RAJCUŚ KRAKOWSKI

 

Rajcuś KRAKOWSKI jest konkursem dla dzieci w wieku 7-8 lat – zakłada wykorzystania dóbr kultury i dziedzictwa narodowego do urzeczywistnienia celów edukacji obywatelskiej. W trakcie trwania zaproponowanych zajęć uczestnicy mogą zdobyć wiadomości o dawnych władzach miejskich oraz o współczesnych formach i możliwościach zarządzania miastem, a także nauczyć się obserwować swoje otoczenie, wyciągać odpowiednie wnioski i dla wspólnego dobra wysuwać konkretne propozycje przedstawione na planszach plastycznych.

Istotnym elementem programu jest przystępny i kompleksowy sposób wprowadzenia dzieci w tematykę samorządności lokalnej poprzez aktywne formy przygotowujące do konkursu. Z relacji nadesłanych przez opiekunów wynika, że konkurs dostarczył także bardzo wielu doświadczeń, obserwacji i opinii, ukazujących jego wpływ na podniesienie poziomu świadomości obywatelskiej dzieci i osób z ich otoczenia w środowisku domowym i szkolnym, a co za tym idzie również wzrostu wrażliwości i aktywności społecznej, przyczyniając się do szerzenia postaw demokratycznych m.in. związanych z poznaniem zasad głosowań niezbędnych do kształtowania odpowiedzialnych postaw przyszłych wyborców.

W ciągu dziesięciu edycji (2011-2021) konkurs zyskał bardzo dużą popularność wśród nauczycieli i rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach przygotowawczych: spektaklach, wycieczkach i warsztatach. Dotychczas w konkursie wzięło udział łącznie 300 klas z ponad 100 szkół z Krakowa i okolicznych gmin, czyli ok. 6000 dzieci pod opieką ok. 650 nauczycieli i rodziców. Uroczyste rozdanie nagród i pokonkursowa wystawa prac przygotowywane są zawsze w Urzędzie Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-5.

 

Witam pięknie i radośnie, w mym Krakowie – drodzy goście,
Choć Rajcusiem jestem małym chcę pokazać Wam gród cały,
Byście kiedyś moi mili mądrze miastem tym rządzili!

REGULAMIN KONKURSU RAJCUŚ KRAKOWSKI  obserwuje – poszukuje – prezentuje

Konkurs społeczno-kulturalny dla bardzo młodych obywateli Krakowa w wieku 6 – 8 lat

XI EDYCJA rok szkolny 2023/2024

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest propozycją wykorzystania dóbr kultury i dziedzictwa narodowego do urzeczywistnienia celów edukacji obywatelskiej oraz nabywania kompetencji kluczowych w edukacji wczesnoszkolnej.

2. Celem konkursu jest przede wszystkim zachęcenie dzieci do poznawania zabytków i tajemnic starego Krakowa oraz najbliższej okolicy – dzielnicy poprzez:

− aktywne nabywanie informacji o swoim mieście i umiejętności krytycznego postrzegania własnego otoczenia
− zdobywanie doświadczeń związanych ze świadomością obywatelską i planowaniem działań
− wzmocnienie więzi społecznej i emocjonalnej z miejscem zamieszkania oraz zachowań prospołecznych
− kształcenie umiejętności porozumiewania się przy osiąganiu wspólnych zamierzeń
− zwrócenie uwagi na estetykę, funkcjonalność i przeznaczenie istniejących rozwiązań w najbliższym otoczeniu uczniów
− rozwijanie wrażliwości artystycznej i swobodnej ekspresji plastycznej.

3. Organizatorami konkursu są: Akademia Żakowska oraz Stowarzyszenie “SZERSZE HORYZONTY” przy współudziale Muzeum Krakowa i Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta – Grupy Regionalnej – Kraków oraz Rady Miasta Krakowa i Zarządów Rad Dzielnic Krakowa.

4. Konkurs jest prowadzony przez organizatorów na terenie miasta Krakowa oraz miejscowości podkrakowskich.

5. Konkurs trwa od 11 grudnia 2023 do 18 czerwca 2024 r.

6. Rezultatem konkursu będą prace plastyczne pt. „NASZE MIASTO KRAKÓW Z WIELU RZECZY SŁYNIE… – co nas zachwyca, czego się wstydzimy, czego pragniemy” w formie plansz wykonanych grupowo, a dotyczące centrum Krakowa widzianego z perspektywy dzieci.

