o zróżnicowane modele pracy: samodzielną, w małych grupach (4-5 osób) oraz całego zespołu.

12.EFEKTY:

 • Rozbudzenie fascynacji nauką, sztuką i kulturą, a zwłaszcza poznanie dziedzictwa naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz jego oddziaływania na przyszłe pokolenia studentów, naukowców, badaczy.
 • Poznanie sylwetek osobistości ze świata nauki, życia społecznego i sztuki związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim.
 • Nabycie wiedzy z zakresu obyczajów w kulturze polskiej oraz na świecie.
 • Nauczanie korzystania z narzędzi naukowych w sposób prawidłowy i dokładny.
 • Dzięki zastosowaniu aktywnych form i metod przekazywania wiedzy, które pozwolą na odpowiednie zmotywowanie i zaangażowanie uczestników konkursu, uczniowie:

– nabędą umiejętności świadomego wyboru informacji,

– poszerzą zasób wiedzy

– zdobędą umiejętność swobodnego posługiwania się poznanymi pojęciami i informacjami

– docenią wartość dziedzictwa naukowego, umiejętnie z niego będą korzystać w rozwijaniu swoich własnych działań naukowych i artystycznych.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU:

13.ZGŁOSZENIA:

 • Warunkiem zakwalifikowania jest przysłanie do 15 grudnia 2023 r. zgłoszenia na adres: akademiazakowska.edu@gmail.com 
 • W konkursie mogą uczestniczyć całe klasy lub ich reprezentacje liczące 10 osób, dopuszczalny jest też udział reprezentacji szkoły (10-20 osób).

14.ETAP I – Zajęcia:

Udział każdej klasy lub reprezentacji we wszystkich formach zajęć obowiązkowych w ustalonym wcześniej terminie od 9 października 2023 do 5 kwietnia 2024 r.

a) Zajęcia w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius pt.: „Z nauką w świat – wybitni naukowcy w murach Collegium Maius”. Czas trwania zajęć 50 minut.[1]

Rezerwacja: Dział Oświatowy Wioletta Kolbusz-Lasa, Marcin Bojda tel. 12 633 13 08; tel. kom. 539 639 596; e-mail: collegiummaius.edukacja@uj.edu.pl

b) Wycieczka po Dzielnicy Uniwersyteckiej i Starym Mieście pt.: „Gdzie mieszka nauka?”. Czas trwania wycieczki 1,5 godziny [2].

Rezerwacja: Akademia Żakowska, Aleksandra Rzońca tel. 515 076 126, 12 635 40 70 (od 13.00 do 16.30) lub drogą elektroniczną: akademiazakowska.edu@gmail.com

c) Zajęcia w Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.: „Jak się odkrywa nowe gatunki?”. Spacer edukacyjny po ekspozycji CEP z wejściem do zbioru naukowego. Czas trwania zajęć 90 minut.[3] (Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ jest usytuowane na Kampusie UJ, możliwość dojazdu komunikacją miejską, przystanek Ruczaj)

Rezerwacja: Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ – Anna Zubek, tel. 12 664 60 85; e-mail: anna.zubek@uj.edu.pl

Wskazane formy zajęć mogą się odbywać w jednym dniu jeżeli będą takie możliwości organizacyjne poszczególnych instytucji realizujących zajęcia.

15.Po odbytych zajęciach należy określić formę planowanej pracy konkursowej. Dopuszczalny jest wybór spośród następujących form:

plakat formatu B1 – format plakatu 100×70 cm, wykonany dowolną techniką: rysunek, collage, lapbook etc.

prezentacja multimedialna

mikro-artykuł popularno-naukowy związany z tematyką zajęć w Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ (max. 200 słów, max. 1700 znaków (ze spacjami)

inna forma artystycznego wyrazu m.in.:

 • dzieło literackie w formie dziennika z poszczególnych wydarzeń (praca powinna zawierać stronę tytułową, a ponadto od 5 do 10 stron, przy czym oceniana będzie wartość merytoryczna pracy)
 • praca artystyczna trójwymiarowa – instalacja (po wcześniejszych konsultacjach)
 • makiety kolegiów wraz z opisem poszczególnych etapów ich realizacji.

