ŻACZEK

Konkurs ŻACZEK (dla uczniów z klas II SP) – zakłada poznanie miejsc, faktów i legend związanych z najstarszą polską uczelnią – Uniwersytetem Jagiellońskim, promowanie i rozwijanie zainteresowania nauką poprzez ukazanie postaci i obiektów ważnych dla nauki polskiej oraz aktywnych sposobów zdobywania wiedzy przy wykorzystaniu atrakcyjnej formy zabawy w poszukiwaczy z równoczesnym zwróceniem uwagi na wartości płynące z nauki. Prace konkursowe to tworzone przez dzieci księgi.   

ŻACZEK KRAKOWSKI 2023/2024

REGULAMIN KONKURSU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celami konkursu są:
  • rozwijanie zainteresowania nauką wśród dzieci w wieku 7- 9 lat poprzez ukazanie postaci i obiektów ważnych dla dziedzictwa akademickiego Krakowa z wykorzystaniem aktywizujących form pracy
  • umożliwienie nabycia trwałej i wszechstronnej wiedzy i jej wykorzystanie w różnych sytuacjach szkolnych  i życiowych
  • pobudzenie dzieci do samodzielnego myślenia, inicjatywy, chęci współpracy i kształcenie umiejętności porozumiewania się przy osiąganiu wspólnych zamierzeń
  • wzrost zainteresowania bliższym i dalszym otoczeniem oraz motywacji do zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi
  • nabywanie i rozwijanie kompetencji kluczowych na poziomie właściwym dla wieku wczesnoszkolnego
  • zwrócenie uwagi na estetykę, rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekspresji plastycznej.
 2. Organizatorami konkursu są: Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY i Akademia Żakowska.
 3. Konkurs jest prowadzony przez organizatorów na terenie miasta Krakowa i trwa od listopada 2023 r. do czerwca 2024 r.
 4. Rezultatem konkursu będą wykonane przez dzieci księgi „Księgi pełne tajemnic” z zastosowaniem różnych technik plastycznych.

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci z klas II szkół podstawowych, jak również do nauczycieli zgłoszonych klas.
 2. W konkursie ze względu na jego przesłanie i cele powinny brać udział całe klasy*
 3. Z każdej placówki może być zgłoszona dowolna ilość klas.

ZASADY KONKURSU

 1. Zgłoszenie klasy do konkursu w terminie najpóźniej do 15 grudnia 2023 r.– formularz zgłoszenia należy przesłać pod adres elektroniczny: akademiazakowska.edu@gmail.com. Uwaga! Wzór zgłoszenia znajduje się w załączniku do regulaminu oraz na stronie organizatorów.
 2. Udział zgłoszonej klasy w trzech zaproponowanych przez organizatorów aktywnych formach zajęć przygotowujących, w terminie od 2 października 2023 r. do 5 kwietnia 2024 r.:
 • U ŹRÓDEŁ WIEDZY ”– warsztaty muzealne w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego[1] – czas trwania 45 – 60 minRezerwacja: telefonicznie – 12 663 13 08,  539 639 596 lub drogą elektroniczną: collegiummaius.edukacja@uj.edu.pl
 • WYPRAWA DO WRÓT MĄDROŚCI” – zajęcia edukacyjne podczas 1,5 godzinnej wycieczki po Krakowie obejmującej doświadczenia poszukujące w dzielnicy uniwersyteckie[2]Rezerwacja: telefonicznie – 515 076 126, 12 635 40 70 (od 13.00 do 16.30) lub drogą elektroniczną:   akademiazakowska.edu@gmail.com.
 • ŻACZEK I TAJEMNA KSIĘGA” – zajęcia w placówce szkolnej lub w innym wskazanym przez organizatora miejscu, obejmujące formę mini teatralną oraz warsztaty tematyczne[3] – łączny czas trwania: 45-60 min. Rezerwacja: telefonicznie – 515 076 126, 12 635 40 70 (od 13.00 do 16.30) lub drogą elektroniczną: akademiazakowska.edu@gmail.com
 1. Przygotowanie przez klasę 2-5 ksiąg pod ogólnym tytułem „Księgi pełne tajemnic” złożonej z 5 kart i okładek (maksymalne wymiary ksiąg 40 cm x 40 cm) – prezentujących zdobyte wiadomości i ciekawostki. Karty powinny być zaprojektowane i wykonane samodzielnie przez zespoły liczące od 3-5 dzieci, jako podsumowanie ich udziału w aktywnych formach zajęć realizowanych przez nauczyciela lub organizatorów. Uwaga! Ilość powstałych prac powinna być zgodna z ilością pracujących zespołów. Dobór dzieci do poszczególnych zespołów powinien być losowy lub zgodny z preferencjami dzieci.
 2. Prace powinny mieć umieszczoną na ostatniej stronie metryczkę, której wzór znajduje się w załączniku nr 2.
 3. Prace konkursowe oraz opisy lub dokumentację nauczycieli (max. 2 str.  A4 + ew. fotografie) należy dostarczyć organizatorom konkursu w dniach od 13 do 24 maja 2024 r. pod adres: Akademia Żakowska ul. Topolowa 6/I ,  31-512 Kraków, z dopiskiem “KONKURS –ŻACZEK KRAKOWSKI”.
 4. Oceny prac dzieci oraz podpisanych opisów lub dokumentacji nauczycielskich dokona komisja powołana przez organizatorów przyznając dyplomy, nagrody, wyróżnienia i kwalifikując prace na wystawę pokonkursową. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych organizatorów.
 5. Decyzja jury jest ostateczna.