UCZESTNICY KONKURSU

7. Konkurs adresowany jest do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, jak również do nauczycieli zgłoszonych klas.

8. W konkursie ze względu na jego przesłanie i cele powinny brać udział całe klasy.

9. Z każdej placówki może być zgłoszona dowolna ilość klas pierwszych.

ZASADY KONKURSU

10. Zgłoszenie klasy do konkursu w terminie do 31 grudnia 2023 r. – formularz zgłoszenia należy przesłać pod adres elektroniczny: akademiazakowska.edu@gmail.com.
Uwaga! Wzór zgłoszenia znajduje się w załączniku do regulaminu oraz na stronie www.akademiazakowska.pl.

11. Udział zgłoszonej klasy w dwóch zaproponowanych przez organizatorów aktywnych formach zajęć przygotowujących w terminie od 11 grudnia 2023 do 17 maja 2024 r.

-“RAJCUŚ I MY” – zajęcia w placówce szkolnej obejmujące mini formę teatralną oraz warsztaty tematyczne – łączny czas trwania: 45-60 min (możliwość realizacji od 11 grudnia 2023 do 8 marca 2024 r.) – koszt 22 zł/ucznia dla klas powyżej 14 uczniów, a dla klas mniejszych (13 uczniów i mniej) – 280 zł od całej grupy

-“SPACER Z RAJCUSIEM PO KRAKOWIE” – zajęcia edukacyjne podczas wycieczki po Krakowie obejmującej doświadczenia poszukujące na trasie od Barbakanu do Rynku Głównego (tu: mini warsztaty w Wieży Ratuszowej), a następnie dotarcie po śladach do Magistratu, czyli do Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych. (możliwość realizacji od 11 marca do 17 maja 2024 r.) Łączny czas trwania: ok. 2,5 godziny zegarowe; rezerwacja: telefonicznie – 515 076 126 – koszt: zajęcia dla całej klasy z przewodnikiem-animatorem 22 zł/ucznia (dla klas o liczebności 14 i więcej uczniów) oraz 280 zł dla klas mniejszych (13 uczniów i mniej) + bilet wstępu do Wieży Ratuszowej (12 zł/ucznia; Karta Dużej Rodziny – 9 zł; Krakowska Karta Rodzinna – 9 zł). W poniedziałki wstęp bezpłatny!!. 

12. Przygotowanie przez klasę kilku (3-5) plansz pt. NASZE MIASTO KRAKÓW Z WIELU RZECZY SŁYNIE… – co nas zachwyca, czego się wstydzimy, czego pragniemy dotyczące centrum Krakowa widzianego z perspektywy dzieci. Prace powinny być zaprojektowane i wykonane samodzielnie przez zespoły liczące 4-6 dzieci, jako podsumowanie ich udziału w aktywnych formach zajęć realizowanych przez nauczyciela lub organizatorów. Preferowane są płaskie i trwałe techniki plastyczne (np. rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie) na papierze lub kartonie o wymiarach 50 cm x 70 cm. Uwaga! Ilość powstałych prac powinna być zgodna z ilością pracujących zespołów. Dobór dzieci do poszczególnych zespołów powinien być losowy lub zgodny z preferencjami dzieci.

13. Każda klasa dokonuje wyboru najciekawszej a zarazem najstaranniej wykonanej pracy (Uwaga! Wyboru powinny dokonywać same dzieci, natomiast nauczyciel powinien opisać lub udokumentować przebieg powstawania prac i wyboru pracy reprezentującej klasę). Praca powinna na odwrocie mieć doklejoną wypełnioną metryczkę oraz kopertę z oświadczeniami rodziców/opiekunów autorów pracy (wzór znajduje się w załączniku do regulaminu).

14. Oryginały wybranych prac konkursowych oraz opisów lub dokumentacji nauczycieli (max. 2 str A4) należy dostarczyć organizatorom konkursu wyłącznie w dniach od 13 maja do 24 maja 2024 r. pod adres przesłany zgłoszonym klasom z dopiskiem “KONKURS – RAJCUŚ KRAKOWSKI”. Mile widziane będą dołączone kopie w wersji elektronicznej.

