Krakuskowym Tropem 60+

KRAKUSKOWYM  TROPEM

konkurs wiedzy o Krakowie dla wielu pokoleń

Załącznik nr 3: Zasady udziału w Programie/Konkursie

kategoria wiekowa – osoby w wieku 60+

1.Do Programu/Konkursu mogą przystąpić osoby w wieku 60 + zainteresowane zdobywaniem lub rozwijaniem wiedzy o Krakowie.

2.Celem Programu/Konkursu jest zachęcenie uczestników do aktywnego spędzenia czasu poprzez udział w różnorodnych formach poznawczych  oraz kształtowanie postaw zdobywania wiedzy (uczenia się)  przez całe życie, nawiązywanie nowych kontaktów społecznych  w atmosferze współpracy i współdziałania.      

3.Temat tegorocznej edycji : Kraków – miasto pełne skarbów ma wyjątkowe przesłanie nawiązujące do przypadających w roku 2023: 45 rocznicy wpisania Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz 5 rocznicy wpisania tradycji krakowskiego szopkarstwa na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO.

4.Program/Konkurs ma dwa warianty: I. konkurs (według zasad przedstawionych w pkt 5-9) oraz II. aktywne uczestnictwo (udział w spotkaniu tematycznym i wizycie w muzeum + przygotowanie opisu albo zagadki związanego z jakimś krakowskim „skarbem”). ZGŁOSZENIA do 21.02.2023

5.Integralną częścią Programu/Konkursu będą zajęcia przygotowawcze:

 • spotkanie z interaktywnym zaprezentowaniem tematyki „Kraków – miasto pełne skarbów”, które odbędzie się 25.02.2023 w miejscu wskazanym przez Organizatorów.
 • poznanie tematu:„Arcydzieła światowego malarstwa wśród najcenniejszych skarbów z kolekcji Czartoryskich” w trakcie odwiedzin w Muzeum Książąt Czartoryskich, które realizowane będą w I połowie marca (termin zostanie ustalony podczas spotkania tematycznego).
 • gra terenowa po Krakowie „W poszukiwaniu krakowskich skarbów”– planowana jest 18 lub 25 marca 2023 (do wyboru
 • 26 maja 2023Uroczysta gala wręczenia dyplomów i nagród dla laureatów rozgrywek w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4.

6.Rozgrywki konkursowe będą przeprowadzone w dniu 31.03.2023 w Salach Lea i Kupieckiej w Urzędzie Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4: A/ w formie „quizu stolikowego” dla trzyosobowych zespołów (dobranych wg własnych preferencji) lub B/ w formie testu rozwiązywanego indywidualnie (do wyboru); UWAGA! Istnieje też możliwość udziału w obu formach.

7.Organizatorzy zachęcają do zapoznania się z podaną niżej literaturą, która może wzbogacić i poszerzyć wiedzę z poruszanego w konkursie tematu:

a) Jan M. Małecki „Historia Krakowa dla każdego”, Wydawnictwo Literackie, pozycja dostępna w sprzedaży i w bibliotekach.  Proponowane rozdziały:

 • Akademia Krakowska,
 • Święta królowa i odnowienie Akademii, 
 • W gotyckiej szacie, 
 • Arcydzieło Wita Stwosza, 
 • Początki humanizmu nad Wisłą, 
 • Artyści z Italii i sztuka renesansu włoskiego.

b) Tysiąc skarbów Krakowa. Dzieje i sztuka wybrane fragmenty – wskazane w trakcie spotkania oraz zajęć w muzeum – pozycja dostępna we wszystkich filiach Biblioteki Kraków (w czytelniach lub do wypożyczenia)

8.Pytania konkursowe (do testu i quizu) będą układane na podstawie powyższej literatury oraz materiałów towarzyszącym zajęciom przygotowawczym.

9.Decyzja jurorów dotycząca wyników finału jest ostateczna i nie podlega zmianie.

10.Kontakt w sprawach organizacyjnych: tel. 515 076 126 i e-mail: krakuskowym.tropem.3@gmail.com

KRAKUSKOWYM TROPEM

konkurs wiedzy o Krakowie dla wielu pokoleń

REGULAMIN OGÓLNY

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Regulamin określa warunki i zasady Programu/Konkursu „KRAKUSKOWYM TROPEM – konkurs wiedzy o Krakowie dla wielu pokoleń” zwanego dalej „Programem/Konkursem”.

2.Organizatorami Programu/Konkursu są: Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie, AKADEMIA ŻAKOWSKA, Centrum Aktywności Seniorów „Renesans” w Krakowie, określani dalej nazwą „Organizatorzy”.