FINANSOWANIE KONKURSU:

 1. Środki finansowe przewidziane na organizację Konkursu i nagrody pochodzą z opłat uiszczanych przez uczestników Konkursu oraz od sponsorów. Wysokość opłat w każdej edycji określa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.
 2. Organizatorzy ustalili, że opłaty wnoszone za udział w Konkursie przeznaczone będą na następujące cele:
 • koszty organizacyjne (obejmujące m.in.: koszty przygotowania i druku kart zadań i materiałów oraz inne koszty związane z organizacją Konkursu)
 • koszty przeprowadzenia zajęć przygotowawczych: aktywnych zajęć terenowych, warsztatów w Muzeum oraz mini formy teatralnej wraz z warsztatami tematycznymi
 • koszty przeprowadzenia Gali (m.in. zakupu nagród i druku dyplomów dla laureatów Konkursu oraz nauczycieli)
 • koszty przygotowania wystawy pokonkursowej.

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych, w tym podane w Formularzu Zgłoszeniowym, będą przetwarzane przez Organizatorów Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu i przygotowania dyplomów oraz nagród dla laureatów.
 2. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 16 przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i przyjętych w tym zakresie polityk dotyczących ochrony danych osobowych.
 3. Organizatorzy dbają o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez osoby wskazane w ust. 16. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest z ramienia Organizatorów : Akademia Żakowska, dział KAMPU Spółdzielni Socjalnej w Krakowie z siedzibą przy ul. Topolowej 6/I, 31-512 Kraków.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: rzonca.krzysztof@gmail.com.
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych  DZ.U 2018 poz. 1000,  w celach:
 • a) udziału w konkursie i wyłonienia laureatów – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • b) kontaktu z opiekunem zespołu klasowego/zespołu szkolnego w celach konkursowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • c) publikacji informacji o laureatach konkursu na stronach www Organizatorów oraz ich serwisach społecznościowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • d) rozliczenia przyznanych nagród – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • f) archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Administrator w związku z organizacją konkursu „Żaczek krakowski” udostępnia dane osobowe uczestników Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Udostępnienie danych następuje na podstawie wyrażonej zgody przez zgłaszającego nauczyciela, który zbiera i przekazuje organizatorowi oświadczenia od rodziców/opiekunów uczestników. Brak wyrażenia takiej zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w ramach konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników i ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez nich udzielonej zgody, nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia Konkursu.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. W przypadku cofnięcia zgody uczestnik nie będzie mógł wziąć w Konkursie.
 4. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Organizatorów z następujących praw:
 • a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),
 • b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 • c) prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO),
 • d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.
 1. Organizatorzy informują również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Organizatorzy informują, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana po uprzednim kontakcie z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: rzonca.krzysztof@gmail.com lub przesyłając żądanie na adres jego siedziby.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Gala finałowa – wręczanie dyplomów i nagród – odbędzie się ok. 10 czerwca 2024 r. w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego (o dokładnym terminie uroczystości i wystawy organizatorzy powiadomią opiekunów laureatów).
 2. Wystawa pokonkursowa prac odbędzie się w miejscu uzgodnionym przez organizatorów w terminie późniejszym. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac, zastrzegają sobie prawo publikacji i reprodukcji prac konkursowych, z zaznaczeniem nazwisk autorów, bez wypłacania honorariów autorskich.
 3. Wszelkie informacje dotyczące zasad przechowywania i przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających klasy do konkursu zamieszczone są na stronie głównego  organizatora konkursu:  www.akademiazakowska.pl
 4. Przesłanie zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem wszystkich punktów regulaminu.
 5. W sprawach organizacyjnych informacji udzielają p. Aleksandra Rzońca (Akademia Żakowska): tel. 515 076 126, a.m.rzonca@gmail.com oraz p. Wioletta Kolbusz-Lasa (Muzeum UJ): tel. 12 663 13 08, 539 639 596, collegiummaius.edukacja@uj.edu.pl

