Plus Ratio Quam Vis

Regulamin IV edycji konkursu „Plus ratio quam vis” w roku szkolnym 2022/2023

„GOŚCINNOŚĆ Uniwersytetu Jagiellońskiego”

WARUNKI OGÓLNE:

1.Regulamin określa zasady prowadzenia konkursu pod nazwą PLUS RATIO QUAM VIS „GOŚCINNOŚĆ Uniwersytetu Jagiellońskiego” (zwanego dalej konkursem).

2.Konkurs jest ogłaszany i przeprowadzany przez: Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, Akademię Żakowską w Krakowie, Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY, zwanych „Organizatorami” oraz Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego zwanego „Współorganizatorem”.

ZASIĘG TERYTORIALNY I CZAS TRWANIA KONKURSU:

3.Konkurs ma zasięg regionalny/wojewódzki i trwa od września 2022 r. do czerwca 2023 r.

UCZESTNICY KONKURSU:

4.Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 12-15 lat (VI-VIII klasy szkoły podstawowej).

5.Konkurs jest przewidziany dla klas lub zespołów reprezentujących klasy albo szkoły.

6.Klasy lub zespoły zgłaszane są przez opiekuna poprzez przesłanie formularza zgłoszenia (zał. 1).

ZAŁOŻENIA KONKURSU:

7.Konkurs odnosi się do popularyzacji dóbr kultury materialnej i niematerialnej, obejmując instytucje naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, zabytkową zabudowę Dzielnicy Uniwersyteckiej oraz dorobek wybitnych naukowców, dyplomatów, artystów goszczących w Uniwersytecie Jagiellońskim.

8.Nauczycielom-opiekunom zgłoszonych zespołów organizatorzy zapewnią udział w 1 bezpłatnej konferencji metodycznej on-line, materiały i konsultacje, a także uzyskanie „Dyplomu Uczestnictwa Opiekuna/Nauczyciela w Konkursie „Plus ratio quam vis”[1] od Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Żakowskiej.

9.Każda edycja może mieć inną formę organizacyjną i odrębną tematykę szczegółową, której zawsze tematem przewodnim jest motto Uniwersytetu Jagiellońskiego „Plus ratio quam vis”.

10.CELE KONKURSU oparte są o najnowsze wytyczne z podstawy programowej:

„Uczeń zdobywa wiedzę o najważniejszych osobach i wydarzeniach w polskiej historii, jednocześnie umacniając więź z miejscem zamieszkania i z krajem ojczystym, wyzwalając w sobie poczucie odpowiedzialności za dorobek minionych wieków”.

a ponadto uczeń kształtuje „umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym”.

Konkurs powinien umożliwić jego uczestnikom:

 • Poznanie zasobów dziedzictwa intelektualnego i kulturowego Krakowa
 • Rozbudzanie zamiłowania do nauki i rzetelności badań oraz interdyscyplinarności w podejściu do wykonywanych zadań
 • Uczenie się w każdym miejscu i czasie – także poza szkołą np. podczas wycieczki czy warsztatów muzealnych
 • Pogłębienie świadomości własnego procesu uczenia się
 • Nabycie umiejętności wykorzystania różnych źródeł informacji (podana literatura, otrzymane materiały, zdobyte wiadomości w trakcie warsztatów i wycieczki)
 • Kreatywne podejście do zagadnienia naukowego
 • Planowanie i organizowanie pracy indywidualnej i grupowej
 • Nawiązywanie współpracy i efektywnego współdziałania, skuteczne porozumiewanie się w grupie
 • Branie odpowiedzialności za realizację zadań
 • Zaprezentowanie swoich odkryć i osiągnięć oraz pracy twórczej podczas wykonywanie pracy konkursowej.

11.W ramach projektu odbędą się zajęcia przygotowawcze umożliwiające realizację celów podanych w punkcie 7, 9 i 10.