3.Koordynatorem Programu/Konkursu jest p. Anna Chachulska – historyczka sztuki, współtwórczyni i wieloletnia organizatorka konkursów KRAKUSEK i KRAKUS, współautorka książki „Kraków i okolice”; e-mail: krakuskowym.tropem.3@gmail.com

4.Osobami do kontaktu są:

 • Anna Burzyńska – pomysłodawczyni, współtwórczyni i wieloletnia organizatorka konkursów KRAKUSEK i KRAKUS, nauczycielka reprezentująca  Społeczną Szkołę Podstawową nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie , e-mail: aburzynska@sto64.krakow
 • Aleksandra Rzońca – historyczka sztuki, współtwórczyni i wieloletnia organizatorka konkursu KRAKUSEK, autorka folderu UMK „Rodzinny Kraków”, reprezentująca Akademię Żakowską, e-mail: akademiazakowska.edu@gmail.com

 II.CELE PROGRAMU/KONKURSU

1.Propagowanie wiedzy o historii i zabytkach Krakowa wśród mieszkańców Krakowa i okolicznych miejscowości

2.Popularyzacja tradycji, legend, zwyczajów i unikatowych zasobów miasta stanowiących dziedzictwo materialne i niematerialne Krakowa w nawiązaniu do 45. rocznicy wpisania go na Listę Światowego Dziedzictwa.

3.Rozbudzenie zainteresowania wielkimi postaciami związanymi z lokalną historią.

4.Nawiązanie dialogu międzypokoleniowego poprzez umożliwienie udziału w aktywizujących formach poznawania dziejów Krakowa.

5.Kształtowanie postaw zdobywania wiedzy (uczenia się) przez całe życie. 

III.ZAKRES TEMATYCZNY

1.Temat tegorocznej edycji Programu/Konkursu: „KRAKÓW – miasto pełne skarbów” ma wyjątkowe przesłanie nawiązujące do przypadających w roku 2023: 45. rocznicy wpisania Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz 5. rocznicy wpisania tradycji krakowskiego szopkarstwa na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO oraz określa zakres wymaganej wiedzy, którą można będzie zdobyć podczas zajęć przygotowawczych – wycieczek, warsztatów/lekcji muzealnych (dzieci i młodzież), spotkania tematycznego oraz wizyty w muzeum (osoby w wieku 60+)  i gier miejskich (dla wszystkich uczestników z uwzględnieniem ich możliwości), jak również w oparciu o podaną literaturę.

2.Zadaniem uczestników Programu/Konkursu jest wykazanie się wiedzą o Krakowie, jego dziejach, zabytkach tradycjach i legendach.

IV.WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Uczestnikami Programu/Konkursu mogą być: uczniowie ze szkół podstawowych oraz osoby w wieku 60+ z  Krakowa i okolicznych miejscowości.

2.Warunkiem uczestnictwa w Programie/Konkursie jest zgłoszenie klasy przez nauczyciela w terminie do 31.10.2022 (kl. III), indywidualne zgłoszenie się osób w wieku 60+ w terminie do 21.02.2023 r. oraz zgłoszenie przez nauczyciela-opiekuna klas lub grup uczniowskich do 02.2023 (kl. V-VI.)

3.Dostarczenie organizatorom zgody na przetwarzanie danych osobowych, utrwalanie wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych w celach związanych z organizacją oraz promocją Programu/Konkursu.

4.Program/Konkurs realizowany jest w trzech grupach wiekowych wg odrębnych zasad stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu:

 • Grupa I – klasy  III Szkół Podstawowych (załącznik 1)
 • Grupa II – klasy V -VI Szkół Podstawowych  (załącznik 2)
 • Grupa III – osoby w wieku 60+ (załącznik 3)

5.Do przeprowadzenia Programu/Konkursu, w poszczególnych kategoriach, Organizatorzy powołają Komisje Konkursowe, których zadaniem będzie przygotowanie testów/quizu oraz przeprowadzenie rozgrywek dla osób w wieku 60+, a także wyłonienie laureatów Programu/Konkursu.

6.Postanowienia Komisji Konkursowych są ostateczne i nieodwołalne.

V.HARMONOGRAM PROGRAMU/KONKURSU

1.Program/Konkurs trwa od 15.09.2022 do 26.05.2023 r.

2.Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia

 • 31.10.2022 – klasy III SP (zgłasza nauczyciel)
 • 20.02.2023 – klasy V-VI SP (zgłasza nauczyciel)
 • 21.02.2023 – osoby w wieku 60+ (zgłoszenia indywidualne)

3.Etap I – testy pisane indywidualnie

 • 25.01.2023 – klasy III SP (w placówce szkolnej)
 • 28.04.2023 – klasy V-VI SP (w placówce szkolnej)

4.Gry miejskie:

 • 18.03 i 25.03.2023 (terminy sobotnie – do wyboru)rodzinna gra miejska – dla finalistów wyłonionych podczas etapu I (klasy III) i osób w wieku 60+. Do udziału w grze organizatorzy zapraszają również wszystkie chętne osoby zainteresowane poznawaniem Krakowa. Szczegółowe informacje o grze zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.sto64.krakow.pl w zakładce „Szkoła dla Miasta” do końca lutego oraz przesłane na podane w zgłoszeniach  adresy e-mailowe.
 • 18.04  i  20.04.2023 (wtorek i czwartek – terminy do wyboru) – tematyczna gra miejska dla  uczniów klas V i VI  (obligatoryjna).