UWAGA!!!

*Sugerowany w regulaminie udział całych zespołów klasowych wynika z możliwości powiązania udziału w konkursie z realizacją podstaw programowych nauczania zintegrowanego i  prowadzeniem normalnego procesu dydaktycznego obejmującego kompleksową edukację regionalną i  kulturalną.

[1] Koszt 10 zł/ucznia.

[2] Koszt 22 zł/ucznia dla grup powyżej 13 uczniów. Uwaga! Przy grupie mniejszej niż 14 uczestników opłata wynosi 280 zł za grupę (do 13 uczestników)

[3] Koszt 22 zł/ucznia dla grup powyżej 13 uczniów. Uwaga! Przy grupie mniejszej niż 14 uczestników opłata wynosi 280 zł za grupę (do 13 uczestników).

 

Załącznik 1:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

do konkursu „Żaczek krakowski” rok szkolny 2023/2024

I. Dane identyfikacyjne:

Nazwa szkoły

 

Adres szkoły  (z kodem) 

 

Kontakt: tel./i fax oraz e-mail szkoły

 

Klasa/ zespół szkolny/

 

Ilość uczniów

 

II. Nauczyciel – opiekun zespołu

Imię i nazwisko

 

Tel. kontaktowy

 

E-mail

 

III. Nauczyciel  – opiekun pomocniczy (jeżeli jest)

Imię i nazwisko

 

Tel. kontaktowy

 

E-mail

 

 

 1. Pytania do organizatorów (tutaj proszę wpisać ewentualne pytania dotyczące projektu/konkursu lub szczegółów organizacyjnych)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   2. Skąd dowiedzieli się Państwo o projekcie/konkursie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Załącznik 2:

METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ

„Żaczek krakowski” rok szkolny 2023/2024

nazwa i adres placówki…………..……………………………………….………………………

oznaczenie klasy/drużyny/zespołu…………..……………………………………………….

AUTORZY PRACY PLASTYCZNEJ/PROJEKTU  :

lp

IMIĘ i  NAZWISKO (prosimy wpisać WIELKIMI LITERAMI)

wiek

1.

  

2.

  

3.

  

4.

  

5.

  

imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna…………………….………………………………

kontakt telefoniczny nauczyciela-opiekuna ……………………………………………

e-mail nauczyciela-opiekuna …………………………………………..……………………..

UWAGA!

Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka  oraz koperta z Oświadczeniami rodziców/opiekunów dzieci, które są wymienione na metryczce.

 

Załącznik 3.

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w konkursie w roku szk. 2023/2024

Jako rodzic/opiekun prawny ……………………………………………………………………..……………………………….. (imię i nazwisko dziecka) ucznia/uczennicy klasy ………………………..  Szkoły ……………………………………………………………………………………………….……….…

wyrażam zgodę na wzięcie przez moje dziecko/podopiecznego udziału w Konkursie………………………………………………….

