Plus Ratio Quam Vis

Regulamin III edycji konkursu „Plus ratio quam vis” w roku szkolnym 2021/2022

„Dziedzictwo akademickie – Rodzina Estreicherów”

WARUNKI OGÓLNE:

 1. Regulamin określa zasady prowadzenia konkursu pod nazwą PLUS RATIO QUAM VIS „Dziedzictwo akademickie – Rodzina Estreicherów” (zwanego dalej konkursem).
 2. Konkurs jest ogłaszany i przeprowadzany przez: Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, Akademię Żakowską w Krakowie, Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY, zwanych „Organizatorami” oraz Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów w Uniwersytecie Jagiellońskim i Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego zwanych „Współorganizatorami”.

ZASIĘG TERYTORIALNY I CZAS TRWANIA KONKURSU:

 1. Konkurs ma zasięg regionalny/wojewódzki i trwa od września 2021 r. do czerwca 2022 r.

UCZESTNICY KONKURSU:

 1. Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 12-15 lat (VI-VIII klasy szkoły podstawowej).
 2. Konkurs jest przewidziany dla klas lub zespołów reprezentujących klasy albo szkoły.
 3. Klasy lub zespoły zgłaszane są przez opiekuna poprzez przesłanie formularza zgłoszenia (zał. 1).

ZAŁOŻENIA KONKURSU:

 1. Konkurs odnosi się do popularyzacji dóbr kultury materialnej i niematerialnej, obejmując instytucje naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, zabytkową zabudowę Dzielnicy Uniwersyteckiej oraz dorobek wybitnych Polaków – naukowców i artystów.
 2. Nauczycielom-opiekunom zgłoszonych zespołów organizatorzy zapewnią udział w 2 bezpłatnych konferencjach metodycznych on-line, materiały i konsultacje, a także uzyskanie „Certyfikatu Promotora Dziedzictwa Narodowego” z ramienia Akademii Żakowskiej oraz „Dyplomu Uczestnictwa Opiekuna/Nauczyciela w Konkursie „Plus ratio quam vis”[1] od Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. Każda edycja może mieć inną formę organizacyjną i odrębną tematykę szczegółową, której zawsze tematem przewodnim jest motto Uniwersytetu Jagiellońskiego „Plus ratio quam vis”.
 4. CELE KONKURSU oparte są o najnowsze wytyczne z podstawy programowej:

„Uczeń zdobywa wiedzę o najważniejszych osobach i wydarzeniach w polskiej historii, jednocześnie umacniając więź z miejscem zamieszkania i z krajem ojczystym, wyzwalając w sobie poczucie odpowiedzialności za dorobek minionych wieków”.

– Konkurs powinien umożliwić jego uczestnikom:

 • Poznanie zasobów dziedzictwa intelektualnego i kulturowego Krakowa
 • Rozbudzanie zamiłowania do nauki i rzetelności badań oraz interdyscyplinarności w podejściu do wykonywanych zadań
 • Uczenie się w każdym miejscu i czasie – także poza szkołą np. podczas wycieczki czy warsztatów muzealnych
 • Pogłębienie świadomości własnego procesu uczenia się
 • Nabycie umiejętności wykorzystania różnych źródeł informacji (podana literatura, otrzymane materiały, zdobyte wiadomości w trakcie warsztatów i wycieczki)
 • Kreatywne podejście do zagadnienia naukowego
 • Planowanie i organizowanie pracy indywidualnej i grupowej
 • Nawiązywanie współpracy i efektywnego współdziałania, skuteczne porozumiewanie się w grupie
 • Branie odpowiedzialności za realizację zadań
 • Zaprezentowanie swoich odkryć i osiągnięć oraz pracy twórczej podczas wykonywanie pracy konkursowej.
 1. W ramach projektu odbędą się zajęcia przygotowawcze umożliwiające realizację celów podanych w punkcie 7, 9 i 10:
 2. Zajęcia obowiązkowe:
 • a) zajęcia w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius
 • b) wycieczka po Dzielnicy Uniwersyteckiej

oraz zajęcia fakultatywne do wyboru (należy wybrać przynajmniej jedną formę zajęć):

