RAJCUŚ KRAKOWSKI

Rajcuś KRAKOWSKI jest konkursem dla dzieci w wieku 6-8 lat – zakłada wykorzystania dóbr kultur i dziedzictwa narodowego do urzeczywistnienia celów edukacji obywatelskiej. W trakcie trwania zaproponowanych zajęć uczestnicy mogą zdobyć wiadomości o dawnych władzach miejskich oraz o współczesnych formach i możliwościach zarządzania miastem, a także nauczyć się obserwować swoje otoczenie, wyciągać odpowiednie wnioski i dla wspólnego dobra wysuwać konkretne propozycje przedstawione na planszach plastycznych.

Istotnym elementem programu jest przystępny i kompleksowy sposób wprowadzenia dzieci w tematykę samorządności lokalnej poprzez aktywne formy przygotowujące do konkursu. Z relacji nadesłanych przez opiekunów wynika, że  konkurs dostarczył także bardzo wielu doświadczeń, obserwacji i opinii, ukazujących jego wpływ na podniesienie poziomu świadomości obywatelskiej dzieci i osób  z ich otoczenia w środowisku domowym i szkolnym, a co za tym idzie również wzrostu wrażliwości i aktywności społecznej, przyczyniając się do szerzenia postaw demokratycznych m.in. związanych z poznaniem zasad głosowań niezbędnych do kształtowania odpowiedzialnych postaw przyszłych wyborców.

W ciągu  dziewięciu edycji (2011-2019) konkurs zyskał bardzo dużą popularność wśród nauczycieli i rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach przygotowawczych: spektaklach, wycieczkach i warsztatach. Dotychczas w konkursie wzięło udział łącznie 300 klas z ponad 100 szkół  z  Krakowa i okolicznych gmin, czyli ok. 6000 dzieci pod opieką ok. 650 nauczycieli i rodziców. Uroczyste rozdanie nagród i pokonkursowa wystawa prac przygotowywane są zawsze w Urzędzie Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-5 .

Witam pięknie i radośnie, w mym Krakowie – drodzy goście,

Choć Rajcusiem jestem małym chcę pokazać Wam gród cały,

Byście kiedyś moi mili mądrze miastem tym rządzili!

REGULAMIN KONKURSU RAJCUŚ KRAKOWSKI  obserwuje – poszukuje – prezentuje

Konkurs społeczno-kulturalny dla bardzo młodych obywateli Krakowa w wieku 6 – 8 lat

X EDYCJA rok szkolny 2021/2022

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest propozycją wykorzystania dóbr kultury i dziedzictwa narodowego do urzeczywistnienia celów edukacji obywatelskiej oraz nabywania kompetencji kluczowych w edukacji wczesnoszkolnej.
 2. Celem konkursu jest przede wszystkim zachęcenie dzieci do poznawania zabytków i tajemnic starego Krakowa oraz najbliższej okolicy – dzielnicy poprzez:
 • aktywne nabywanie informacji o swoim mieście i umiejętności krytycznego postrzegania własnego otoczenia
 • zdobywanie doświadczeń związanych ze świadomością obywatelską i planowaniem działań
 • wzmocnienie więzi społecznej i emocjonalnej z miejscem zamieszkania oraz zachowań prospołecznych
 • kształcenie umiejętności porozumiewania się przy osiąganiu wspólnych zamierzeń
 • zwrócenie uwagi na estetykę, funkcjonalność i przeznaczenie istniejących rozwiązań w najbliższym otoczeniu uczniów
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej i swobodnej ekspresji plastycznej.
 1. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie “SZERSZE HORYZONTY” i Muzeum Krakowa przy współudziale Akademii Żakowskiej i Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta – Grupy Regionalnej – Kraków oraz Rady Miasta Krakowa i Zarządów Rad Dzielnic Krakowa.
 2. Konkurs jest prowadzony przez organizatorów na terenie miasta Krakowa i trwa od 14 lutego do połowy czerwca 2022 r.
 3. Rezultatem konkursu będą prace plastyczne pt. KRAKÓW – NASZA DUMA, NASZ SKARB!” w formie plansz wykonanych grupowo, a dotyczące Krakowa widzianego z perspektywy najbliższego otoczenia dzieci przy uwzględnieniu trzech punktów obserwacji: TO NAS ZACHWYCA, O TYM MARZYMY, TEGO SIĘ WSTYDZIMY.

