Krakuskowym Tropem 60+

KRAKUSKOWYM TROPEM

konkurs wiedzy o Krakowie dla wielu pokoleń

edycja 2023-2024

 

Załącznik nr 3: Zasady udziału w Konkursie

kategoria wiekowa – osoby w wieku 60+

 

 1. Do Konkursu mogą przystąpić osoby w wieku 60 + zainteresowane zdobywaniem lub rozwijaniem wiedzy o Krakowie.
 2. Celem konkursu jest zachęcenie uczestników do aktywnego spędzenia czasu poprzez udział w różnorodnych formach poznawczych  oraz kształtowanie postaw zdobywania wiedzy (uczenia się)  przez całe życie, nawiązywanie nowych kontaktów społecznych  w atmosferze współpracy i współdziałania.      
 3. Konkurs przybliża dzieje i postaci Królewskiego Miasta Krakowa, a temat tegorocznej edycji: „Mikołaj Kopernik w KRAKOWIE” nawiązuje do trwającego ROKU MIKOŁAJA KOPERNIKA oraz 550 rocznicy urodzin wielkiego astronoma.
 4. Do rozgrywek konkursowych przystąpić można indywidualnie lub w trzyosobowych zespołach (dobranych wg własnych preferencji w trakcie zajęć przygotowawczych).
 5. Forma rozgrywek konkursowych: test pisany indywidualnie lub grupowo (punkty zliczane łącznie dla utworzonego trzyosobowego zespołu) oraz quiz stolikowy (indywidualnie lub w zespołach 3 osobowych).
 6. Ważne terminy:
 • zgłoszenia do konkursu należy kierować indywidualnie – telefon kontaktowy: 515 076 126 i/lub e-mail: krakuskowym.tropem.3@gmail.com w terminie do 1.12.2023 r.

Należy podać: imię i nazwisko, kontakt telefoniczny i  adres e-mailowy

 • rozgrywki konkursowe –  26.04.2024 r. (piątek) dla osób indywidualnych oraz dla trzyosobowych zespołów,
 • uroczysta gala wręczenia dyplomów i nagród 10.05.2024 r. (piątek)

UWAGA! O miejscu przeprowadzenia rozgrywek organizatorzy poinformują uczestników w terminie późniejszym w zależności od liczby zgłoszonych uczestników oraz ze względu na wytyczne dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego.

 1. Integralną częścią konkursu będą sobotnie zajęcia przygotowawcze:
 • interaktywne prezentacje lub wykłady w miejscu wskazanym przez organizatorów – prowadzone będą w grudniu 2023 r. i lutym 2024 r. (konkretne terminy ustalone będą po zgłoszeniu się grupy zainteresowanych osób)
 • poznanie tematu:„Skarbiec Mikołaja Kopernika w Collegium Maius” w trakcie zwiedzania Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Realizacja w styczniu 2024 r. (po ustaleniu składu poszczególnych grup uczestników).
 • gra terenowa po Krakowie „W poszukiwaniu krakowskich skarbów”– planowana w marcu 2024 r. 
 1. Organizatorzy zachęcają do zapoznania się z podaną niżej literaturą, która może wzbogacić i poszerzyć wiedzę z poruszanego w konkursie tematu:

a) Jan M. Małecki „Historia Krakowa dla każdego”, Wydawnictwo Literackie, pozycja dostępna w sprzedaży i w bibliotekach.  Proponowane rozdziały:

 • Akademia Krakowska,
 • Święta królowa i odnowienie Akademii, 
 • W gotyckiej szacie, 
 • Arcydzieło Wita Stwosza, 
 • Początki humanizmu nad Wisłą, 
 • Artyści z Italii i sztuka renesansu włoskiego.

b) Tysiąc skarbów Krakowa. Dzieje i sztuka wybrane fragmenty – wskazane w trakcie prelekcji / wykładów oraz zajęć w muzeum – pozycja dostępna we wszystkich filiach Biblioteki Kraków (w czytelniach lub do wypożyczenia)

 8. Pytania konkursowe będą układane na podstawie powyższej literatury oraz zaproponowanych form przygotowawczych.

 9. Decyzja jurorów dotycząca wyników finału jest ostateczna i nie podlega zmianie.

 10. Kontakt w sprawach organizacyjnych

Aleksandra Rzońca, tel. 515 076 126 i e-mail: krakuskowym.tropem.3@gmail.com

 