 • a) wizyta połączona z warsztatami w Centrum Badawczym Bibliografii Polskiej Estreicherów w Uniwersytecie Jagiellońskim
 • b) warsztaty w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

W trakcie wycieczek i zajęć w poszczególnych instytucjach  wykorzystane będą doświadczenia poszukujące i twórcze rozwiązywanie problemów, obserwacje, oraz poszukiwania badawcze i eksperymenty. Zajęcia oparte będą o zróżnicowane modele pracy: samodzielną, w małych grupach (4-5 osób) oraz całego zespołu.

 1. EFEKTY:
 • Rozbudzenie fascynacji nauką, sztuką i kulturą, a zwłaszcza poznanie dziedzictwa naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz jego oddziaływania na przyszłe pokolenia studentów, naukowców, badaczy.
 • Nauczanie korzystania z narzędzi naukowych w sposób prawidłowy i dokładny.
 • Dzięki zastosowaniu aktywnych form i metod przekazywania wiedzy, które pozwolą na odpowiednie zmotywowanie i zaangażowanie uczestników konkursu, uczniowie:

– nabędą umiejętności świadomego wyboru informacji,

– poszerzą zasób wiedzy

– zdobędą umiejętność swobodnego posługiwania się poznanymi pojęciami i informacjami

– docenią wartość dziedzictwa naukowego, umiejętnie z niego będą korzystać w rozwijaniu swoich własnych działań naukowych i artystycznych.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU:

 1. ZGŁOSZENIA:
 1. PRZEBIEG KONKURSU:

ETAP I – Zajęcia obowiązkowe:

Udział każdej klasy lub reprezentacji w dwóch formach zajęć obowiązkowych w ustalonym wcześniej terminie od 4 października 2021 do 14 stycznia 2022 r.

 • Zajęcia w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius pt.: „Maius po wojnie – perypetie, starania i „Plus ratio quam vis” w Auli Jagiellońskiej”. Czas trwania zajęć 50 minut.[2] (możliwość realizacji w godzinach 9.00-14.00)

Rezerwacja: Dział Oświatowy Wioletta Kolbusz-Lasa tel. 12 633 13 08; tel. kom. 539 639 596; e-mail: collegiummaius.edukacja@uj.edu.pl

 • Wycieczka po Dzielnicy Uniwersyteckiej i Starym Mieście pt.: „Estreicherowie w Krakowie. Tajemnice z zakamarków i z zakątków” Czas trwania wycieczki 2,5 godziny[3]. Wycieczki prowadzone są z wykorzystaniem wszelkich środków ostrożności ze strony animatorów-przewodników.
 • Gdyby jednak nie było możliwości odbycia wycieczki – dla każdej grupy, która zgłosi chęć przygotowania się stacjonarnego, zostaną dostarczone odpłatne materiały: 2 prezentacje (animowana i PDF) ukazujące tematykę i trasę wycieczki (nagrane na płytce CD) oraz scenariusz zajęć + karty pracy dla nauczyciela i wszystkich uczniów – koszt kompletu 80 zł + 8 zł/od każdego ucznia)

Rezerwacja tel. kom. 515 076 126, 511 727 104, poprzez formularz kontaktowy na stronie www.akademiazakowska.pl lub drogą mailową: akademiazakowska.edu@gmail.com

Obie formy zajęć mogą odbywać się w jednym dniu lub być łączone z zajęciami fakultatywnymi w zależności od możliwości organizacyjnych poszczególnych instytucji realizujących zajęcia.

ETAP II – Zajęcia fakultatywne:

Udział każdej klasy lub reprezentacji w minimum jednej formie zajęć fakultatywnych do wyboru w ustalonym wcześniej terminie od 4 listopada 2021 roku do 8 kwietnia 2022 roku.

 • Wizyta połączona z warsztatami pt.: „I ty możesz zostać bibliografem” w Centrum Badawczym Bibliografii Polskiej Estreicherów w Uniwersytecie Jagiellońskim[4]
 • Warsztaty w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego[5] do wyboru: 1) „Arboretum Alojzego Estreichera” – poznajemy rodzime gatunki drzew i krzewów. 2) Ogród Botaniczny po 200 latach.