15. Oceny prac dzieci oraz podpisanych opisów lub dokumentacji nauczycielskich dokona komisja powołana przez organizatorów przyznając dyplomy, nagrody, wyróżnienia i kwalifikując prace na wystawę pokonkursową. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych organizatorów.

16. Decyzja jury jest ostateczna.

FINANSOWANIE KONKURSU

17. Środki finansowe przewidziane na organizację Konkursu i nagrody pochodzą z opłat uiszczanych przez uczestników Konkursu oraz od sponsorów. Wysokość opłat w każdej edycji określa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

18. Organizatorzy ustalili, że opłaty wnoszone za udział w Konkursie przeznaczone będą na następujące cele:

• koszty organizacyjne (obejmujące m.in.: koszty przygotowania i druku kart zadań i materiałów oraz inne koszty związane z organizacją Konkursu)

• koszty przeprowadzenia zajęć przygotowawczych: aktywnych zajęć terenowych, warsztatów w Muzeum oraz mini formy teatralnej wraz z warsztatami tematycznymi

• koszty przeprowadzenia Gali (m.in. zakupu nagród i druku dyplomów dla laureatów Konkursu oraz nauczycieli)

• koszty przygotowania wystawy pokonkursowej.

DANE OSOBOWE

19. Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych, w tym podane w Formularzu Zgłoszeniowym, będą przetwarzane przez Organizatorów Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu i przygotowania dyplomów oraz nagród dla laureatów.

20. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 16 przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i przyjętych w tym zakresie polityk dotyczących ochrony danych osobowych.

21. Organizatorzy dbają o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez osoby wskazane w ust. 16. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

22. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest z ramienia Organizatorów : Akademia Żakowska, dział KAMPU Spółdzielni Socjalnej w Krakowie z siedzibą przy ul. Topolowej 6/I, 31-512 Kraków.

23. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: rzonca.krzysztof@gmail.com.

24. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych DZ.U 2018 poz. 1000, w celach:
a) udziału w konkursie i wyłonienia laureatów – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
b) kontaktu z opiekunem zespołu klasowego/zespołu szkolnego w celach konkursowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
c) publikacji informacji o laureatach konkursu na stronach www Organizatorów oraz ich serwisach społecznościowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
d) rozliczenia przyznanych nagród – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
f) archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

25. Administrator w związku z organizacją konkursu „Rajcuś krakowski” udostępnia dane osobowe uczestników instytucjom współpracującym. Udostępnienie danych następuje na podstawie wyrażonej zgody przez zgłaszającego nauczyciela, który zbiera i przekazuje organizatorowi oświadczenia od rodziców/opiekunów uczestników. Brak wyrażenia takiej zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w ramach konkursu.

26. Dane osobowe Uczestników i ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez nich udzielonej zgody, nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia Konkursu.

27. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. W przypadku cofnięcia zgody uczestnik nie będzie mógł wziąć w Konkursie.

28. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Organizatorów z następujących praw:
a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),
b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
c) prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO),
d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.

29. Organizatorzy informują również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

30. Organizatorzy informują, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana po uprzednim kontakcie z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: rzonca.krzysztof@gmail.com lub przesyłając żądanie na adres jego siedziby.

UWAGI KOŃCOWE

31. Gala finałowa – wręczanie dyplomów i nagród – odbędzie się ok. 18 czerwca 2024 r. w Urzędzie Miasta Krakowa.

32. Wystawa pokonkursowa (o dokładnym terminie i miejscu wystawy organizatorzy powiadomią opiekunów zgłoszonych klas).

33. Wszelkie informacje dotyczące zasad przechowywania i przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających klasy do konkursu zamieszczone są na stronie głównego organizatora konkursu: www.akademiazakowska.pl.

34. Przesłanie zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem wszystkich punktów regulaminu.

35. W sprawach organizacyjnych informacji udziela p. Aleksandra Rzońca: tel. 515 076 126, a.m.rzonca@gmail.com

INFORMACJE DODATKOWE

Dla osób pragnących zapoznać się bliżej z tematyką oraz z założeniami i zasadami ujętymi w regulaminie konkursu organizatorzy przewidują przeprowadzenie warsztatów metodycznych pt. Wykorzystanie aktywnych form kształcenia do realizacji programu edukacji regionalnej oraz preorientacji zawodowej na etapie edukacji wczesnoszkolnej”. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego.
Planowane terminy: w kwietniu 2024 r.
Czas trwania: 4,5 godzin dydaktycznych, Miejsce: zostanie podane do wiadomości po zgłoszeniu się chętnych (zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 marca 2023 r.) na adres mailowy: akademiazakowska.edu@gmail.com.