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, jak również do nauczycieli zgłoszonych klas.
 2. W konkursie ze względu na jego przesłanie i cele powinny brać udział całe klasy.
 3. Z każdej placówki może być zgłoszona dowolna ilość klas pierwszych.

ZASADY KONKURSU

 1. Zgłoszenie klasy do konkursu w terminie do 30 marca 2022 r. – formularz zgłoszenia należy przesłać pod adres elektroniczny: akademiazakowska.edu@gmail.com lub faxem na numer 12 430 64 51.  Uwaga! Wzór zgłoszenia znajduje się w załączniku do regulaminu oraz na stronie www.akademiazakowska.pl.
 2. Udział zgłoszonej klasy w dwóch zaproponowanych przez organizatorów aktywnych formach zajęć przygotowujących w terminie od 1 marca do 31 maja 2022 r. 

-“SPACER Z RAJCUSIEM PO KRAKOWIE” – zajęcia edukacyjne podczas wycieczki po Krakowie obejmującej doświadczenia poszukujące na trasie od Barbakanu do Rynku Głównego (tu: mini warsztaty w Wieży Ratuszowej), a następnie dotarcie po śladach do Magistratu, czyli do Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych – łączny czas trwania: ok. 2,5 godziny zegarowe (możliwość realizacji  od 21 marca 2022 r.)

Rezerwacja: telefonicznie – 515 076 126, 12 635 40 70 (od 13.00 do 16.30), albo drogą elektroniczną:  akademiazakowska.edu@gmail.comKoszt: 19 zł/ucznia (dla klas o liczebności 14 i więcej uczniów) oraz 245 zł dla klas mniejszych (13 uczniów i mniej). Plus bilet wstępu do Wieży Ratuszowej (12,00 zł/ucznia- bilet ulgowy grupowy UWAGA!!! Od kwietnia 2022 r. obowiązuje w Muzeum Krakowa nowy cennik – koszt biletu wstępu został podniesiony z 9 zł na 12 zł/ucznia)

-“RAJCUŚ I MY” – zajęcia w placówce szkolnej obejmujące mini formę teatralną oraz warsztaty tematyczne – łączny czas trwania: 45-60 min (możliwość realizacji  od 1 marca 2022 r.)  – koszt: 19 zł/ucznia dla klas powyżej 14 uczniów, a dla klas mniejszych (13 uczniów i mniej) – 245 zł od całej grupy.

 1. Przygotowanie przez klasę kilku (3-5) plansz pt. KRAKÓW – NASZA DUMA, NASZ SKARB!” ujmujących równocześnie wszystkie trzy obszary odbioru otaczającej dzieci przestrzeni miejskiej – Co nas zachwyca? Czego się wstydzimy? Co możemy zmienić?  Prace powinny być zaprojektowane i wykonane samodzielnie przez zespoły liczące 4-6 dzieci, jako podsumowanie ich udziału w aktywnych formach zajęć realizowanych przez nauczyciela lub organizatorów. Preferowane są płaskie i trwałe techniki plastyczne (np. rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie) na papierze lub kartonie o wymiarach  50 cm x 70 cm. Uwaga! Ilość powstałych prac powinna być zgodna z ilością pracujących zespołów. Dobór dzieci do poszczególnych zespołów powinien być losowy lub zgodny z preferencjami dzieci.
 2. Każda klasa dokonuje wyboru najciekawszej a zarazem najstaranniej wykonanej pracy(Uwaga! Wyboru powinny dokonywać same dzieci, natomiast nauczyciel powinien opisać lub udokumentować przebieg powstawania prac i wyboru pracy reprezentującej klasę). Praca powinna na odwrocie mieć doklejoną wypełnioną metryczkę oraz kopertę z oświadczeniami rodziców/opiekunów autorów pracy (wzór znajduje się w załączniku do regulaminu)
 3. Oryginały wybranych prac konkursowych oraz opisów lub dokumentacji nauczycieli (max. 2 str A4) należy dostarczyć organizatorom konkursu wyłącznie w dniach od 1 do 10 czerwca 2022 r. pod adres przesłany zgłoszonym klasomz dopiskiem “KONKURS – RAJCUŚ KRAKOWSKI”. Mile widziane będą dołączone kopie w wersji elektronicznej.
 4. Oceny prac dzieci oraz podpisanych opisów lub dokumentacji nauczycielskich dokona komisja powołana przez organizatorów przyznając dyplomy, nagrody, wyróżnienia i kwalifikując prace na wystawę pokonkursową. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych organizatorów.
 5. Decyzja jury jest ostateczna.