Rezerwacja na wszystkie zajęcia fakultatywne: Dział Oświatowy Wioletta Kolbusz-Lasa tel. 12 633 13 08; tel. kom. 539 639 596; e-mail: collegiummaius.edukacja@uj.edu.pl

Po etapie II należy określić formę planowanej pracy konkursowej. Dopuszczalny jest wybór spośród następujących form:

-plakat formatu B1 – format plakatu 100×70 cm, wykonany dowolną techniką: rysunek, collage, lapbook etc.

– prezentacja multimedialna

– inna forma artystycznego wyrazu m.in.:

 • dzieło literackie w formie dziennika z poszczególnych wydarzeń (praca powinna zawierać stronę tytułową, a ponadto od 5 do 10 stron, przy czym oceniana będzie wartość merytoryczna pracy)
 • list do jednego z poznanych postaci rodziny Estreicherów (350-1000 znaków bez spacji)
 • praca artystyczna trójwymiarowa – instalacja (po wcześniejszych konsultacjach)
 • krótka inscenizacja z życia rodziny Estreicherów – film max. 5-minutowy (inscenizacja może opowiadać o wydarzeniach bazujących na Dzienniku wypadków Karola Estreichera (juniora).

Prace można wykonywać w grupie lub indywidualnie. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: grupowej i indywidualnej.

ETAP III – przygotowanie pracy konkursowej, konsultacje z ekspertami/naukowcami/badaczami oraz pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Żakowskiej do 16 maja 2022 roku (w zależności od terminów uczestnictwa w zajęciach obowiązkowych i fakultatywnych)

Dla nauczycieli/opiekunów grup:

26 października 2021 r. odbędzie się webinarium on-line dla nauczycieli „Plus ratio quam vis – konkurs interdyscyplinarny dla klas VI-VIII szkoły podstawowej”.

 1. Wykaz literatury do poznania przez uczestników projektu, służąca wzbogaceniu wiedzy i mogąca być inspiracją do działań twórczych:
 • Krzysztof Stopka, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozdział: Od założenia do schyłku XVIII wieku.
 • Stanisław Waltoś, Na tropach doktora Fausta i inne szkice,
 • Karol Estreicher, Collegium Maius Dzieje gmachu, PWN Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego; Dziennik wypadków, t. II i III – fragmenty do wyboru,
 • Anne-France Dautheville, Sekrety ogrodu. Dramaty z rabaty i różane perypetie, Wydawnictwo Literackie
 1. Konkurs zakończy uroczystość wręczenia nagród i dyplomów w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius na początku czerwca 2022 r.[6]

DANE OSOBOWE:

 1. Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych, w tym podane w Formularzu Zgłoszeniowym, będą przetwarzane przez Organizatorów Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu i przygotowania dyplomów oraz nagród dla laureatów.
 2. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 18 przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i przyjętych w tym zakresie polityk dotyczących ochrony danych osobowych.
 3. Organizatorzy dbają o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez osoby wskazane w ust. 18. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest z ramienia Organizatorów: Akademia Żakowska, dział KAMPU Spółdzielni Socjalnej w Krakowie z siedzibą przy ul. Topolowej 6/I, 31-512 Kraków.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: krzysztof@gmail.com.
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych w celach:
 • udziału w konkursie i wyłonienia laureatów – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • kontaktu z opiekunem zespołu klasowego/zespołu szkolnego w celach konkursowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • publikacji informacji o laureatach konkursu na stronach www Organizatorów oraz ich serwisach społecznościowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • rozliczenia przyznanych nagród – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Administrator w związku z organizacją konkursu „Plus ratio quam vis” udostępnia dane osobowe uczestników Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Udostępnienie danych następuje na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Brak wyrażenia takiej zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński w ramach konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników i ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez nich udzielonej zgody, nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia Konkursu.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. W przypadku cofnięcia zgody uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.
 4. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Organizatorów z następujących praw:
 • prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art.16 RODO),
 • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO),
 • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.
 1. Organizatorzy informują również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Organizatorzy informują, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać wycofane po uprzednim kontakcie z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: krzysztof@gmail.com przez przesłanie żądania na adres jego siedziby.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Niniejszy Regulamin obowiązuje w roku szkolnym 2021/2022
 • Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatorów oraz na ich stronach www.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany Regulaminu lub terminów trwania Konkursu w razie wystąpienia okoliczności od nich niezależnych.
 • Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
 • W sprawach organizacyjnych informacji udzielają: p. Aleksandra Rzońca (Akademia Żakowska) – tel. 515 076 126, e-mail: akademiazakowska.edu@gmail.com; p. Wioletta Kolbusz-Lasa (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego) – tel. 539 639 596, 12 663 13 08, e-mail: collegiummaius.edukacja@uj.edu.pl