Załącznik 1:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
do konkursu „RAJCUŚ krakowski” rok szkolny 2023/2024

I. Dane identyfikacyjne:
Nazwa szkoły
Adres szkoły (z kodem)
Kontakt: tel./i fax oraz e-mail szkoły
Klasa/ zespół szkolny/
Ilość uczniów

II. Nauczyciel – opiekun zespołu
Imię i nazwisko
Tel. kontaktowy
E-mail

III. Nauczyciel – opiekun pomocniczy (jeżeli jest)
Imię i nazwisko
Tel. kontaktowy
E-mail

IV. Pytania do organizatorów (tutaj proszę wpisać ewentualne pytania dotyczące projektu/konkursu lub szczegółów organizacyjnych)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V. Skąd dowiedzieli się Państwo o projekcie/konkursie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Załącznik 2:

METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ
„RAJCUŚ krakowski” rok szkolny 2023/2024

nazwa i adres placówki…………..……………………………………….………………………
oznaczenie klasy/drużyny/zespołu…………..……………………………………………….

AUTORZY PRACY PLASTYCZNEJ/PROJEKTU :
lp      IMIĘ i NAZWISKO (prosimy wpisać WIELKIMI LITERAMI)         wiek
1.
2.
3.
4.
5.

imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna…………………….………………………………
kontakt telefoniczny nauczyciela-opiekuna ……………………………………………
e-mail nauczyciela-opiekuna …………………………………………..……………………..

UWAGA!
Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka oraz koperta z Oświadczeniami rodziców/opiekunów dzieci, które są wymienione na metryczce.

 

Załącznik 3.

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w konkursie w roku szk. 2023-2024

Jako rodzic/opiekun prawny ………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka) ucznia/uczennicy klasy ……………………….. Szkoły …………………………………………………………………………………….…
wyrażam zgodę na wzięcie przez moje dziecko/podopiecznego udziału w Konkursie………………………………………………….

1. Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie warunki udziału w Konkursie.
2. Działając w imieniu i na rzecz mojego dziecka/podopiecznego wyrażam zgodę na udzielenie Organizatorom licencji na korzystanie z Pracy konkursowej na następujących zasadach i polach eksploatacji
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – w tym wprowadzanie i wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy przyjętych na wystawę prac (w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką drukarską oraz techniką cyfrową),
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których prace plastyczne utrwalono – wprowadzanie do obrotu, (itp. użyczenie w przypadku ekspozycji w przestrzeniach instytucji wspierających)
c) w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej w sposób inny niż określony w pkt b) – poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym itp. poprzez opublikowanie na stronie internetowej Organizatora, na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook, w środkach masowego przekazu, serwisach internetowych, itp.
3. Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, przez Organizatorów Konkursu, w celu jego rozpowszechniania poprzez opublikowanie na stronach www oraz portalach społecznościowych Organizatorów, w przypadku gdy jako Uczestnik Konkursu zostanie jego laureatem.
4. Wyrażona zgoda dotyczy wizerunku utrwalonego w formie fotografii i obejmuje również jej obróbkę i powielanie. Jednocześnie zrzekam się wszelkich korzyści majątkowych wynikających z publikacji wizerunku.
5. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego i podanie w nim danych Uczestnika i przedstawiciela ustawowego stanowi wyraźne działanie potwierdzające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych ze zgłoszeniem Uczestnika do Konkursu, przeprowadzeniem Konkursu, ogłoszeniem jego wyników oraz eksploatacją lub publikacją pracy konkursowej, w tym promocją w mediach. Zgoda może być cofnięta zgodnie z pkt. 25 c) oraz 27 Regulaminu* w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
6. Wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych …….………..…………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) w postaci imienia i nazwiska przez Administratora – Akademię Żakowską, partnerom konkursu (Rada Miasta Krakowa, Muzeum Krakowa) w celu wsparcia organizacji konkursu: „RAJCUŚ krakowski”, w tym organizacji gali wręczenia nagród i wystawy.
…………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………….

Miejscowość i data                                Podpis rodzica (opiekuna prawnego)