12.Zajęcia obowiązkowe:

– zajęcia w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius i wycieczka po Dzielnicy Uniwersyteckiej

– zajęcia w Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego

– warsztaty w Dworze w Modlnicy – Ośrodku Konferencyjno-Recepcyjnym Rektora UJ

W trakcie wycieczek i zajęć w poszczególnych instytucjach  wykorzystane będą doświadczenia poszukujące i twórcze rozwiązywanie problemów, obserwacje, oraz poszukiwania badawcze i eksperymenty. Zajęcia oparte będą o zróżnicowane modele pracy: samodzielną, w małych grupach (4-5 osób) oraz całego zespołu.

13.EFEKTY:

 • Rozbudzenie fascynacji nauką, sztuką i kulturą, a zwłaszcza poznanie dziedzictwa naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz jego oddziaływania na przyszłe pokolenia studentów, naukowców, badaczy.
 • Poznanie sylwetek osobistości ze świata nauki, życia społecznego i sztuki goszczących w Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • Nabycie wiedzy z zakresu obyczajów w kulturze polskiej oraz na świecie.
 • Nauczanie korzystania z narzędzi naukowych w sposób prawidłowy i dokładny.
 • Dzięki zastosowaniu aktywnych form i metod przekazywania wiedzy, które pozwolą na odpowiednie zmotywowanie i zaangażowanie uczestników konkursu, uczniowie:

– nabędą umiejętności świadomego wyboru informacji,

– poszerzą zasób wiedzy

– zdobędą umiejętność swobodnego posługiwania się poznanymi pojęciami i informacjami

– docenią wartość dziedzictwa naukowego, umiejętnie z niego będą korzystać w rozwijaniu swoich własnych działań naukowych i artystycznych.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU:

14.ZGŁOSZENIA:

 • Warunkiem zakwalifikowania jest przysłanie do 30 listopada 2022 r. zgłoszenia na adres: akademiazakowska.edu@gmail.com 
 • W konkursie mogą uczestniczyć całe klasy lub ich reprezentacje liczące 10 osób, dopuszczalny jest też udział reprezentacji szkoły (10-20 osób).

15.PRZEBIEG KONKURSU

ETAP I – Zajęcia:

Udział każdej klasy lub reprezentacji we wszystkich formach zajęć obowiązkowych w ustalonym wcześniej terminie od 10 października 2022 do 5 kwietnia 2023 r.

     1.Zajęcia w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius pt.: „Goście Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Maius”. Czas trwania zajęć 50 minut.[2] oraz

Wycieczka po Dzielnicy Uniwersyteckiej i Starym Mieście pt.: „Kto i gdzie gościł w „uczonym” Krakowie”. Czas trwania wycieczki 1,5 godziny [3]. Wycieczki prowadzone są z wykorzystaniem wszelkich środków ostrożności ze strony animatorów-przewodników.

 • Gdyby jednak nie było możliwości odbycia wycieczki– dla każdej grupy, która zgłosi chęć przygotowania się stacjonarnego, zostaną dostarczone odpłatne materiały: 2 prezentacje (animowana i PDF) ukazujące tematykę i trasę wycieczki (nagrane na płytce CD) oraz scenariusz zajęć + karty pracy dla nauczyciela i wszystkich uczniów – koszt kompletu 80 zł + 8 zł/od każdego ucznia)

Rezerwacja: Dział Oświatowy Wioletta Kolbusz-Lasa, Marcin Bojda tel. 12 633 13 08; tel. kom. 539 639 596; e-mail: collegiummaius.edukacja@uj.edu.pl

     2.Warsztaty w Dworze w Modlnicy Ośrodku Konferencyjno-Recepcyjnym Rektora UJ pt.: „Gościnnie w Dworze w Modlnicy – obyczaje w Polsce i na świecie”. Czas trwania zajęć 50 minut.[4] (możliwość dojazdu autobusem nr 230, 310 z przystanku Bronowice SKA do przystanku Modlnica Szkoła)

Rezerwacja: Dział Oświatowy Wioletta Kolbusz-Lasa, Marcin Bojda tel. 12 633 13 08; tel. kom. 539 639 596; e-mail: collegiummaius.edukacja@uj.edu.pl

     3.Zajęcia w Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.: „Czy zwierzęta chodzą w gości? O relacjach w świecie przyrody”. Spacer edukacyjny po ekspozycji CEP z wejściem do zbioru naukowego. Czas trwania zajęć 90 minut.[5] (Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ jest usytuowane na Kampusie UJ, możliwość dojazdu komunikacją miejską)

Rezerwacja: Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ – Anna Zubek, tel. 12 664 60 85; e-mail: anna.zubek@uj.edu.pl

Poszczególne formy zajęć można łączyć organizacyjnie i mogą się one odbywać w jednym dniu w zależności od możliwości organizacyjnych poszczególnych instytucji realizujących zajęcia.