 

Załączniki:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZESPOŁU

Edycja III rok szkolny 2021/2022

„Dziedzictwo akademickie – Rodzina Estreicherów”

Uwaga! W konkursie mogą uczestniczyć całe klasy lub ich reprezentacje liczące 8-10 osób, dopuszczalny jest też udział reprezentacji szkoły (do 20 osób).

Dane szkoły

Nazwa i adres szkoły

 

Tel. szkoły

 

Faks szkoły

 

E-mail szkoły

 

 

Nauczyciel – opiekun zgłaszanej klasy, reprezentacji klasy lub reprezentacji szkoły*

Imię i nazwisko

 

Tel. kontaktowy

 

E-mail

 

 

Zgłaszam udział*:

 

 

Liczba uczestników

 

całej klasy

…………………./proszę podać/

 

reprezentacji klasy

…………………./proszę podać/

 

reprezentacji szkoły

…………………./proszę podać/

                                 *prosimy zaznaczyć wybraną opcję

w konkursie naukowo-kulturowym „Plus ratio quam vis – Dziedzictwo akademickie – Rodzina Estreicherów” 2021-2022 oraz deklaruję gotowość przygotowania przez zgłoszony zespół prezentacji wiedzy zdobytej w trakcie konkursu, która zostanie przedstawiona innym uczniom szkoły/klasy oraz udostępniona organizatorom zgodnie z wymogami regulaminu.

Data:………………………….                      …………………………………………..

                                                                  Podpis osoby zgłaszającej

WAŻNE! Wypełnione zgłoszenia należy nadsyłać do 15 listopada 2021 r., mailem na adres:

akademiazakowska.edu@akademiazakowska.pl lub faksem 12/4306451

PYTANIA DO ORGANIZATORÓW:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UWAGA!

Opiekun każdego zespołu MUSI złożyć organizatorom w dniu zajęć przygotowawczych komplet oświadczeń od wszystkich uczestników wraz z wydrukowaną listą uczniów biorących udział w projekcie (wzory w załączeniu)

 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA

w związku z udziałem w konkursie

Jako rodzic/opiekun prawny………………………………………………(imię i nazwisko dziecka) ucznia/uczennicy klasy …………….. Szkoły……………………………………………………………………………… wyrażam zgodę na wzięcie przez moje dziecko/podopiecznego udziału w Konkursie……………………………………………………………………………..

 1. Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie warunki udziału w Konkursie.
 2. Działając w imieniu i na rzecz mojego dziecka/podopiecznego wyrażam zgodę na udzielenie Organizatorom licencji na korzystanie z pracy konkursowej do przeprowadzenia analiz, zestawień i badań.
 3. Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, przez Organizatorów Konkursu, w celu jego rozpowszechniania poprzez opublikowanie na stronach www oraz portalach społecznościowych Organizatorów, w przypadku gdy jako Uczestnik Konkursu zostanie jego laureatem.
 4. Wyrażona zgoda dotyczy wizerunku utrwalonego w formie fotografii i obejmuje również jej obróbkę i powielanie. Jednocześnie zrzekam się wszelkich korzyści majątkowych wynikających z publikacji wizerunku.
 5. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego i podanie w nim danych Uczestnika i przedstawiciela ustawowego stanowi wyraźne działanie potwierdzające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych ze zgłoszeniem Uczestnika do Konkursu, przeprowadzeniem Konkursu, ogłoszeniem jego wyników oraz eksploatacją lub publikacją pracy konkursowej, w tym promocją w mediach. Zgoda może być cofnięta zgodnie z pkt. 27 c) oraz 29 Regulaminu* w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
 6. Wyrażam zgodę na udostepnienie danych osobowych ………………………………………………………….(imię i nazwisko dziecka)