KRAKUSKOWYM   TROPEM

konkurs wiedzy o Krakowie dla wielu pokoleń

REGULAMIN OGÓLNY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki i zasady Konkursu „KRAKUSKOWYM TROPEM – konkurs wiedzy o Krakowie dla wielu pokoleń” zwanego dalej „Konkursem” – edycja 2023-2024.
 2. Organizatorami Konkursu są: Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie, AKADEMIA ŻAKOWSKA,  określani dalej nazwą „Organizatorzy”.
 3. Współorganizatorem edycji konkursu w roku szkolnym 2023-2024 jest Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius.
 4. Koordynatorem Konkursu jest Anna Chachulska – historyczka sztuki, współtwórczyni i wieloletnia organizatorka konkursów KRAKUSEK i KRAKUS, współautorka książki „Kraków i okolice”; e-mail: krakuskowym.tropem.3@gmail.com. (w sprawach organizacyjnych i merytorycznych).
 5. Osobami do kontaktu są:
 • Aleksandra Rzońca – historyczka sztuki, współtwórczyni i wieloletnia organizatorka konkursu KRAKUSEK, autorka folderu UMK „Rodzinny Kraków”, reprezentująca Akademię Żakowską, e-mail: akademiazakowska.edu@gmail.com (w sprawach organizacyjnych, wycieczek po Krakowie, konkursu dla seniorów)
 • Anna Burzyńska – pomysłodawczyni, współtwórczyni i wieloletnia organizatorka konkursów KRAKUSEK i KRAKUS, nauczycielka reprezentująca  Społeczną Szkołę Podstawową nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie , e-mail: aburzynska@sto64.krakow
 • Aleksandra Augustynek – nauczycielka reprezentująca Społeczną Szkołę Podstawową nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie, e-mail: aaugustynek@sto64.krakow.pl, (w sprawach rodzinnej i tematycznej gry miejskiej)
 • Marcin Bojda – kierownik Działu Oświatowego Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius 12 663 13 08, lub tel. kom. 539 639 596 lub mailowo: collegiummaius.edukacja@uj.edu.pl (w sprawach  lekcji muzealnych)

II. CELE KONKURSU

 1. Propagowanie wiedzy o historii i zabytkach Krakowa wśród mieszkańców Krakowa i okolicznych miejscowości oraz popularyzacja tradycji, legend, zwyczajów i unikatowych zasobów miasta stanowiących dziedzictwo materialne i niematerialne Krakowa w nawiązaniu do obchodzonego ROKU MIKOŁAJA KOPERNIKA i 550 rocznicy urodzin wielkiego astronoma.
 2. Rozbudzenie zainteresowania innymi wielkimi postaciami związanymi z lokalną historią.
 3. Nawiązanie dialogu międzypokoleniowego poprzez umożliwienie udziału w aktywizujących formach poznawania dziejów Krakowa.
 4. Kształtowanie postaw zdobywania wiedzy (uczenia się) przez całe życie. 

III. ZAKRES TEMATYCZNY

 1. Temat tegorocznej edycji Konkursu: „Mikołaj Kopernik w KRAKOWIE” określa zakres wymaganej wiedzy, którą można będzie zdobyć podczas zajęć przygotowawczych – wycieczek, warsztatów/lekcji muzealnych (dzieci i młodzież), interaktywnych prezentacji/wykładów oraz wizyt w muzeum (osoby w wieku 60+) i gier miejskich (dla wszystkich uczestników z uwzględnieniem ich możliwości), jak również w oparciu  o podaną literaturę.
 2. Zadaniem uczestników Konkursu jest wykazanie się wiedzą o Krakowie, jego dziejach, zabytkach tradycjach i legendach.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być: uczniowie ze szkół podstawowych oraz osoby w wieku 60+ z Krakowa i okolicznych miejscowości.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie klasy przez nauczyciela w terminie do 31.10.2023 r. (kl. III), indywidualne zgłoszenie się osób w wieku 60+ w terminie do 1.12.2023 r.  oraz zgłoszenie przez nauczyciela-opiekuna klas lub grup uczniowskich do 26.01.2024 r. (kl. V-VI.)
 3. Dostarczenie organizatorom zgody na przetwarzanie danych osobowych, utrwalanie wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych w celach związanych z organizacją oraz promocją Konkursu.
 4. Konkurs realizowany jest w trzech grupach wiekowych wg odrębnych zasad stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu:
 • Grupa I – klasy  III Szkół Podstawowych (załącznik 1)
 • Grupa II – klasy V -VI Szkół Podstawowych  (załącznik 2)
 • Grupa III – osoby w wieku 60+ (załącznik 3)
 1. Do przeprowadzenia Konkursu, w poszczególnych kategoriach, Organizatorzy powołają Komisje Konkursowe, których zadaniem będzie przygotowanie testów do etapu I i II oraz przeprowadzenie finału i wyłonienie laureatów Konkursu.
 2. Postanowienia Komisji Konkursowych są ostateczne i nieodwołalne.

V. HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Konkurs trwa od 11.09.2023 do 7.06.2024 r.
 2. Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia
 • 31.10.2023 r. – klasy III SP (zgłasza nauczyciel)
 • 1.12.2023 r. – osoby w wieku 60+ (zgłoszenia indywidualne)
 • 26.01.2024 r. – klasy V-VI SP (zgłasza nauczyciel) – zgłoszenie do konkursu jest jednocześnie zgłoszeniem na grę miejską.
 1. Realizacja obligatoryjnych zajęć przygotowawczych:
 • 20.09.2023 – 2.02.2024 r. – wycieczka „Z Mikołajem Kopernikiem przez Kraków” oraz lekcja muzealna w Collegium Maius  (kl.III.SP)
 • 1.12.2023 – 20.04.2024 r. – zwiedzanie Muzeum UJ, wykłady oraz gra miejska lub wycieczka (osoby 60+)
 • 26.02.2024 – 24.05.2024 r. – lekcja muzealna w Collegium Maius oraz tematyczna gra miejska (kl. V-VI SP)
 1. Etap I – testy pisane indywidualnie przez uczniów
 • 7.02.2024 r. – klasy III SP (w placówce szkolnej)
 • 8.05.2024 r. – klasy V-VI SP (w placówce szkolnej)
 1. Gry miejskie:
 • 16.03. i 17.03.2024 r. (terminy do wyboru)rodzinna gra miejska – dla finalistów wyłonionych podczas etapu I  (klasy III i  osoby w wieku 60+). Do udziału w grze organizatorzy zapraszają również wszystkie chętne osoby zainteresowane poznawaniem Krakowa. Szczegółowe informacje o grze zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.sto64.krakow.pl w zakładce „Szkoła dla Miasta” do końca lutego oraz przesłane na podane w zgłoszeniach  adresy e-mailowe.
 • 18.04.2024 r. – (czwartek) – tematyczna gra miejska dla uczniów klas V i VI  (obligatoryjna).
 1. Etap II (finał)
 • 11.04.2024 r. (czwartek) – test dla finalistów z klas III
 • 26.04.2024 r. (piątek) – dla grupy wiekowej 60+ – test pisany indywidualnie lub grupowo (punkty zliczane łącznie dla utworzonego trzyosobowego zespołu) oraz quiz stolikowy (indywidualnie lub w zespołach 3 osobowych)
 • 28.05.2024 r. (wtorek) – test dla finalistów z klas V i VI.
 1. Uroczysta gala wręczenia dyplomów i nagród dla laureatów II etapu
 • 10.05.2024 r. (piątek) – klasy III SP i osoby w wieku 60+
 • 07.06.2024 r. (piątek) – klasy V-VI SP.

VI. FINANSOWANIE

 1. Środki finansowe przewidziane na organizację Konkursu i nagrody pochodzą z opłat uiszczanych przez uczestników Konkursu za udział w zajęciach przygotowawczych oraz funduszy pozyskanych z dotacji lub od współorganizatorów (Muzeum UJ Collegium Maius) oraz sponsorów. Wysokość opłat w każdej edycji określa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów. 
 2. Organizatorzy ustalili, że pozyskane środki finansowe przeznaczone będą  na następujące cele:
 • koszty organizacyjne (obejmujące m.in.: koszty przygotowania i druku kart zadań i materiałów oraz inne koszty związane z organizacją Konkursu),
 • koszty przeprowadzenia zajęć przygotowawczych: aktywnych zajęć terenowych (wycieczki tematyczne), warsztatów, wykładów, gry miejskiej
 • koszty przeprowadzenia Gali (m.in. zakupu nagród i druku dyplomów dla laureatów Konkursu)

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje o Konkursie i regulamin zamieszczone zostaną na stronach Organizatorów.
 2. Zgłoszenie się do udziału w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. W sytuacji nieprzewidywalnej np. z uwagi na obostrzenia pandemiczne czy w przypadku braku możliwości realizacji niektórych zapisów lub dostępności podanych terminów, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia adekwatnych zmian w Regulaminie.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.DANE OSOBOWE

a) Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych, w tym podane w Formularzu Zgłoszeniowym, będą przetwarzane przez Organizatorów Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu i przygotowania dyplomów oraz nagród dla laureatów.

b) Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów praw i przyjętych w tym zakresie polityk dotyczących ochrony danych osobowych.

c) Organizatorzy dbają o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez osoby wskazane w ust. 1. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych.

2.KLAUZULA INFORMACYJNA

a) Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest z ramienia Organizatorów: AKADEMIA ŻAKOWSKA (dział Spółdzielni Socjalnej KAMPU) 31-512 Kraków, ul. Topolowa 6/I

b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: rzonca.krzysztof@gmail.com

c) Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • udziału w konkursie i wyłonienia laureatów – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • kontaktu z opiekunem zespołu klasowego/zespołu szkolnego w celach konkursowych –art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • publikacji informacji o laureatach konkursu na stronach www Organizatorów/Współorganizatorów oraz ich serwisach społecznościowych -art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • rozliczenia przyznanych nagród –art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami –art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • archiwalnych –art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

d) Administrator w związku z organizacją Konkursu udostępnia dane osobowe uczestników Społecznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie oraz Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius. Udostępnienie danych następuje na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Brak wyrażenia takiej zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych  w ramach konkursu.

e) Dane osobowe Uczestników i ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez nich udzielonej zgody, nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia Konkursu.

f) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. W przypadku cofnięcia zgody uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.

g) Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec Organizatorów z następujących praw:

 • prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16RODO),
 • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO),
 • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.

h) Organizatorzy informują również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

i) Organizatorzy informują, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać wycofane po uprzednim kontakcie z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: rzonca.krzysztof@gmail.com lub przesyłając żądanie na adres jego siedziby.

Kraków, 10.09.2023 r.