FINANSOWANIE KONKURSU:

 1. Środki finansowe przewidziane na organizację Konkursu i nagrody pochodzą z opłat uiszczanych przez uczestników Konkursu oraz od sponsorów. Wysokość opłat w każdej edycji określa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.
 2. Organizatorzy ustalili, że opłaty wnoszone za udział w Konkursie przeznaczone będą na następujące cele:
 • koszty organizacyjne (obejmujące m.in.: koszty przygotowania i druku kart zadań i materiałów oraz inne koszty związane z organizacją Konkursu)
 • koszty przeprowadzenia zajęć przygotowawczych: aktywnych zajęć terenowych, warsztatów w Muzeum oraz mini formy teatralnej wraz z warsztatami tematycznymi
 • koszty przeprowadzenia Gali (m.in. zakupu nagród i druku dyplomów dla laureatów Konkursu oraz nauczycieli)
 • koszty przygotowania wystawy pokonkursowej.

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych, w tym podane w Formularzu Zgłoszeniowym, będą przetwarzane przez Organizatorów Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu    i przygotowania dyplomów oraz nagród dla laureatów.
 2. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 16 przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i przyjętych w tym zakresie polityk dotyczących ochrony danych osobowych.
 3. Organizatorzy dbają o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez osoby wskazane w ust. 16. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest z ramienia Organizatorów : Akademia Żakowska, dział KAMPU Spółdzielni Socjalnej w Krakowie z siedzibą przy ul. Topolowej 6/I, 31-512 Kraków.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: rzonca.krzysztof@gmail.com.
 1. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych  DZ.U 2018 poz. 1000,  w celach:
 2. a) udziału w konkursie i wyłonienia laureatów – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 3. b) kontaktu z opiekunem zespołu klasowego/zespołu szkolnego w celach konkursowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 4. c) publikacji informacji o laureatach konkursu na stronach www Organizatorów oraz ich serwisach społecznościowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 5. d) rozliczenia przyznanych nagród – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 6. e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 7. f) archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Administrator w związku z organizacją konkursu „Rajcuś krakowski” udostępnia dane osobowe uczestników UMK. Udostępnienie danych następuje na podstawie wyrażonej zgody przez zgłaszającego nauczyciela, który zbiera i przekazuje organizatorowi oświadczenia od rodziców/opiekunów uczestników. Brak wyrażenia takiej zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w ramach konkursu.
 1. Dane osobowe Uczestników i ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez nich udzielonej zgody, nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia Konkursu.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. W przypadku cofnięcia zgody uczestnik nie będzie mógł wziąć w Konkursie.
 1. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Organizatorów z następujących praw:
 2. a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),
 3. b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. c) prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO),
 5. d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.
 1. Organizatorzy informują również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. Organizatorzy informują, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana po uprzednim kontakcie z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: rzonca.krzysztof@gmail.com lub przesyłając żądanie na adres jego siedziby.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Wystawa pokonkursowa i Gala finałowa – wręczanie dyplomów i nagród – odbędzie się ok. 20 czerwca 2022 r. w miejscu uzgodnionym przez organizatorów (o dokładnym terminie uroczystości i wystawy organizatorzy powiadomią opiekunów laureatów).
 2. Wszelkie informacje dotyczące zasad przechowywania i przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających klasy do konkursu zamieszczone są na stronie głównego  organizatora konkursu:  www.akademiazakowska.pl.
 3. Przesłanie zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem wszystkich punktów regulaminu.
 4. W sprawach organizacyjnych informacji udziela p. Aleksandra Rzońca: tel. 515 076 126, a.m.rzonca@gmail.com.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Dla osób pragnących zapoznać się bliżej z tematyką oraz  z założeniami i zasadami ujętymi w regulaminie konkursu organizatorzy przewidują przeprowadzenie warsztatów metodycznych pt.Wykorzystanie aktywnych form kształcenia do realizacji programu edukacji regionalnej oraz preorientacji zawodowej na etapie edukacji wczesnoszkolnej”. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego.

Planowane terminy:  w kwietniu 2022 r.