5.Etap II / (finał)

 • 30.03.2023 (czwartek) – test dla finalistów z klas III – w Sali Lea – Kupiecka Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4
 • 18.05.2023  (środa) – test dla finalistów z klas V i VI – w Sali Lea Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4.

6. 31.03 2023 – rozgrywki dla zespołów osób w wieku 60+, w Salach Lea i Kupieckiej w Urzędzie Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4: A/ w formie „quizu stolikowego” dla trzyosobowych zespołów (dobranych wg własnych preferencji) lub B/ w formie testu rozwiązywanego indywidualnie (do wyboru); UWAGA! Istnieje możliwość udziału w obu formach.

7.26 maja 2023 r. – Uroczysta gala wręczenia dyplomów i nagród dla laureatów II etapu (uczniowie) i rozgrywek (osoby 60+) w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4.

VI.FINANSOWANIE

1.Środki finansowe przewidziane na organizację Programu/Konkursu i nagrody pochodzą z opłat uiszczanych przez uczestników Programu/Konkursu za udział w zajęciach przygotowawczych oraz funduszy pozyskanych z dotacji lub od sponsorów. Wysokość opłat w każdej edycji określa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów. 

2.Organizatorzy ustalili, że pozyskane środki finansowe przeznaczone będą  na następujące cele:

 • koszty organizacyjne (obejmujące m.in.: koszty przygotowania i druku kart zadań i materiałów oraz inne koszty związane z organizacją Programu/Konkursu),
 • koszty przeprowadzenia zajęć przygotowawczych: aktywnych zajęć terenowych (wycieczki tematyczne), warsztatów, wykładów, gry miejskiej
 • koszty przeprowadzenia Gali (m.in. zakupu nagród i druku dyplomów dla laureatów Konkursu)

VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Informacje o Programie/Konkursie i regulamin zamieszczone zostaną na stronach Organizatorów.

2.Zgłoszenie się do udziału w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

3.W sytuacji nieprzewidywalnej np. z uwagi na obostrzenia pandemiczne czy w przypadku braku możliwości realizacji niektórych zapisów lub dostępności podanych terminów, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia adekwatnych zmian w Regulaminie.

VIII.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.DANE OSOBOWE

a) Dane osobowe uzyskane od Uczestników Programu/Konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych, w tym podane w Formularzu Zgłoszeniowym, będą przetwarzane przez Organizatorów w celu przeprowadzenia Programu/Konkursu i przygotowania dyplomów oraz nagród dla laureatów.

b) Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i przyjętych w tym zakresie polityk dotyczących ochrony danych osobowych.

c) Organizatorzy dbają o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez osoby wskazane w ust. 1. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych.

2.KLAUZULA INFORMACYJNA

a) Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Programu/Konkursu jest z ramienia Organizatorów: AKADEMIA ŻAKOWSKA (dział Spółdzielni Socjalnej KAMPU) 31-512 Kraków, ul. Topolowa 6/I

b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: rzonca.krzysztof@gmail.com

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • udziału w Programie/Konkursie i wyłonienia laureatów – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • kontaktu z osobą zgłaszającą się lub opiekunem zespołu klasowego/zespołu szkolnego w celach konkursowych –art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • publikacji informacji o laureatach Programu/Konkursu na stronach www Organizatorów oraz ich serwisach społecznościowych -art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • rozliczenia przyznanych nagród –art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami –art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • archiwalnych –art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

d) Administrator w związku z organizacją Programu/Konkursu udostępnia dane osobowe uczestników Społecznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie oraz Stowarzyszeniu SZERSZE HORYZONTY. Udostępnienie danych następuje na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Brak wyrażenia takiej zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Społeczną Szkołę Podstawową nr 4  i Stowarzyszenie w ramach Programu/Konkursu.

e) Dane osobowe Uczestników i ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez nich udzielonej zgody, nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia Programu/Konkursu.

f) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Programie/Konkursie. W przypadku cofnięcia zgody uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Programie/Konkursie.

g) Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec Organizatorów z następujących praw:

 • prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16RODO),
 • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO),
 • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.

h) Organizatorzy informują również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

i) Organizatorzy informują, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać wycofane po uprzednim kontakcie z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: rzonca.krzysztof@gmail.com lub przesyłając żądanie na adres jego siedziby.