Po odbytych zajęciach należy określić formę planowanej pracy konkursowej. Dopuszczalny jest wybór spośród następujących form:

– plakat formatu B1 – format plakatu 100×70 cm, wykonany dowolną techniką: rysunek, collage, lapbook etc.

– prezentacja multimedialna

– mikro-artykuł popularno-naukowy związany z tematyką zajęć w Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ (max. 200 słów, max. 1700 znaków (ze spacjami)

– inna forma artystycznego wyrazu m.in.:

 • dzieło literackie w formie dziennika z poszczególnych wydarzeń (praca powinna zawierać stronę tytułową, a ponadto od 5 do 10 stron, przy czym oceniana będzie wartość merytoryczna pracy)
 • praca artystyczna trójwymiarowa – instalacja (po wcześniejszych konsultacjach)
 • krótka inscenizacja obejmująca temat szeroko rozumianej gościnności – film max. 5-minutowy (ponadto możliwość wystawienia spektaklu w zależności od warunków scenicznych podczas uroczystej gali konkursu)

Prace można wykonywać w grupie lub indywidualnie. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: grupowej i indywidualnej.

ETAP II

Przygotowanie pracy konkursowej, konsultacje z ekspertami/naukowcami/badaczami oraz pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Żakowskiej do 19 maja 2023 r. 

Prace konkursowe będą wystawione w sali ekspozycyjnej Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Gronostajowa 5, Kraków.

Dla nauczycieli/opiekunów grup:

15 listopada 2022 r. odbędzie się webinarium on-line dla nauczycieli „Plus ratio quam vis – konkurs interdyscyplinarny dla klas VI-VIII szkoły podstawowej”.

16.Wykaz literatury do poznania przez uczestników projektu, służąca wzbogaceniu wiedzy i mogąca być inspiracją do działań twórczych:

 • Krzysztof Stopka, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozdział: Od założenia do schyłku XVIII wieku.
 • Stanisław Waltoś, Na tropach doktora Fausta i inne szkice,
 • (red.) Bogumiła Mateja-Jaworska, Marta Skowrońska, Gość w dom. Współczesne praktyki przyjmowania gości,
 • Maja Łozińska, W ziemiańskim dworze. Codzienność, obyczaje, święta, zabawy.

17.Konkurs zakończy uroczystość wręczenia nagród i dyplomów w Librarii Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius na początku czerwca 2023 r.[6]

DANE OSOBOWE:

 1. Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych, w tym podane w Formularzu Zgłoszeniowym, będą przetwarzane przez Organizatorów Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu i przygotowania dyplomów oraz nagród dla laureatów.
 2. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 18 przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i przyjętych w tym zakresie polityk dotyczących ochrony danych osobowych.
 3. Organizatorzy dbają o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez osoby wskazane w ust. 18. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest z ramienia Organizatorów: Akademia Żakowska, dział KAMPU Spółdzielni Socjalnej w Krakowie z siedzibą przy ul. Topolowej 6/I, 31-512 Kraków.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: rzonca.krzysztof@gmail.com.
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych w celach:
 • udziału w konkursie i wyłonienia laureatów – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • kontaktu z opiekunem zespołu klasowego/zespołu szkolnego w celach konkursowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • publikacji informacji o laureatach konkursu na stronach www Organizatorów oraz ich serwisach społecznościowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • rozliczenia przyznanych nagród – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Administrator w związku z organizacją konkursu „Plus ratio quam vis” udostępnia dane osobowe uczestników Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Udostępnienie danych następuje na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Brak wyrażenia takiej zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński w ramach konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników i ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez nich udzielonej zgody, nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia Konkursu.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. W przypadku cofnięcia zgody uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.
 4. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Organizatorów z następujących praw:
 • prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art.16 RODO),
 • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO),
 • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.
 1. Organizatorzy informują również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Organizatorzy informują, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać wycofane po uprzednim kontakcie z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: rzonca.krzysztof@gmail.com przez przesłanie żądania na adres jego siedziby.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Niniejszy Regulamin obowiązuje w roku szkolnym 2022/2023
 • Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatorów oraz na ich stronach www.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany Regulaminu lub terminów trwania Konkursu w razie wystąpienia okoliczności od nich niezależnych.
 • Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
 • W sprawach organizacyjnych informacji udzielają: p. Aleksandra Rzońca (Akademia Żakowska) e-mail: akademiazakowska.edu@gmail.com tel. 515 076 126, p. Wioletta Kolbusz-Lasa (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego) email: collegiummaius.edukacja@uj.edu.pl tel. 539 639 596, 12 663 13 08.