 1. Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie warunki udziału w Konkursie.
 1. Działając w imieniu i na rzecz mojego dziecka/podopiecznego wyrażam zgodę na udzielenie Organizatorom licencji na korzystanie z Pracy konkursowej na następujących zasadach i polach eksploatacji
 • a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – w tym wprowadzanie i wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy przyjętych na wystawę prac (w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką drukarską oraz techniką cyfrową),
 • b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których prace plastyczne utrwalono – wprowadzanie do obrotu, (itp. użyczenie w przypadku ekspozycji w przestrzeniach instytucji wspierających)
 • c) w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej w sposób inny niż określony w pkt b) – poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym itp. poprzez opublikowanie na stronie internetowej Organizatora, na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook, w środkach masowego przekazu, serwisach internetowych, itp.
 1. Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, przez Organizatorów Konkursu, w celu jego rozpowszechniania poprzez opublikowanie na stronach www oraz portalach społecznościowych Organizatorów, w przypadku gdy jako Uczestnik Konkursu zostanie jego laureatem.
 2. Wyrażona zgoda dotyczy wizerunku utrwalonego w formie fotografii i obejmuje również jej obróbkę  i powielanie.  Jednocześnie zrzekam się wszelkich korzyści majątkowych wynikających z publikacji wizerunku.
 3. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego i podanie w nim danych Uczestnika i przedstawiciela ustawowego stanowi wyraźne działanie potwierdzające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych ze zgłoszeniem Uczestnika do Konkursu, przeprowadzeniem Konkursu, ogłoszeniem jego wyników oraz eksploatacją lub publikacją pracy konkursowej, w tym promocją w mediach. Zgoda może być cofnięta zgodnie z pkt. 25 c) oraz 27 Regulaminu* w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
 4. Wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych …….………..…………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka)
  w postaci imienia i nazwiska przez Administratora – Akademię Żakowską, Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w celu wsparcia organizacji konkursu: „Żaczek krakowski”, w tym organizacji gali wręczenia nagród, warsztatów i wystaw.

………………………………………………………………………………….                              ……………………………………………………………….

Miejscowość i data                                                            Podpis rodzica (opiekuna prawnego)

 

*WYCIĄG Z REGULAMINU dotyczący RODO na następnej stronie oświadczenia

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych, w tym podane w Formularzu Zgłoszeniowym, będą przetwarzane przez Organizatorów Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu    i przygotowania dyplomów oraz nagród dla laureatów.
 2. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 16 przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i przyjętych w tym zakresie polityk dotyczących ochrony danych osobowych.
 3. Organizatorzy dbają o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez osoby wskazane w ust. 16. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest z ramienia Organizatorów : Akademia Żakowska, dział KAMPU Spółdzielni Socjalnej w Krakowie z siedzibą przy ul. Topolowej 6/I, 31-512 Kraków.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: rzonca.krzysztof@gmail.com.
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych  DZ.U 2018 poz. 1000,  w celach:
 • a) udziału w konkursie i wyłonienia laureatów – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • b) kontaktu z opiekunem zespołu klasowego/zespołu szkolnego w celach konkursowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • c) publikacji informacji o laureatach konkursu na stronach www Organizatorów oraz ich serwisach społecznościowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • d) rozliczenia przyznanych nagród – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • f) archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Administrator w związku z organizacją konkursu „Żaczek krakowski” udostępnia dane osobowe uczestników Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Udostępnienie danych następuje na podstawie wyrażonej zgody przez zgłaszającego nauczyciela, który zbiera i przekazuje organizatorowi oświadczenia od rodziców/opiekunów uczestników. Brak wyrażenia takiej zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w ramach konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników i ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez nich udzielonej zgody, nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia Konkursu.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. W przypadku cofnięcia zgody uczestnik nie będzie mógł wziąć w Konkursie.
 4. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Organizatorów z następujących praw:
 • a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),
 • b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 • c) prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO),
 • d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.
 1. Organizatorzy informują również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Organizatorzy informują, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana po uprzednim kontakcie z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: rzonca.krzysztof@gmail.com lub przesyłając żądanie na adres jego siedziby.