W obrębie każdej z powyższych form przewidziane są dwie kategorie konkursowe: indywidualna i zespołowa.

16.ETAP II

Przygotowanie pracy konkursowej, konsultacje z ekspertami/naukowcami/badaczami oraz pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Żakowskiej do 17 maja 2024 r. 

Prace konkursowe będą wystawione w sali ekspozycyjnej Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Gronostajowa 5, Kraków.

17.Wykaz literatury do poznania przez uczestników projektu, służąca wzbogaceniu wiedzy i mogąca być inspiracją do działań twórczych:

 • Krzysztof Stopka, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozdział: Od założenia do schyłku XVIII wieku.
 • Stanisław Waltoś, Na tropach doktora Fausta i inne szkice,
 • Andrzej Chwalba, Collegium Maius,
 • Stanisław A. Sroka, Marcin Szyma, Andrzej Betlej, Agata Dworzak, Wojciech Bałus, Collegium Iuridicum,
 • Monika Bogdanowska, Andrzej Chwalba, Collegium Novum.

18.Konkurs zakończy uroczystość wręczenia nagród i dyplomów w Librarii Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius na początku czerwca 2024 r.[4]

DANE OSOBOWE:

 1. Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych, w tym podane w Formularzu Zgłoszeniowym, będą przetwarzane przez Organizatorów Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu i przygotowania dyplomów oraz nagród dla laureatów.
 2. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 18 przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i przyjętych w tym zakresie polityk dotyczących ochrony danych osobowych.
 3. Organizatorzy dbają o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez osoby wskazane w ust. 18. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest z ramienia Organizatorów: Akademia Żakowska, dział KAMPU Spółdzielni Socjalnej w Krakowie z siedzibą przy ul. Topolowej 6/I, 31-512 Kraków.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: rzonca.krzysztof@gmail.com.
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych w celach:
 • udziału w konkursie i wyłonienia laureatów – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • kontaktu z opiekunem zespołu klasowego/zespołu szkolnego w celach konkursowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • publikacji informacji o laureatach konkursu na stronach www Organizatorów oraz ich serwisach społecznościowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • rozliczenia przyznanych nagród – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Administrator w związku z organizacją konkursu „Plus ratio quam vis” udostępnia dane osobowe uczestników Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Udostępnienie danych następuje na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Brak wyrażenia takiej zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński w ramach konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników i ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez nich udzielonej zgody, nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia Konkursu.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. W przypadku cofnięcia zgody uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.
 4. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Organizatorów z następujących praw:
 • prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art.16 RODO),
 • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO),
 • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.
 1. Organizatorzy informują również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Organizatorzy informują, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać wycofane po uprzednim kontakcie z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: rzonca.krzysztof@gmail.com przez przesłanie żądania na adres jego siedziby.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Niniejszy Regulamin obowiązuje w roku szkolnym 2023/2024
 • Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatorów oraz na ich stronach www.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany Regulaminu lub terminów trwania Konkursu w razie wystąpienia okoliczności od nich niezależnych.
 • Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
 • W sprawach organizacyjnych informacji udzielają: p. Aleksandra Rzońca (Akademia Żakowska) e-mail: akademiazakowska.edu@gmail.com tel. 515 076 126, p. Wioletta Kolbusz-Lasa (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego) email: collegiummaius.edukacja@uj.edu.pl tel. 539 639 596, 12 663 13 08.

[1] Koszt 10 zł/od ucznia.

[2] Koszt 22 zł/od ucznia. (dla grup powyżej 13 uczniów). Uwaga! Przy grupie mniejszej niż 14 uczniów opłata wynosi 280 zł za grupę (do 13 uczestników).

[3] Koszt 10 zł/od ucznia + 100 zł od grupy (na każde 10 osób – 1 opiekun gratis).

[4] Informacja o dokładnym terminie gali przesłana zostanie do opiekunów laureatów.