Załączniki:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZESPOŁU

Edycja IV

rok szkolny 2022/2023

„Gościnność Uniwersytetu Jagiellońskiego”

Uwaga! W konkursie mogą uczestniczyć całe klasy lub ich reprezentacje liczące 8-10 osób, dopuszczalny jest też udział reprezentacji szkoły (do 20 osób).

Dane szkoły

Nazwa i adres szkoły

 

Tel. szkoły

 

Faks szkoły

 

E-mail szkoły

 

 

Nauczyciel – opiekun zgłaszanej klasy, reprezentacji klasy lub reprezentacji szkoły*

Imię i nazwisko

 

Tel. kontaktowy

 

E-mail

 

Zgłaszam udział*:

 

 

Liczba uczestników

 

całej klasy

…………………./proszę podać/

 

reprezentacji klasy

…………………./proszę podać/

 

reprezentacji szkoły

…………………./proszę podać/

                                 *prosimy zaznaczyć wybraną opcję

w konkursie naukowo-kulturowym „Plus ratio quam vis – Gościnność Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2022-2023 oraz deklaruję gotowość przygotowania przez zgłoszony zespół prezentacji wiedzy zdobytej w trakcie konkursu, która zostanie przedstawiona innym uczniom szkoły/klasy oraz udostępniona organizatorom zgodnie z wymogami regulaminu.

Data:………………………….                      …………………………………………..

                                                                  Podpis osoby zgłaszającej

WAŻNE! Wypełnione zgłoszenia należy nadsyłać do 30 listopada 2022 r., mailem na adres:akademiazakowska.edu@gmail.com lub faksem 12/4306451

PYTANIA DO ORGANIZATORÓW:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UWAGA!

Opiekun każdego zespołu MUSI złożyć organizatorom w dniu zajęć przygotowawczych komplet oświadczeń od wszystkich uczestników wraz z wydrukowaną listą uczniów biorących udział w projekcie (wzory w załączeniu)

 ZGODA RODZICA/OPIEKUNA

w związku z udziałem w konkursie

Jako rodzic/opiekun prawny………………………………………………(imię i nazwisko dziecka) ucznia/uczennicy klasy …………….. Szkoły……………………………………………………………………………… wyrażam zgodę na wzięcie przez moje dziecko/podopiecznego udziału w Konkursie……………………………………………………………………………..

 1. Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie warunki udziału w Konkursie.
 2. Działając w imieniu i na rzecz mojego dziecka/podopiecznego wyrażam zgodę na udzielenie Organizatorom licencji na korzystanie z pracy konkursowej do przeprowadzenia analiz, zestawień i badań.
 3. Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, przez Organizatorów Konkursu, w celu jego rozpowszechniania poprzez opublikowanie na stronach www oraz portalach społecznościowych Organizatorów, w przypadku gdy jako Uczestnik Konkursu zostanie jego laureatem.
 4. Wyrażona zgoda dotyczy wizerunku utrwalonego w formie fotografii i obejmuje również jej obróbkę i powielanie. Jednocześnie zrzekam się wszelkich korzyści majątkowych wynikających z publikacji wizerunku.
 5. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego i podanie w nim danych Uczestnika i przedstawiciela ustawowego stanowi wyraźne działanie potwierdzające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych ze zgłoszeniem Uczestnika do Konkursu, przeprowadzeniem Konkursu, ogłoszeniem jego wyników oraz eksploatacją lub publikacją pracy konkursowej, w tym promocją w mediach. Zgoda może być cofnięta zgodnie z pkt. 27 c) oraz 29 Regulaminu* w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
 6. Wyrażam zgodę na udostepnienie danych osobowych ………………………………………………………….(imię i nazwisko dziecka)