Czas trwania: 4,5 godzin dydaktycznych, Miejsce: zostanie podane do wiadomości po zgłoszeniu się chętnych (zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 marca 2022 r.) na adres mailowy: akademiazakowska.edu@gmail.com.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

do konkursu „RAJCUŚ krakowski” rok szkolny 2021/2022

 1. Dane identyfikacyjne:

Nazwa szkoły

 

Adres szkoły  (z kodem) 

 

Kontakt: tel./i fax oraz e-mail szkoły

 

Klasa/ zespół szkolny/

 

Ilość uczniów

 
 1. Nauczyciel – opiekun zespołu

Imię i nazwisko

 

Tel. kontaktowy

 

E-mail

 

III. Nauczyciel  – opiekun pomocniczy (jeżeli jest)

Imię i nazwisko

 

Tel. kontaktowy

 

E-mail

 

 

 1. Pytania do organizatorów (tutaj proszę wpisać ewentualne pytania dotyczące projektu/konkursu lub szczegółów organizacyjnych)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Skąd dowiedzieli się Państwo o projekcie/konkursie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Załącznik 2:

METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ

„RAJCUŚ  krakowski” rok szkolny 2021/2022

nazwa i adres placówki…………..……………………………………….………………………

oznaczenie klasy/drużyny/zespołu…………..……………………………………………….

AUTORZY PRACY PLASTYCZNEJ/PROJEKTU  :

lp

IMIĘ i  NAZWISKO (prosimy wpisać WIELKIMI LITERAMI)

wiek

1.

  

2.

  

3.

  

4.

  

5.

  

imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna…………………….………………………………

kontakt telefoniczny nauczyciela-opiekuna ……………………………………………

e-mail nauczyciela-opiekuna …………………………………………..……………………..

UWAGA!

Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka  oraz koperta z Oświadczeniami rodziców/opiekunów dzieci, które są wymienione na metryczce.

Załącznik 3.

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych)                                                    
   uczniów biorących udział w konkursie w roku szk. 2021-2022

Jako rodzic/opiekun prawny ………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka) ucznia/uczennicy klasy ………………………..  Szkoły …………………………………………………………………………………….…

wyrażam zgodę na wzięcie przez moje dziecko/podopiecznego udziału w Konkursie………………………………………………….

 1. Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie warunki udziału w Konkursie.
 1. Działając w imieniu i na rzecz mojego dziecka/podopiecznego wyrażam zgodę na udzielenie Organizatorom licencji na korzystanie z Pracy konkursowej na następujących zasadach i polach eksploatacji
 1. a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – w tym wprowadzanie i wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy przyjętych na wystawę prac (w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką drukarską oraz techniką cyfrową),
 2. b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których prace plastyczne utrwalono – wprowadzanie do obrotu, (itp. użyczenie w przypadku ekspozycji w przestrzeniach instytucji wspierających)
 3. c) w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej w sposób inny niż określony w pkt b) – poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym itp. poprzez opublikowanie na stronie internetowej Organizatora, na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook, w środkach masowego przekazu, serwisach internetowych, itp.
 1. Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, przez Organizatorów Konkursu, w celu jego rozpowszechniania poprzez opublikowanie na stronach www oraz portalach społecznościowych Organizatorów, w przypadku gdy jako Uczestnik Konkursu zostanie jego laureatem.
 1. Wyrażona zgoda dotyczy wizerunku utrwalonego w formie fotografii i obejmuje również jej obróbkę i powielanie.  Jednocześnie zrzekam się wszelkich korzyści majątkowych wynikających z publikacji wizerunku.
 1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego i podanie w nim danych Uczestnika i przedstawiciela ustawowego stanowi wyraźne działanie potwierdzające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych ze zgłoszeniem Uczestnika do Konkursu, przeprowadzeniem Konkursu, ogłoszeniem jego wyników oraz eksploatacją lub publikacją pracy konkursowej, w tym promocją w mediach. Zgoda może być cofnięta zgodnie z pkt. 25 c) oraz 27 Regulaminu* w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
 1. Wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych …….……….……………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)

w postaci imienia i nazwiska przez Administratora – Akademię Żakowską, partnerom konkursu (Rada Miasta Krakowa, Muzeum Krakowa) w celu wsparcia organizacji konkursu: „RAJCUŚ krakowski”, w tym organizacji gali wręczenia nagród i wystawy.

………………………………………………………………………………….                              ……………………………………………………………….

           Miejscowość i data                                                                                        Podpis rodzica (opiekuna prawnego)