w postaci imienia i nazwiska przez Administratora – Akademię Żakowską, Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w celu wsparcia organizacji konkursu: „Plus ratio quam vis”, w tym organizacji gali wręczenia nagród, warsztatów i wystaw.

 

…………………….                                            …………………………

Miejscowość i data                                         PODPIS (czytelny)

 

*WYCIĄG Z REGULAMINU dotyczący RODO na następnej stronie oświadczenia.

DANE OSOBOWE:

 1. Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych, w tym podane w Formularzu Zgłoszeniowym, będą przetwarzane przez Organizatorów Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu i przygotowania dyplomów oraz nagród dla laureatów.
 2. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 18 przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i przyjętych w tym zakresie polityk dotyczących ochrony danych osobowych.
 3. Organizatorzy dbają o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez osoby wskazane w ust. 18. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest z ramienia Organizatorów: Akademia Żakowska, dział KAMPU Spółdzielni Socjalnej w Krakowie z siedzibą przy ul. Topolowej 6/I, 31-512 Kraków.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: krzysztof@gmail.com.
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych w celach:
 • udziału w konkursie i wyłonienia laureatów – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • kontaktu z opiekunem zespołu klasowego/zespołu szkolnego w celach konkursowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • publikacji informacji o laureatach konkursu na stronach www Organizatorów oraz ich serwisach społecznościowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • rozliczenia przyznanych nagród – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Administrator w związku z organizacją konkursu „Plus ratio quam vis” udostępnia dane osobowe uczestników Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Udostępnienie danych następuje na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Brak wyrażenia takiej zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński w ramach konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników i ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez nich udzielonej zgody, nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia Konkursu.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. W przypadku cofnięcia zgody uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.
 4. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Organizatorów z następujących praw:
 • prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art.16 RODO),
 • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO),
 • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.
 1. Organizatorzy informują również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Organizatorzy informują, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać wycofane po uprzednim kontakcie z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: krzysztof@gmail.com lub przesyłając żądanie na adres jego siedziby.

 

Lista uczestników konkursu

„PLUS RATIO QUAM VIS – Dziedzictwo akademickie – Rodzina Estreicherów”  w roku szkolnym 2021/2022

Szkoła………………………………………………………………………………………….

Klasa/reprezentacja klasy/reprezentacja szkoły (prosimy zaznaczyć odpowiednią opcję)

Lp.

Nazwisko

imię

klasa/wiek

Uwagi organizatorów

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

[1] Informacja o dokładnych terminach konferencji umieszczona zostanie na stronach www organizatorów oraz przesłana na maile nauczycieli-opiekunów podane w zgłoszeniu.

[2] Koszt 8zł/od ucznia

[3] Koszt 18 zł/od ucznia (dla grup powyżej 13 uczniów). Uwaga! Przy grupie mniejszej niż 14 dzieci opłata wynosi 225 zł za grupę (do 13 uczestników). Jeśli wprowadzone zostaną ograniczenia, przewidujemy podział zgłoszonej grupy/klasy na mniejsze zespoły – maksymalnie 10-osobowe, każda z własnym prowadzącym (zajęcia będą prowadzone w tym samym czasie). Wówczas koszt wycieczki wyniesie: 200 zł za całą grupę.

[4] Zajęcia bezpłatne

[5] Koszt 15 zł/ucznia

[6] Informacja o dokładnym terminie gali przesłana zostanie do opiekunów laureatów.