w postaci imienia i nazwiska przez Administratora – Akademię Żakowską, Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w celu wsparcia organizacji konkursu: „Plus ratio quam vis”, w tym organizacji gali wręczenia nagród, warsztatów i wystaw.

…………………….                                            …………………………

Miejscowość i data                                         PODPIS (czytelny)

*WYCIĄG Z REGULAMINU dotyczący RODO na następnej stronie oświadczenia.

DANE OSOBOWE:

 1. Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych, w tym podane w Formularzu Zgłoszeniowym, będą przetwarzane przez Organizatorów Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu i przygotowania dyplomów oraz nagród dla laureatów.
 2. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 18 przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i przyjętych w tym zakresie polityk dotyczących ochrony danych osobowych.
 3. Organizatorzy dbają o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez osoby wskazane w ust. 18. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest z ramienia Organizatorów: Akademia Żakowska, dział KAMPU Spółdzielni Socjalnej w Krakowie z siedzibą przy ul. Topolowej 6/I, 31-512 Kraków.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: rzonca.krzysztof@gmail.com.
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych w celach:
 • udziału w konkursie i wyłonienia laureatów – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • kontaktu z opiekunem zespołu klasowego/zespołu szkolnego w celach konkursowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • publikacji informacji o laureatach konkursu na stronach www Organizatorów oraz ich serwisach społecznościowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • rozliczenia przyznanych nagród – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Administrator w związku z organizacją konkursu „Plus ratio quam vis” udostępnia dane osobowe uczestników Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Udostępnienie danych następuje na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Brak wyrażenia takiej zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński w ramach konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników i ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez nich udzielonej zgody, nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia Konkursu.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. W przypadku cofnięcia zgody uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.
 4. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Organizatorów z następujących praw:
 • prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art.16 RODO),
 • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO),
 • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.
 1. Organizatorzy informują również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Organizatorzy informują, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać wycofane po uprzednim kontakcie z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: rzonca.krzysztof@gmail.com lub przesyłając żądanie na adres jego siedziby.

 Lista uczestników konkursu

„PLUS RATIO QUAM VIS – Gościnność Uniwersytetu Jagiellońskiego”  w roku szkolnym 2022/2023

Szkoła………………………………………………………………………………………….

Klasa/reprezentacja klasy/reprezentacja szkoły (prosimy zaznaczyć odpowiednią opcję)

Lp.

Nazwisko

imię

klasa/wiek

Uwagi organizatorów

1

    

2

    

3

    

4

    

5

    

6

    

7

    

8

    

9

    

10

    

11

    

12

    

13

    

14

    

15

    

16

    

17

    

18

    

19

    

20

    

21

    

22

    

23

    

24

    

25

    

[1] Informacja o dokładnych terminach konferencji umieszczona zostanie na stronach www organizatorów oraz przesłana na maile nauczycieli-opiekunów podane w zgłoszeniu.

[2] Koszt 10 zł/od ucznia

[3] Koszt 20 zł/od ucznia (dla grup powyżej 13 uczniów). Uwaga! Przy grupie mniejszej niż 14 dzieci opłata wynosi 245 zł za grupę (do 13 uczestników).

[4] Zajęcia bezpłatne

[5] Koszt 10 zł/od ucznia + 100 zł od grupy (na każde 10 osób – 1 opiekun gratis)

[6] Informacja o dokładnym terminie gali przesłana zostanie do opiekunów laureatów.